Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Pěstounská péče

Pěstounská péče

 

 

Máme volnou kapacitu, pokud máte zájem, můžeme s Vámi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče

    

 

 Podporujeme naši zásadu:

„Dítě patří do rodiny“

„Dejme dětem šanci“

 

 

stick-family-1449578741cAV.jpg

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naším posláním je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, zajistit spokojený a bezpečný život v náhradním rodinném prostředí. Napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, poskytujeme jim podporu a doprovázení. Pěstounské rodiny a jejich svěřené děti  navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

  

 

Naším cílem je:

 • napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí - což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny

 • zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte

 • zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině (např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny

 • zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).

 

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena, rodiče nejsou zletilí atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky jako pěstounovi.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu  je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče). (max. jeden rok, ve výjimečných případech doba může být prodloužena. O délce pobytu dítěte vždy rozhodne soud.

 

Osoba pečující: jedná se o pěstounaporučníka, v pravidlech a metodických postupech používáme termín pěstoun, uživatel, klient nebo rodina. V Dohodě o výkonu pěstounské péče používáme termín osoba pečující.

 

Komu pomáháme: naše cílová skupina

 

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a celého Moravskoslezského kraje.

 • Jedná se o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.
 • Okamžitá kapacita: 30 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče.

konkrétně se jedná o:

 • osoby pečující /pěstoun, poručník/ a osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče /cizí osoby/
 • v našem případě se také jedná o rodiny, které jsou v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti - dítě je svěřené do příbuzenské pěstounské péče

 

Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

 

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat. Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci. Oslovujeme příbuzné osoby, rodiny v lokalitách, osoby při veřejných akcích v rámci Kampaně „Dejme dětem rodinu “apod. zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou péči/návrhy na soud.. / zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formulář s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

 

 Dále pomáháme pěstounovi, který uzavřel Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

 

Tým Hnízdo poskytuje své služby v souladu s § 48 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů. Týmu Hnízdo bylo uděleno dne 8. 6. 2007 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 

Pověření bylo uděleno v rozsahu: 

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • family-1150995_1920.jpgVyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Nad rámec § 48 odst. 2 písm. d, f a g zákona č. 359/1999 zákona o sociálně právní ochrany dětí máme pověření k vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

 

 Místo poskytované naší služby

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí pěstounů, v místě jejich bydliště.
 • Ambulantní asistence se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 8, 702 00 Ostrava. Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Klientům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Pokud má klient s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno u centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300m) od tramvajové zastávky, poblíž je autobusová i trolejbusová zastávka. Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 

 • tramvajová zastávka Důl Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 8, 9, 11, 14 a 18 je vzdálena cca 2 min. pěší chůze

 • autobusová zastávka Křižíkova pro bus č. 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 je vzdálena cca 10 min. pěší chůze

 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy
  č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 min. pěší chůze

 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

 • Nedaleko se také nachází vlakové Hlavní nádraží a Ústřední autobusové

 

 

 

 

 

 

Čas poskytované naší služby

 • Přímá podpora v domácnostech je pěstounům a jejich svěřeným dětem poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě

od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám pěstounům a jejich svěřeným dětem, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s pěstounem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.

 • Ambulantní asistence je pěstounům poskytována v  Týmu – Hnízdo a to předem po vzájemné domluvě s klíčovým pracovníkem pěstouna /Po - PA 8.00 - 16.00 hodin/

 

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován? 

 • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz
 • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Hnízdo v kanceláři
 • ve zjednodušené a zkrácené formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem pěstounům v čekárně týmu Hnízda. Letáčky slouží jako informační materiál při různých veřejných akcích, kampani „Dejme dětem rodinu“ apod.
 • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Týmu Hnízda v čekárně.

 

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

 

Pracovníci usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné pro širokou veřejnost. Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou mu jasné srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

 • Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava
 • Telefonicky: 596 111 840, 596 110 428, 775 761 192
 • Elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz
 • Obraťte se přímo na ředitelku úseku Mgr.Bc. Helenu Jedinákovou nebo na jakéhokoli pracovníka týmu.
 • Mgr. et. Bc. Helena Jedináková: helena.jedinakova@vzajemnesouziti.cz, tel.: 775 761 192
 • Bc. Jana Podzimková:  jana.podzimkova@vzajemnesouziti.cz, tel.: 777 761 197
 • Bc. Veronika Zelníková:  veronika.zelnikova@vzajemnesouziti.cz, tel.: 596 111 840 
 • Hana Veverková, DiS.: 596 111 840 

 

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme.

Pracovníci Týmu Hnízda – Čiriklano Kher

Těší se na Vás a spolupráci

 

Ke stažení:

Manuál chci se stá pěstounem.pdf

letáček o pěstounské péči.pdf

Informační leták o PP.pdf

Ceník úhrad spojený s výkonem pěstounské péče.pdf

Dotazník spokojenosti uživatelů.pdf

Dotazník spokojenosti uživatelů pro děti.pdf

 

 Standardy a přílohy:

Veřejný závazek.pdf

Etický kodex.pdf

Desatero pro děti.pdf

standardy pro klienty.pdf

Základní rozdělení.pdf

Procedurální 1.pdf

Procedurální 2.pdf

Provozní.pdf

Personální.pdf

 

Souhlas s poskytováním informací - vzor.pdf

Smlouva o péči o dítě - vzor.pdf

Dohoda o výkonu pěstounské péče.pdf

Pravidla stížností.pdf
Tiskopis stížností.pdf

Pravidla stížností s piktogramy.pdf

Pravidla stížností pro děti.pdf

PRAVIDLA pro podávání a vyřizování stížností.pdf

ZÁSADY PRO DOSPĚLÉ.pdf

ZÁSADY PRO DĚTI.pdf

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE