Horní menu

Drobečková navigace

Domů > činnosti z pověření SPOD > Pěstounská péče

Pěstounská péče 

 

 

Máme volnou kapacitu, pokud máte zájem, můžeme s Vámi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče

    

 

 Podporujeme naši zásadu:

„Dítě patří do rodiny“

„Dejme dětem šanci“

 

 

 

 

      děti na web.png

 

 

Dokumenty ke stažení 

 

Veřejný závazek

 

Letáček pěstounské péče

 

Standardy kvality pro výkon SPOD

 

Manuál chci se stát pěstounem

 

Ceník úhrad spojených s výkonem pěstounské péče

 

Vzor Dohody o výkonu pěstounské péče

 

Vzor Smlouva o péči o dítě 

 

 Etický kodex

  

Knížečka: "Informace pro děti"

 

informace pro děti 

 

Metodický průvodce Asistované kontakty

 

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

 

 

 

 

 

Þ      Chcete se stát pěstouny a nevíte jak na to?

Þ      Víte, že jako pěstoun musíte mít uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče buď přímo s orgánem sociálně právní ochrany dětí nebo s nějakou organizací, která má pověření k této činnosti?

Þ      Jste pěstoun a nevíte jakou organizaci máte oslovit o spolupráci?

Þ      Jste pěstoun a nevíte jaké povinnosti z toho plynou?

Þ      Přijďte za námi, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme Vám.

 

 

 

 

 

 

Poskytování některých druhů činností za určitých podmínek podléhá podmínkám vyplývajícím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úřad, Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí dne 8. 6. 2007 udělil Vzájemnému soužití o.p.s. s místem výkonu pracoviště Týmu Hnízdo pověření k výkonu SPOD v souladu s ustanovením § 49 a § 49a citovaného zákona. K 7.1.2021 došlo ke změně v rozsahu vykonávaných činností.

Dítě: Pro účely našich činností se dítětem rozumí nezletilá osoba od 0 do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.

 

 

 

 Pověření bylo uděleno v rozsahu:

A/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

 

B/ vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

 

C/ Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

D/ Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Zde se budeme zabývat posledníma dvěma činnostmi C/ a D/. Činnosti A/ a B/ popisujeme v sekci Klubík Hnízdečko.

 

 

 

 

Posláním 

 

je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, zajistit spokojený a bezpečný život v náhradním rodinném prostředí. Napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, poskytujeme jim podporu a doprovázení. Pěstounské rodiny a jejich svěřené děti  navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

 

Cíle

 

1)   napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí - což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny

 

2)   zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte

 

3)   zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině (např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny

 

4)   zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

 

Zásady

 

Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.

Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s pěstounem.

 

Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.

 

Zásada individuálního přístupu: po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče je pěstounovi určen klíčový pracovník, který s ním realizuje jednotlivé kroky k plnění individuálního plánu na ochranu dítěte. Klíčový pracovník spolu s pěstounem plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet. Pokud si dítě přeje, je plánování účasten.

 

Zásada důvěry: postupně se snažíme s pěstounem a svěřenými dětmi vytvářet vztah na základě důvěry.

 

Zásada nehodnocení: pěstouna a svěřené děti nesoudíme, neříkáme, že si za svou situaci může sám, nehodnotíme jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiníme tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s pěstounem a svěřenými dětmi, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si o pěstounovi a dítěti vytváří obraz.

 

Zásady vztahující se konkrétně k  dětem:

 

Zásada uplatňování práv: pomůžeme Ti rádi řešit Tvoje problémy a podporovat Tě při jejich řešení. Budeš-li něco potřebovat, jsme tady pro Tebe. Máš právo se na nás kdykoli a s čímkoli obrátit. Sám/sama se rozhodneš, jaký problém chceš řešit. Věříme v Tebe. 

 

Zásada individuálního přístupu: budeme se společně domlouvat na schůzkách a na tom, co na schůzce budeme dělat a to takovým způsobem, aby Ti to vyhovovalo.

 

Zásada důvěry: neboj se nám sdělit své trápení, můžeme Ti s ním pomoci. A pokud sám neřekneš, zůstane to mezi námi,

 

Zásada respektování názoru: máš-li jiný názor na situaci, neboj se ho říct, každý názor je pro nás důležitý.

 

Zásada nehodnocení: nejsme tu od toho, abychom Tě hodnotili nebo soudili, jsme tu proto, abychom Ti pomohli.

 

 Cílová skupina

 

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje.  Jedná se o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

ð  Okamžitá kapacita: 45 - 50 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče /dle potřebnosti možno navýšit/

 

konkrétně se jedná o:

 

ð  dítě svěřené do náhradní rodinné péče a osoby o ně pečující /pěstoun, poručník/ a osoby v evidenci /cizí osoby/

 

ð  v našem případě se také jedná o rodiny, které jsou v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti  - dítě je svěřené do příbuzenské pěstounské péče

 

 

Širší cílová skupina

ð  Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat.

Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci. Oslovujeme příbuzné osoby, rodiny v lokalitách, osoby při veřejných akcích v rámci Kampaně „Dejme dětem rodinu“ apod.

 

 

Odkaz na kampaň "Dejme dětem rodinu": https://dejmedetemrodinu.msk.cz/

 

zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči

Ø  zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou

Ø  péči/návrhy na soud../

Ø  zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formulář

Ø  s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou

Ø  působností - sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině

Ø  a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči

Ø  zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

ð  Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/.

V rámci poskytování jiné služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ð  Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která nás požádá o pomoc.

ð  Poskytuje podporu, pomoci biologickému rodiči dítěte, jehož dítě je svěřeno do pěstounské péče a tento rodič chce s dítětem navázat, upevňovat kontakt, či navrátit dítě zpět

ð  pomoci dítěti a jeho rodině po skončení pěstounské péče, kdy se dítě vrátilo do biologické rodiny

ð  pomoci pěstounovi, pokud tento má ve své výchově kromě svěřených dětí do PP i své biologické děti a tento nás požádá o spolupráci v rámci SAS.

ð  pomoci pěstounovi, se kterým byla ukončena dohoda o výkonu pěstounské péče, popř. ukončen samotný výkon pěstounské péče a v rodině jsou biologické děti pěstouna

ð  pomoci pěstounovi, který uzavřel Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

 

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).

 

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena, rodiče nejsou zletilí atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky jako pěstounovi.

 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu  je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče). (max. jeden rok, ve výjimečných případech doba může být prodloužena. O délce pobytu dítěte vždy rozhodne soud.

 

jedná li se o pěstouna nebo poručníka,  V Dohodě o výkonu pěstounské péče používáme termín osoba pečující. V pravidlech a metodických postupech běžně používáme termín pěstoun, uživatel, klient nebo rodina.

 

Okamžitá kapacita: 45 – 50 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské

                                 péče

 

 

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 

Pokud zájemce projde procesem příprav, obdrží-li pěstoun Rozhodnutí soudu, nebo je-li veden v evidenci a osloví nás o spolupráci

Þ      připravujeme návrhy Dohod o výkonu pěstounské péče a zasíláme je k odsouhlasení na příslušnou obec s rozšířenou působností

Þ      po vydaném souhlasu obce s rozšířenou působností uzavíráme konkrétní Dohody o výkonu pěstounské péče

 

Odborné sociální poradenství

Þ      pomáháme pěstounům získat nové informace a schopnosti zvládat péči o dítě

Þ      zaměřujeme se na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě a jeho výchovou, jako je např.: harmonogram dne dítěte/rodiny ve prospěch dítěte, pomoc při výběru MŠ, ZŠ, možná příprava na budoucí povolání, denní harmonogram – školní docházka/příprava do školy/volný čas../

Þ      poskytujeme podporu pěstounům při změnách spojených se vzděláváním dítěte nebo vývojovými fázemi, pomáháme rodině zvládat krizové situace

Þ      poskytneme písemné poradenství

Þ      zprostředkujeme bezplatné právní poradenství

Þ      pěstounovi pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

 

 

Zprostředkovávání odborné pomoci

 

Þ      pěstounům dle jejich potřeb pomáháme zprostředkovat psychologickou terapeutickou či jinou odbornou pomoc /

Přímá podpora v pěstounských rodinách, odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče

 

Þ      zaměřujeme se na posílení kompetencí /zvyšování znalostí a dovedností/ na vzájemné citové vazby, na posílení identity dítěte, sebevědomí, na upevňování vztahů v rodině /pomáháme pěstounům v získání znalostí a dovedností při péči o děti zejména romského etnika, dětí, které zažily týrání apod

Þ      pomáháme pěstounovi při plnění jeho povinností a naplňování jeho práv  /zajišťujeme aktivity v rámci individuálního plánu na ochranu dítěte, /který vytváří OSPOD/, sledujeme plnění individuálního plánu, pomáháme pěstounovi plnit individuální plán pobytu dítěte v pěstounské péči

Þ      doprovázíme pěstouny, poskytujeme přímou podporu

Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě

Þ      pomáháme při zajištění osobní péče o svěřené dítě a to po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování běžných záležitostí /Podmínky jsou upraveny v Dohodě/

Þ      pomáháme při zajištění celodenní péče o svěřené dítě a to v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce /podmínky jsou upraveny v Dohodě/

 

Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou - zajištění a uskutečňování styku oprávněných osob /rodičů a osob blízkých/s dítětem

 

Þ      dítě a jeho rodiče si mohou přát zůstat v kontaktu, i když dítě žije v pěstounské rodině.  Pokud je to v zájmu dítěte, nabízíme ke kontaktu neutrální prostředí a klíčový pracovník náhradní rodiny doprovází dítě, rodiče i pěstouny kontaktem tak, aby bylo v první řadě zajištěno bezpečí dítěte

 

Zajištění a zprostředkovávání vzdělávání a víkendových pobytů pěstounů

Þ      zajišťujeme nebo zprostředkováváme na dobu vzdělávání pěstouna krátkodobé hlídání dítěte /podmínky upravuje Dohoda/

Þ      poskytujeme prostor na společné setkávání pěstounských rodin, kde můžou sdílet své zkušenosti a případně problémy

Þ      zajišťujeme vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny

 

Co můžeme nabídnout dítěti?

Þ      Pomoc s výukou, s výběrem školy

Þ      Najít vhodné kroužky

Þ      Pomoci mu trávit vhodně volný čas

Þ      Pomoc zajistit lékaře, psychologa apod.

Þ      Vést s ním rozhovory

Þ      Pomoci řešit jeho problémy

Þ      Zajistit setkávání s biologickými rodiči a sourozenci, pokud tomu není ze zákona zabráněno

 

 

 

 

Místo poskytované naší služby

 

realizuje v přirozeném prostředí pěstounů a jejich svěřených dětí v místě jejich bydliště.

 

realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 6, 702 00 Ostrava /vchod z ul. č. 8/ Pěstouni jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Pěstounům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Pokud má pěstoun s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

pp.png

 

 

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka. Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

Ø  tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze

Ø  zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108  a pro autobus č. 38 

Ø  zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Ø  Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

 

                        

                                                                                                                 

 

Čas poskytované naší služby

 

Přímá podpora v domácnostech je pěstounům a jejich svěřeným dětem poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám pěstounům a jejich svěřeným dětem, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s pěstounem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.

 

Ambulantní asistence je pěstounům poskytována v  Týmu – Hnízdo a to předem po vzájemné domluvě s klíčovým pracovníkem pěstouna /Po - PA 8.00 - 16.00 hodin/

 

 

 

Není Vám vše jasné?

 

Můžete  se na nás obrátit:

 

                   Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava /vchod do budovy z Bieblova 8/

                   Telefonicky:  775 761 192

                   Elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

 

Obraťte se přímo na ředitelku úseku Mgr.Bc. Helenu Jedinákovou nebo na jakéhokoli pracovníka týmu.

  

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme.

Pracovníci Týmu Hnízda

Těší se na Vás a spolupráci

 

domov pdf.jpg

 

 

 

 Obrázky dětí

 

fotka pp4.jpeg

fotka pp3.jpeg

fotka pp.jpg

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE