Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Terénní programy

TERÉNNÍ PROGRAMY

Reg. Č.: 3687518 v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 

Poslání

Poskytování sociální služby Terénních programů organizační jednotkou Helpale je  v souladu s §69  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba terénních programů je registrována v registru sociálních služeb na Moravskoslezském kraji pod identifikátorem 3687518. Posláním Terénních programů organizační jednotky Helpale Vzájemné soužití, o. p. s. je pomoc lidem, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy, a to na Hrušově, na Liščině či na Zárubku. Pracovníci Terénních programů pracují s klienty v jejich přirozeném prostředí, tzn. přímo v lokalitách. Pomáháme řešit problémy, které se týkají sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů a jiných problémů, s nimiž se lidé potýkají, a tak přispíváme k rovnoprávnému postavení obyvatel těchto lokalit, převážně Romů, ve společnosti. Při své práci respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí.

 

Cíle služby

Cílem Terénních programů organizační jednotky Helpale je:

 

 • Zlepšovat kvalitu života na Hrušově, Liščině a Zárubku prostřednictvím zkvalitňování bydlení obyvatel (např. při řešení technického stavu bytů obyvatel komunikací s majiteli těchto domů a bytů, motivací ke svépomocným pracím obyvatel).
 • Předcházet a řešit zadlužení obyvatel poskytováním informací v oblasti dluhů a exekucí.
 • Zvyšovat zaměstnanost obyvatel (např. komunikací s úřady práce, potencionálními zaměstnavateli, vyhledáváním nabídek práce)
 • Poskytovat informace obyvatelům, kteří bydlí nebo se zdržují na Hrušově, Liščině a Zárubku, v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů případně jiných problémů a pomáhat jim tyto problémy řešit. Pomáhat se sepisováním dokumentů a vyplňováním formulářů
 • Podporovat klienty v jejich osamostatňování

 

Cílová skupina

Pomoc je nabízena jednotlivcům ve věku 16 – x let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy – Slezská Ostrava, a to Hrušov, Liščina a Zárubek. V těchto lokalitách žijí a zdržují se převážně obyvatelé romského etnika.

 

Službu neposkytujeme těm;

 • kteří nedosahují věku 16 – ti let
 • kteří nehovoří česky, slovensky a romsky a nedostaví se s tlumočníkem v případě, že mluví cizím jazykem.
 • kteří potřebují odbornou léčbu, pomoc (např. léčba závislostí, domácí násilí, lékařská péče, apod.)

 

Principy

Při poskytování služby jsou dodržovány následující principy:

 • anonymity - klient má právo vystupovat při řešení své situace anonymně, neuvádět své jméno
 • bezplatnost - za poskytnutí služby se neplatí
 • důvěrnost - zachováváme důvěrnost sděleného, vše co nám sdělíte, nešíříme nikde dál, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupuje s ohledem na jeho individuální situaci a problém, podporujeme ho v samostatném jednání
 • nestrannost -  s každým jednáme stejně, při pomoci není pracovník ovlivněn žádnými svými ani jinými názory
 • nezávislost – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných institucích a organizacích a lidech, kteří jí finančně podporují

 

Způsoby pomoci

 • Vyslechnutím Vaší situace nebo problémů a hledáním jejich řešení
 • Poskytováním základního sociálního poradenství (poskytováním informací a kontaktů o službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení svého problému)
 • Doprovázením na úřady a jiné instituce
 • Pomocí s vyřizováním písemných dokumentů
 • Zprostředkováním vyjednávání a jednáním ve Vašem zájmu na úřadech a jiných institucích ve Vaší přítomnosti nebo v nepřítomnosti, ale vždy s vaším vědomím a souhlasem
 • Psaním podání, návrhů, žalob, odvolání atd.
 • Nezávislým řešení mezilidských konfliktů
 • Nácvikem dovedností (např. nácvik telefonického hovoru, komunikace prostřednictvím internetu, vyplňování formulářů a složenek, nácvik běžných činností v domácnosti apod.)

 

Terénní programy zahrnují tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb - podávání informací o dalších službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení své situace, odkazování či předávání klienta ke specializovaným institucím, úřadům, lékařům, soudům apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např. vyřizování osobních dokladů, jednání s majiteli domů nebo provozovateli ubytovacích zařízení, jednání s možnými zaměstnavateli, řešení rodinných problémů, sousedských sporů, doprovody na různé instituce apod.)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Kapacita služby

V jedné chvíli je možné poskytovat službu maximálně čtyřem klientům.

 

Místo a doba poskytování Terénních programů

Terénní programy jsou poskytovány v sociálně vyloučených lokalitách Ostravy – Hrušov, Liščina a Zárubek. Podstatnou část pracovní doby působí jednotliví pracovníci v přirozeném prostředí klientů (v domácnosti a okolí, doprovází klienty na úřady, k lékaři, k soudu apod.). Současně jsou vyhrazeny kontaktní hodiny, kdy jsou pracovníci v jednotlivých lokalitách k zastižení v kancelářích při komunitních centrech, kde mají svá zázemí.

 

 • V lokalitě Hrušov je možné pracovníky zastihnout od 9.00-16.00. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle: +420 777 760 194. Zázemí v této lokalitě není.

 

 

 • V lokalitě Liščina se kancelář pracovníků terénních programů nachází v Komunitním centru Liščina na ulici Sodná 25. Zájemci i klienti mohou pracovníky zastihnout v této kanceláři v  pondělí od 10 – 12 hod a ve středu od 13 – 15 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle: +420 777 761 196.

 

 • V lokalitě Zárubek je možné pracovníky zastihnout od 9.00-16.00. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle: +420 777 760 193. Zázemí v této lokalitě není.

 

 

Terénní programy jsou poskytovány v pracovní dny a to v pondělí až čtvrtek: 8.00 - 16.00 hodin

Pátky jsou vyhrazeny na porady týmu, intervize, administrativní činnosti, které probíhají v sídle organizační jednotky Helpale.

 

Terénní programy jsou financovány:

 

MSK - logo HD.png02.jpg

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE