Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2017 - 2020

 

Projekt  "Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD" 

 

 

logo zaměstnanost[1].jpg

 

 

 

 

Letáček projektu "Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD"

Letáček na Asistované kontakty

Metodika - vyhledávání ohrožených dětí a vyhodnocení situace rodiny, postupy při podezření z týrání dětí

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

Smlouva o poskytování aktivit v rámci realizace projektu k nahlédnutí

Smlouva o poskytování asistovaných kontaktů k nahlédnutí

Tisková zpráva - zahájení

Metodický průvodce Asistované kontakty.pdf

 

 

Letáček HOSPODAŘENÍ RODINY V DOMÁCNOSTECH

Letáček PSYCHOLOGIE NAKUPOVÁNÍ

Letáček PŮJČKY - EXEKUCE

Letáček SYSTÉM SOCIÁLNÍ DÁVEK V ČR

Letáček JAK MOTIVOVAT DÍTĚ PO ZŠ

Letáček JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Letáček PRVNÍ KROK DO ŠKOLY

Letáček PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Letáček ADHD

Letáček DOSPÍVÁNÍ

Letáček POTŘEBY DĚTÍ - BIOLOGICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ

Letáček SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

 

Doba realizuje projektu: duben 2017 – březen 2020

Projekt realizuje: Tým Hnízdo, Vzájemné soužití, o.p.s.

Výše dotace: 6 127 075,-

 

Projektem chceme podpořit 70 ohrožených rodin s dětmi, které jsou vedeny v agendě OSPOD. Rodiny jsou znevýhodněny ve svých právech, žijí na ubytovnách, v soc. vyl. lokalitách, potýkají se s problémy: např. nízké kompetence k výchově a péči o děti, školní docházka, bydlení, zadluženost, migrace. Prostřednictvím adresné podpory rodinám, spolupráce OSPOD, vzděláváním rodin, podpoříme rodiny v naplňování rodičovských práv a povinností vedoucích k ochraně dítěte a posílení stability v rodině.

 

Aktivity projektu: 

 

KA:1 Navázání kontaktu a uzavření spolupráce s rodinou

 

Pokud pracovník OSPODU vyhodnotí rodinu jako ohroženou, může nás oslovit o spolupráci. Koordinátor zajistí pracovníka, který navštíví příslušný OSPOD a dojedná podmínky spolupráce /rodina s naší pomocí musí souhlasit, může si vybrat jinou org./. Od OSPODU si vyžádáme individuální plán na ochranu dítěte /dále IPOD/. Pokud rodina je jednání na OSPOD přítomna, pracovník se domluví na spolupráci a termínu návštěvy. Pokud rodina nebude přítomna, pracovník se dohodne s OSPOD na návštěvě u rodiny. Návštěva se uskuteční buď společně, pokud bude klient o naší návštěvě informován, pracovník jej navštíví sám. Koordinátor s rodinou uzavře smlouvu o poskytnutí služby ve spolupráci s OSPOD, následně koordinátor rodině určí klíčového pracovníka  který společně s rodinou bude realizovat jednotlivé kroky IPODU

 

 

KA:2 Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 

 

8 pracovníků bude docházet do rodin a podporovat rodiče v posilování jejich kompetencí tak, aby byli schopni uspokojovat potřeby svých dětí. /Rodičovské kompetence - soubor vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje/. Rodiny budeme motivovat ke zdravému sebevědomí přijetí své rodičovské role. Spolu s rodičem a dítětem v rámci různých nácviků, budeme posilovat jejich dovednosti např. zvládání základní péče o dítě, organizace času, příprava stravy pro dítě dle jeho věku, příprava dítěte do školy, posilovat schopnosti - rodič mnohdy nedokáže svému dítěti naslouchat, neuvědomuje si, že i dítě potřebuje pochválit, povzbudit, znát hranice, mít svá pravidla, přes spoustu starostí se dítěti nevěnují, apod. Budeme se snažit posílit jejich znalosti tak, aby dokázali vnímat biologické a emoční potřeby svých dětí, sami zvládali rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte, uměli uplatnit práva svých dětí. V případě potřeby pracovník může dát podnět k případové konferenci. PK organizuje samotný OSPOD. Důraz bude kladen na přijetí opatření/plnění jednotlivých konkrétních úkolů, které zabezpečí výchovu a všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí. Realizátor bude přímým účastníkem.

 

KA:3 Poradenství, konzultace

 

Rodinám budeme poskytovat poradenství v oblasti ochrany práv dětí tak, aby rodiny dokázaly samy hájit práva svých dětí a jejich oprávněné zájmy. Individuální poradenství bude probíhat za úzké spolupráce poradce/ pracovníka a rodiny. Důraz bude kladen na individuální přístup od zmapování přání a cílů, které má rodina až k nalezení cesty k jejich naplnění. Vlastní obsah poradenství bude přizpůsobeno individuálním potřebám rodiny. Stává se, že rodič neví, s čím by potřeboval pomoci. V tom případě bude na poradci, aby rodiče vhodnými otázkami k tématu přivedl nebo mu sám téma poradenského rozhovoru nabídl. Poradce se spolu s rodinou zaměří jednak na překážky bránící ji k řešení situace, ale také hlavně na dovednosti, s přihlédnutím k reálným možnostem rodiny. Pro rodiny bude v ambulanci vždy jeden pověřený soc. pracovník. Rodiny nás tak mohou navštívit v ambulanci a to vždy od PO do PA od 8 - 12 hodin.

Rodiny se na nás budou moci obracet ve věcech svěření dítěte do péče, kontaktů s dětmi, výchovy dítěte apod. V případě potřeby zprostředkují bezplatné právní poradenství, vyhledají odbornou pomoc /mediace, psycholog, kurátor pro děti apod./. Rodinám poskytneme písemné poradenství /návrhy, odvolání… /. Pracovník v ambulanci bude rodině pomáhat i s písemnostmi, vyhledáváním na internetu zaměstnání, bydlení, poskytne možnost zatelefonování /př. DD, OSPOD, škola, instituce apod./.

 

 

KA:4 Vzdělávací aktivity pro rodiče

 

Prostřednictvím společných setkání/besed rodičům předáme informace k získání vědomosti, které dokáží aplikovat v praxi. Z praxe víme, že naše rodiny jsou velmi zadlužené, neumí hospodařit, zatíženy půjčkami apod. Často mění služby, neplatí nájmy a služby s tím spojené, migrují, což má negativní vliv na rodinu. Rodiny mají nízké kompetence k výchově svých dětí. Besedy rozdělíme do tří bloků: 1/finanční gramotnost /půjčky, hospodaření, služby/ 2/vzdělávání rodiče /rodič negativní vzor, omamné látky, hazard/ 3/ výchova dítěte a péče o něj /očkování, předškolní a školní věk. Pracovníci připraví vzdělávací okruhy, společně je budou konzultovat s ext. odborníkem. Prezentovat je budeme formou interaktivních her, hraní rolí, modelových situací. Každý blok bude uspořádán do 4 témat. Samotná témata budou vycházet z aktuálních potřeb samotných rodin. Besedy budou probíhat 4 x do roka/ cca 2 hodiny pro cca 10 - 15 rodin v zasedací místnosti. Poslední setkání bude zaměřeno na evaluaci, zda si rodiče z besed "něco odnesli".

 

 

KA: 5 Posilování kompetencí rodičů při vzdělávání dětí

 

Aktivita bude rozdělena do dvou částí /doučování dětí, besedy/společné diskuse/. Doučování dětí bude probíhat v souladu s IPOD. Plánujeme doučovat cca 10 -12 dětí ve věku 6 – 15 let. 1 x 2 x týdně u samotných rodin, popřípadě skupinově v prostorách Hnízda. Důraz bude kladen na přítomnost rodiče. Aktivita bude probíhat formou přímé asistence rodiči při doučování jeho dítěte. Pracovník bude v roli rádce a bude motivovat rodiče k doučování, v případě, že si rodič nebude umět poradit s látkou, pracovník bude rodiči k dispozici. Avšak stěžejní částí tento aktivity je podpora rodiče v aktivním trávením času s dítětem, podpora/motivace dítěte. Rodiče budeme motivovat k zjišťování informací o prospěchu dítěte ve škole, popř. jej doprovodíme. Každý rodič bude mít svůj pracovní list dítěte, který bude obsahovat vzdělávací plán dítěte, /vypracuje buď pracovník školy, nebo rodič s klíčovým pracovníkem/. V rámci této aktivity plánujeme pro rodiče a jejich děti uspořádat 6 besed na téma Škodlivé vlivy. Rodičům i dětem chceme vysvětlit, jak negativně mohou děti ovlivnit škodlivé vlivy, které na ně "číhají" zvenčí, ale že zdrojem mohou být i sami rodiče. Př.: Rizika internetu, Domácí násilí, rodič a negativní vzor, Omamné látky a jejich závislost, Hazardní hry a jejich závislost na dětech, jak dítě lehce přijde o peníze. Z témat besed vyhotovíme letáčky.

.

 

KA: 6 Asistované kontakty /AK/

 

AK zajistíme bezpečné a stabilní zázemí pro rodiny s dětmi, které příslušný OSPOD vyhodnotí jako potřebné /možno z nařízení soudu/. AK: kompletní proces: kontaktování zadavatelem, uzavření kontraktu, příprava účastníků, setkávání, facilitace odborníkem, a zhodnocení. AK mohou být realizovány v zázemí týmu Hnízda, kde máme vybavení vhodné pro děti, nebo na místě, kde určí soud, nebo kde bude kontakt probíhat bezpečně pro obě strany. Sociální pracovník bude přímým účastníkem po celou dobu naplánovaného AK Cílem je 1/ upevnit narušené kontakty v rodinách, /soudem upraven styk s dítětem, 2/ obnovit komunikaci v rodině, kde z různých důvodů (výkon trestu, pobyt v zahraničí) byl kontakt mezi členy rodiny přerušen. V některých případech pracovník poskytuje doprovázení jednomu s rodičů při předání a převzetí dítěte. Spolupráci můžeme nabídnout cca 10 rodinám /týdně cca 20 hodin/ za asistence soc. pracovníka /10 rodin je kapacita/, celkový počet rodin po dobu realizace tak může být navýšen. Přímé AK a popř. doprovázení budou probíhat dle požadavku OSPOD, bez zvýhodňování kterékoli strany. V případě potřeby i v době volna a svátků. Důraz bude kladen na neutrální a individuální přístup pracovníka, spolupráci s OSPOD, motivovanost klientů, dodržování pravidel a bezpečí. V případě potřeby zajistíme psychologa. Úkolem pracovníka/pozorovatel, edukátor/ bude sledovat průběh setkání, do dění vstoupí jen v případě, pokud rodič bude nějakým způsobem dítě negativně ovlivňovat apod.? v případě potřeby může zasáhnout do AK - nabídnout vhodné hry, jak uklidnit děti, situaci apod. V případě nutnosti informuje klienta o jeho povinnostech, právech apod. Pracovník z každého AK učiní zápis, popíše situaci. Bude v kontaktu s OSPOD, zasílat průběžně zprávy nebo na jejich vyžádání. O rodině povede spisovou dokumentaci.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE