Horní menu

Drobečková navigace

Domů > činnosti z pověření SPOD > Pěstounská péče

Pěstounská péče 

 

 

Máme volnou kapacitu, pokud máte zájem, můžeme s Vámi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče

    

 

 Naše motto:

„Dítě patří do rodiny“

 

 

 

 

 

      děti na web.png

 

 

Dokumenty ke stažení 

 

Veřejný závazek - aktualizováno 19. 2. 2024

 

Letáček pěstounské péče - aktualizováno 19. 2. 2024 

 

Standardy kvality pro širší veřejnost - aktualizováno 27. 2. 2023

 

Manuál chci se stát pěstounem v současnosti aktualizujeme

 

Ceník úhrad spojených s výkonem pěstounské péče

 

Vzor Dohody o výkonu pěstounské péče

 

Vzor Smlouvy o péči o dítě - při respitní péči

 

 Etický kodex

 

Pravidla ochrany práv pro děti, 10. 5. 2019

 

Pravidla pro děti - Ubližuje Ti někdo, víš co je týrání a zneužívání, 10. 5. 2019

 

Pravidla pro ochranu dětí před syndromem Can, 30. 6. 2017

  

Knížečka: "Informace pro děti"

 

informace pro děti 

 

Metodický průvodce Asistované kontakty

 

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

 

 

 

 

 

Þ      Chcete se stát pěstouny a nevíte jak na to?

Þ      Víte, že jako pěstoun musíte mít uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče buď přímo s orgánem sociálně právní ochrany dětí nebo s nějakou organizací, která má pověření k této činnosti?

Þ      Jste pěstoun a nevíte jakou organizaci máte oslovit o spolupráci?

Þ      Jste pěstoun a nevíte jaké povinnosti z toho plynou?

Þ      Přijďte za námi, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme Vám.

 

 

 

 

 

 

Poskytování některých druhů činností za určitých podmínek podléhá podmínkám vyplývajícím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úřad, Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí dne 8. 6. 2007 udělil Vzájemnému soužití o.p.s. s místem výkonu pracoviště Týmu Hnízdo pověření k výkonu SPOD v souladu s ustanovením § 49 a § 49a citovaného zákona. K 7.1.2021 došlo ke změně v rozsahu vykonávaných činností.

Dítě: Pro účely našich činností se dítětem rozumí nezletilá osoba od 0 do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.

 

 

 

 Pověření bylo uděleno v rozsahu:

A/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

 

B/ vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

 

C/ Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

D/ Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Zde se budeme zabývat posledníma dvěma činnostmi C/ a D/. Činnosti A/ a B/ popisujeme v sekci Klubík Hnízdečko.

 

 

 

 

Posláním 

 

je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, zajistit spokojený a bezpečný život v náhradním rodinném prostředí. Napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, poskytujeme jim podporu a doprovázení. Pěstounské rodiny a jejich svěřené děti  navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

 

Cíle

 

1)   napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí - což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny

 

2)   zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte

 

3)   zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině (např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny

 

4)   zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

 

Zásady

 

Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.

Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s pěstounem.

 

Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.

 

Zásada individuálního přístupu: po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče je pěstounovi určen klíčový pracovník, který s ním realizuje jednotlivé kroky k plnění individuálního plánu na ochranu dítěte. Klíčový pracovník spolu s pěstounem plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet. Pokud si dítě přeje, je plánování účasten.

 

Zásada důvěry: postupně se snažíme s pěstounem a svěřenými dětmi vytvářet vztah na základě důvěry. Pěstouna i dítě ale informujeme, kdy a za jakých podmínek musíme informace předat dál. /Zprávy pro OSPOD, oznamovací povinnost apod./

 

Zásada nehodnocení: pěstouna a svěřené děti nesoudíme, neříkáme, že si za svou situaci může sám, nehodnotíme jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiníme tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s pěstounem a svěřenými dětmi, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si o pěstounovi a dítěti vytváří obraz.

 

Zásady vztahující se konkrétně k  dětem:

 

Zásada uplatňování práv: pomůžeme Ti rádi řešit Tvoje problémy a podporovat Tě při jejich řešení. Budeš-li něco potřebovat, jsme tady pro Tebe. Máš právo se na nás kdykoli a s čímkoli obrátit. Sám/sama se rozhodneš, jaký problém chceš řešit. Věříme v Tebe. 

 

Zásada individuálního přístupu: budeme se společně domlouvat na schůzkách a na tom, co na schůzce budeme dělat a to takovým způsobem, aby Ti to vyhovovalo.

 

Zásada důvěry: neboj se nám sdělit své trápení, můžeme Ti s ním pomoci. A pokud sám neřekneš, zůstane to mezi námi,

 

Zásada respektování názoru: máš-li jiný názor na situaci, neboj se ho říct, každý názor je pro nás důležitý.

 

Zásada nehodnocení: nejsme tu od toho, abychom Tě hodnotili nebo soudili, jsme tu proto, abychom Ti pomohli.

 

 Cílová skupina

 

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje.  Jedná se o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

ð  Okamžitá kapacita: 50 - 55 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče /dle potřebnosti možno navýšit/

 

konkrétně se jedná o:

 

ð  dítě svěřené do náhradní rodinné péče a osoby o ně pečující /pěstoun, poručník/ a osoby v evidenci /cizí osoby/

 

ð  v našem případě se také jedná o rodiny, které jsou v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti  - dítě je svěřené do příbuzenské pěstounské péče

 

 

Širší cílová skupina

ð  Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat.

Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci. Oslovujeme příbuzné osoby, rodiny v lokalitách, osoby při veřejných akcích v rámci Kampaně „Dejme dětem rodinu“ apod.

 

 

Odkaz na kampaň "Dejme dětem rodinu": https://dejmedetemrodinu.msk.cz/

 

zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči

Ø  zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou

Ø  péči/návrhy na soud../

Ø  zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formulář

Ø  s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou

Ø  působností - sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině

Ø  a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči

Ø  zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

ð  Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/.

V rámci poskytování jiné služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ð  Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která nás požádá o pomoc.

ð  Poskytuje podporu, pomoci biologickému rodiči dítěte, jehož dítě je svěřeno do pěstounské péče a tento rodič chce s dítětem navázat, upevňovat kontakt, či navrátit dítě zpět

ð  pomoci dítěti a jeho rodině po skončení pěstounské péče, kdy se dítě vrátilo do biologické rodiny

ð  pomoci pěstounovi, pokud tento má ve své výchově kromě svěřených dětí do PP i své biologické děti a tento nás požádá o spolupráci v rámci SAS.

ð  pomoci pěstounovi, se kterým byla ukončena dohoda o výkonu pěstounské péče, popř. ukončen samotný výkon pěstounské péče a v rodině jsou biologické děti pěstouna

ð  pomoci pěstounovi, který uzavřel Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

 

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).

 

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena, rodiče nejsou zletilí atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky jako pěstounovi.

 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu  je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče). (max. jeden rok, ve výjimečných případech doba může být prodloužena. O délce pobytu dítěte vždy rozhodne soud.

 

jedná li se o pěstouna nebo poručníka,  V Dohodě o výkonu pěstounské péče používáme termín osoba pečující. V pravidlech a metodických postupech běžně používáme termín pěstoun, uživatel, klient nebo rodina.

 

Okamžitá kapacita: 55 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče (tento stav není rigidní, kapacitu možno dle poptávky navýšit)

 

 

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 

Pokud zájemce projde procesem příprav, obdrží-li pěstoun Rozhodnutí soudu, nebo je-li veden v evidenci a osloví nás o spolupráci

Þ      připravujeme návrhy Dohod o výkonu pěstounské péče a zasíláme je k odsouhlasení na příslušnou obec s rozšířenou působností

Þ      po vydaném souhlasu obce s rozšířenou působností uzavíráme konkrétní Dohody o výkonu pěstounské péče

 

Odborné sociální poradenství

Þ      pomáháme pěstounům získat nové informace a schopnosti zvládat péči o dítě

Þ      zaměřujeme se na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě a jeho výchovou, jako je např.: harmonogram dne dítěte/rodiny ve prospěch dítěte, pomoc při výběru MŠ, ZŠ, možná příprava na budoucí povolání, denní harmonogram – školní docházka/příprava do školy/volný čas../

Þ      poskytujeme podporu pěstounům při změnách spojených se vzděláváním dítěte nebo vývojovými fázemi, pomáháme rodině zvládat krizové situace

Þ      poskytneme písemné poradenství

Þ      zprostředkujeme bezplatné právní poradenství

Þ      pěstounovi pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

 

 

Zprostředkovávání odborné pomoci

 

Þ      pěstounům dle jejich potřeb pomáháme zprostředkovat psychologickou terapeutickou či jinou odbornou pomoc /

Přímá podpora v pěstounských rodinách, odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče

 

Þ      zaměřujeme se na posílení kompetencí /zvyšování znalostí a dovedností/ na vzájemné citové vazby, na posílení identity dítěte, sebevědomí, na upevňování vztahů v rodině /pomáháme pěstounům v získání znalostí a dovedností při péči o děti zejména romského etnika, dětí, které zažily týrání apod

Þ      pomáháme pěstounovi při plnění jeho povinností a naplňování jeho práv  /zajišťujeme aktivity v rámci individuálního plánu na ochranu dítěte, /který vytváří OSPOD/, sledujeme plnění individuálního plánu, pomáháme pěstounovi plnit individuální plán pobytu dítěte v pěstounské péči

Þ      doprovázíme pěstouny, poskytujeme přímou podporu

Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě

Þ      pomáháme při zajištění osobní péče o svěřené dítě a to po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování běžných záležitostí /Podmínky jsou upraveny v Dohodě/

Þ      pomáháme při zajištění celodenní péče o svěřené dítě a to v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce /podmínky jsou upraveny v Dohodě/

 

Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou - zajištění a uskutečňování styku oprávněných osob /rodičů a osob blízkých/s dítětem

 

Þ      dítě a jeho rodiče si mohou přát zůstat v kontaktu, i když dítě žije v pěstounské rodině.  Pokud je to v zájmu dítěte, nabízíme ke kontaktu neutrální prostředí a klíčový pracovník náhradní rodiny doprovází dítě, rodiče i pěstouny kontaktem tak, aby bylo v první řadě zajištěno bezpečí dítěte

 

Zajištění a zprostředkovávání vzdělávání a víkendových pobytů pěstounů

Þ      zajišťujeme nebo zprostředkováváme na dobu vzdělávání pěstouna krátkodobé hlídání dítěte /podmínky upravuje Dohoda/

Þ      poskytujeme prostor na společné setkávání pěstounských rodin, kde můžou sdílet své zkušenosti a případně problémy

Þ      zajišťujeme vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny

 

Co můžeme nabídnout dítěti?

Þ      Pomoc s výukou, s výběrem školy

Þ      Najít vhodné kroužky

Þ      Pomoci mu trávit vhodně volný čas

Þ      Pomoc zajistit lékaře, psychologa apod.

Þ      Vést s ním rozhovory

Þ      Pomoci řešit jeho problémy

Þ      Zajistit setkávání s biologickými rodiči a sourozenci, pokud tomu není ze zákona stanoveno jinak

SS

 Společně vytvořit individuální plán a realizovat kroky k jeho cíli

 

Místo poskytované naší služby

 

realizuje v přirozeném prostředí pěstounů a jejich svěřených dětí v místě jejich bydliště.

 

realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 6, 702 00 Ostrava /vchod z ul. č. 8/ Pěstouni jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Pěstounům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Pokud má pěstoun s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

pp.png

 

 

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka. Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

Ø  tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze

Ø  zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112  a pro autobusy č. 320, 71, 99

Ø  zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 113 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Ø  Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

 

                        

                                                                                                                 

 

Čas poskytované naší služby

 

Přímá podpora v domácnostech je pěstounům a jejich svěřeným dětem poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám pěstounům a jejich svěřeným dětem, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s pěstounem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.

 

Ambulantní asistence je pěstounům poskytována v  Týmu – Hnízdo a to předem po vzájemné domluvě s klíčovým pracovníkem pěstouna /Po - PA 8.00 - 16.00 hodin/

 

 

 

Není Vám vše jasné?

 

Můžete  se na nás obrátit:

 

                   Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava /vchod do budovy z Bieblova 8/

                   Telefonicky:  775 761 192

                   Elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

 

Obraťte se přímo na ředitelku úseku Mgr.Bc. Helenu Jedinákovou nebo na jakéhokoli pracovníka týmu.

  

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme.

Pracovníci Týmu Hnízda

Těší se na Vás a spolupráci

 

domov pdf.jpg

 

 

 

 Obrázky dětí

 

fotka pp4.jpeg

fotka pp3.jpeg

fotka pp.jpg

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE