Horní menu

Drobečková navigace

Domů > činnosti z pověření SPOD > Pěstounská péče

Pěstounská péče 

 

 

Máme volnou kapacitu, pokud máte zájem, můžeme s Vámi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče

    

 

 Podporujeme naši zásadu:

„Dítě patří do rodiny“

„Dejme dětem šanci“

 

 

      děti na web.png

 

 

Dokumenty ke stažení 

 

 

Veřejný závazek

 

Letáček

 

Standardy pro veřejnost i děti

 

Pravidla ochrany práv

 

Pravidla ochrany práv pro děti

 

Manuál chci se stá pěstounem

 

Ceník úhrad spojených s výkonem pěstounské péče

 

vzor Dohody o výkonu pěstounské péče

 

vzor Smlouvy o péči o dítě

 

Pravidla pro uzavírání, změnu, ukončení

 

 Etický kodex

 

Pravidla pro podání stížnosti

 

Pravidla na vyřizování stížností pro děti

 

Tiskopis na podání stížnosti pro klienty

 

Knížečka: "Informace pro děti"

 

 

 

 

Posláním 

 

je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, zajistit spokojený a bezpečný život v náhradním rodinném prostředí. Napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, poskytujeme jim podporu a doprovázení. Pěstounské rodiny a jejich svěřené děti  navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

Cíle

 

1) napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí - což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny

 

2) zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte

 

3) zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině (např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny

 

4) zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

 

Zásady

 

1) Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.

2) Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s pěstounem.

 

3) Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.

 

4) Zásada individuálního přístupu: po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče je pěstounovi určen klíčový pracovník, který s ním realizuje jednotlivé kroky k plnění individuálního plánu na ochranu dítěte. Klíčový pracovník spolu s pěstounem plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet. Pokud si dítě přeje, je plánování účasten.

 

5) Zásada důvěry: postupně se snažíme s pěstounem a svěřenými dětmi vytvářet vztah na základě důvěry.

 

6) Zásada nehodnocení: pěstouna a svěřené děti nesoudíme, neříkáme, že si za svou situaci může sám, nehodnotíme jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiníme tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s pěstounem a svěřenými dětmi, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si o pěstounovi a dítěti vytváří obraz (např. pěstoun není špatný, ale nezachoval se správně, když neposlal dítě do školy).

 

 

Zásady vztahující se k dětem:

 

1) Zásada uplatňování práv: pomůžeme Ti rádi řešit Tvoje problémy a podporovat Tě při
jejich řešení. Budeš-li něco potřebovat, jsme tady pro Tebe. Máš právo se na nás kdykoli a s čímkoli obrátit. Sám/sama se rozhodneš, jaký problém chceš řešit. Věříme v Tebe. 

 

2) Zásada individuálního přístupu: budeme se společně domlouvat na schůzkách a na tom, co na schůzce budeme děla a to takovým způsobem, aby Ti to vyhovovalo.

 

3) Zásada důvěry: neboj se nám sdělit své trápení, můžeme Ti s ním pomoci.

 

4) Zásada respektování názoru: máš-li jiný názor na situaci, neboj se ho říct, každý názor je pro nás důležitý.

 

5) Zásada nehodnocení: nejsme tu od toho, abychom Tě hodnotili nebo soudili, jsme tu proto, abychom Ti pomohli.

 

 

Cílová skupina

 

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a celého Moravskoslezského kraje.

 

Jedná se o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

 

Okamžitá kapacita: 30 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče.

 

konkrétně se jedná o:

 

osoby pečující /pěstoun, poručník/ a osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče /cizí osoby/

v našem případě se také jedná o rodiny, které jsou v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti - dítě je svěřené do příbuzenské pěstounské péče

 

 

 

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).

 

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena, rodiče nejsou zletilí atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky jako pěstounovi.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu  je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče). (max. jeden rok, ve výjimečných případech doba může být prodloužena. O délce pobytu dítěte vždy rozhodne soud.

 

Osoba pečující: jedná se o pěstouna, poručníka, v pravidlech a metodických postupech používáme termín pěstoun, uživatel, klient nebo rodina. V Dohodě o výkonu pěstounské péče používáme termín osoba pečující.

 

 

 

Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

 

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat. Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci. Oslovujeme příbuzné osoby, rodiny v lokalitách, osoby při veřejných akcích v rámci Kampaně „Dejme dětem rodinu “apod. zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou péči/návrhy na soud.. / zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formulář s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

 

Dále pomáháme pěstounovi, který uzavřel Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

 

Odkaz na kampaň "Dejme dětem rodinu": https://dejmedetemrodinu.msk.cz/

 

Místo poskytované naší služby

 

Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí pěstounů, v místě jejich bydliště.

 

Ambulantní asistence se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 8, 702 00 Ostrava. Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Klientům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Pokud má klient s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

pp.png

 

 

 

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka. Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze

zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108  a pro autobus č. 38 

zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

                                                                                 Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00 

                        

                                                                                                                 

 

Čas poskytované naší služby

Přímá podpora v domácnostech je pěstounům a jejich svěřeným dětem poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám pěstounům a jejich svěřeným dětem, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s pěstounem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.

Ambulantní asistence je pěstounům poskytována v  Týmu – Hnízdo a to předem po vzájemné domluvě s klíčovým pracovníkem pěstouna /Po - PA 8.00 - 16.00 hodin/

 

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován? 

  • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz
  • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Hnízdo v kanceláři
  • ve zjednodušené a zkrácené formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem pěstounům v čekárně týmu Hnízda. Letáčky slouží jako informační materiál při různých veřejných akcích, kampani „Dejme dětem rodinu“ apod.
  • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Týmu Hnízda v čekárně.

 

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

 

Pracovníci usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné pro širokou veřejnost. Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou mu jasné srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

 

Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava

Telefonicky: 596 111 840, 596 110 428, 775 761 192

Elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

 

Obraťte se přímo na ředitelku úseku Mgr.Bc. Helenu Jedinákovou nebo na jakéhokoli pracovníka týmu.

 

Mgr. et. Bc. Helena Jedináková: helena.jedinakova@vzajemnesouziti.cz, tel.: 775 761 192

 

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme.

Pracovníci Týmu Hnízda – Čiriklano Kher

Těší se na Vás a spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE