Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Terénní programy

TERÉNNÍ PROGRAMY

Reg. Č.: 3687518 v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 

Poslání

Poskytování sociální služby Terénních programů organizační jednotkou Helpale je v souladu s §69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba terénních programů je registrována v registru sociálních služeb na Moravskoslezském kraji pod identifikátorem 3687518.

 • Posláním Terénních programů Helpale organizace Vzájemného soužití o. p. s. je pomáhat jednotlivcům starším 16 let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách města Ostravy. Touto službou usilujeme o snižování rizik a o vyrovnávání nedostatků v přístupu k základním zdrojům společnosti obyvatelům, kteří se ocitají v těžké životní situaci nebo jsou znevýhodněni životem ve výše uvedených lokalitách. Službu poskytujeme převážně v přirozeném prostředí klientů tzn. přímo v lokalitách, nebo v zázemí služby nebo tam, kde se klient cítí bezpečně. Terénní programy Helpale zahrnují terénní sociální práci s důrazem na lidskou důstojnost a respektování jedinečnosti každého člověka.
 • Pomáháme řešit problémy, které se týkají sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů a jiných problémů, s nimiž se lidé potýkají, a tak přispíváme k rovnoprávnému postavení obyvatel těchto lokalit, převážně Romů, ve společnosti.
 • Při své práci respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí.

 

 • Přirozené prostředí – domácí prostředí klienta, okolí domu, ulice. Klient nemusí nikam docházet, je kontaktován (osloven) ve svém bydlišti.
 • Sociálně vyloučené lokality – lokality na území města Ostravy, které byly identifikovány jako lokality se zvýšeným výskytem sociálně problémových jevů
 • Riziková lokalita – zejména ubytovny a jejich okolí na území města Ostravy, kde žije dlouhodobě větší počet lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.
 • Sociální vyloučení – nepříznivé sociální situace, které neumožňují jedinci zapojit se do běžného života, jedinec se ocitá izolovaný, na okraji společnosti nebo mimo ni, čímž se kumulují další jeho problémy a rozšiřují negativní jevy ve společnosti
 • Nedostatek v přístupu – jedinec neumí komunikovat, neví o možnostech, nezná práva a oprávněných zájmů, není schopen zajišťovat vlastní záležitosti, neví o službách nebo o nich neslyšel, je příslušníkem romské etnické menšiny
 • Těžká životní situace – např. dlouhodobá nezaměstnanost, finanční problémy – zadluženost a exekuce, ztráta bydlení, rozpad rodiny, ztráta důležitých dokladů, negativní změna zdravotního stavu, mezigenerační a mezilidské problémy

Cíle služby

Cílem Terénních programů organizační jednotky Helpale je:

 

 • vyhledávat jedince, kteří nemají přístup ke standardně poskytovaným službám, navazovat a udržovat s nimi kontakt

 • zastavit zhoršování jejich sociální situace, napomáhat ke zlepšování jejich dovedností, životní úrovně a zapojování do širší společnosti

 • snižovat rizika spojená s životem v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách

 •  podporovat klienty v samostatném řešení jejich problémů

   

   

  Cíle jsou naplňovány prostřednictvím základních činností terénních programů definovaných zákonem o sociálních službách.

 

Cílová skupina

 • Pomoc je nabízena jednotlivcům ve věku 16 – x let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách nebo rizikových lokalitách města Ostravy, kde je služba poskytována
 • V těchto lokalitách žijí a zdržují se převážně obyvatelé romského etnika.

Službu neposkytujeme těm:

 • kteří nedosahují věku 16 – ti let
 • kteří nehovoří česky, slovensky a romsky a nedostaví se s tlumočníkem v případě, že mluví cizím jazykem
 • kteří potřebují odbornou léčbu, pomoc (např. léčba závislostí, lékařská péče, apod.)

 

Principy

Při poskytování služby jsou dodržovány následující principy:

 • anonymity - klient má právo vystupovat při řešení své situace anonymně, neuvádět své jméno
 • bezplatnost - za poskytnutí služby se neplatí
 • důvěrnost - zachováváme důvěrnost sděleného, vše co nám sdělíte, nešíříme nikde dál, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupuje s ohledem na jeho individuální situaci a problém, podporujeme ho v samostatném jednání
 • nestrannost - s každým jednáme stejně, při pomoci není pracovník ovlivněn žádnými svými ani jinými názory
 • nezávislost – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných institucích a organizacích a lidech, kteří jí finančně podporují

 

Způsoby pomoci

 • Vyhledávání možných zájemců o službu a jejich kontaktováním
 • Vyslechnutí Vaší situace nebo problémů a hledáním jejich řešení a pomoc při jejich řešení
 • Poskytování základního sociálního poradenství (poskytováním informací a kontaktů o službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení svého problému)
 • Doprovázení na úřady a jiné instituce
 • Pomoc s vyřizováním písemných dokumentů
 • Zprostředkování vyjednávání a jednáním ve Vašem zájmu na úřadech a jiných institucích ve Vaší přítomnosti nebo v nepřítomnosti, ale vždy s vaším vědomím a souhlasem
 • Psaní podání a jiných dokumentů
 • Nezávislé řešení mezilidských vztahů, konfliktů
 • Nácvik dovedností (např. nácvik telefonického hovoru, komunikace prostřednictvím internetu, vyplňování formulářů a složenek, nácvik běžných činností v domácnosti apod.)

 

Terénní programy zahrnují tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
  • podávání informací o dalších službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení své situace,
  • odkazování či předávání klienta ke specializovaným institucím, úřadům, lékařům, soudům apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

  • např. vyřizování osobních dokladů,
  • jednání s majiteli domů nebo provozovateli ubytovacích zařízení,
  • jednání s možnými zaměstnavateli
  • doprovody na různé instituce apod.
  • pomoc s řešením problémů klienta

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

  • pomoc při řešení rodinných problémů
  • pomoc při řešení problémů z oblasti kvality bydlení,
  • pomoc při řešení zadluženosti 

c) sociálně terapeutické činnosti

  • poskytování informací v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně – právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
  • pomoc při řešení problémů z výše uvedených oblastí

  (komunikace s exekutory, komunikace s majiteli bytu nebo ubytoven, komunikace se zaměstnavateli, komunikace s ÚP)

   

d) poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 •  

 

Kapacita služby

V jedné chvíli je možno poskytnout službu 8 klientům.

.

 

Místo a doba poskytování Terénních programů

Terénní programy Helpale jsou poskytovány v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách Ostravy. Jedná se o sociálně vyloučené nebo rizikové (zejména ubytovny a jejich okolí) lokality na území městského obvodu Slezská Ostrava - Hrušov a Muglinov, Liščina a Kunčičky (ubytovna Family), Mariánské Hory a Hulváky (lokalita Červený kříž, ubytovna Výstavní), Ostrava – Jih (ubytovny Hlubina, Soiva, ulice Čujkovova a jejich okolí), Vítkovice (okolí ulic Zengrova, Tavičská, Erbenova a Rudná) a Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita předního Přívozu, tzn. ulice Cihelní, Spodní, Vaškova, Jirská Osada, Jílová a okolí, lokalita zadního Přívozu – ulice Rovná, Křišťanova).

 

Podstatnou část pracovní doby působí jednotliví pracovníci v přirozeném prostředí klientů, v některých lokalitách (Hrušov a Muglinov, Liščina) jsou vyhrazeny kontaktní hodiny, kdy jsou pracovníci v jednotlivých lokalitách k zastižení v kancelářích při komunitních centrech, přímo v lokalitách, kde mají svá zázemí. V ostatních lokalitách kontaktní hodiny stanoveny nejsou, tito pracovníci mají zázemí v sídle Terénních programů Helpale, kde se mohou domlouvat s klienty. Tito pracovníci mají stanovenou dobu, kdy ve které lokalitě jsou.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • V lokalitě Hrušov je možné pracovníky terénních programů zastihnout v zázemí v komunitním centru na ulici Žižkova  v úterky od 10.00 hod. – 12.00 hod, a ve čtvrtek od 11.30 hod. do 13.30 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle + 420 777 760 194, + 420 777 760 193.

   

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • V lokalitě Liščina se kancelář pracovníků terénních programů nachází v komunitním centru Liščina na ulici Sodná 25. Zájemci i klienti mohou pracovníky zastihnout v této kanceláři v pondělí od 10. 00 hod – 12. 00 hod. a ve středu od 13. 00 – 15. 00 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle + 420 777 761 196.

 

 • V ostatních lokalitách (převážně ubytovny a další vytipovaná místa a jejich okolí) jsou pracovníci k zastižení dle předem domluveného rozpisu rozdělení, který je dle potřeby aktualizován. Působí v městských obvodech Slezská Ostrava Mariánské Hory a Hulváky (lokalita Červený kříž, Výstavní), Ostrava – Jih (ubytovny Hlubina, Soiva, ulice Čujkovova a jejich okolí), Vítkovice (okolí ulic Zengrova, Tavičská, Erbenova a Rudná) a Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita předního Přívozu, tzn. ulice Cihelní, Spodní, Vaškova, Jirská Osada, Jílová a okolí, lokalita zadního Přívozu – ulice Rovná, Křišťanova). Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle 604 438 392, 777 241 303, 777 760 193, 732 489 167 nebo v ranních hodinách 8.00-9.00 od pondělka do čtvrtku v zázemí na Bieblově ulici.

 

K dispozici pro klienty k základnímu kontaktu pracovníků Terénních programů Helpale je také facebook – Terénní programy Helpale, kde mohou zanechat svůj vzkaz.

 

 

 

 

Terénní programy jsou poskytovány v pracovní dny a to v pondělí až čtvrtek: 8.00 - 16.00 hodin

Pátky jsou vyhrazeny na porady týmu, intervize, administrativní činnosti, které probíhají v sídle organizační jednotky Helpale.

 

Terénní programy jsou financovány:

 

MSK - logo HD.png02.jpg

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE