Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Terénní program - Pomocná ruka > Veřejný závazek

Veřejný závazek

 

Veřejný závazek

terénního programu –  Práce s oběťmi trestné činnosti   POMOCNÁ RUKA

4. platná aktualizace od 10.7.2014

 

Kriterium 1.a.a

Kriterium 1.a.b

 

Sociální služba Terénní program je poskytována ve Vzájemném soužití, o.p.s.Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava,

tel.: 596 111 896, 596 110 428, mobil: 775 761 192

e-mail: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz 

web:      www.vzajemnesouziti.cz

Poslání

Posláním Vzájemné soužití o.p.s.  – terénního programu Pomocná ruka /dále jen Pomocná ruka/ je poskytovat podporu, pomoc a zprostředkovávat odborné služby /PČR/ a jiné služby osobám starším 16 ti let především ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, které se z různých příčin staly oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, rasistické napadení, diskriminace, apod.), ale také osobám, které vedou rizikový způsob života a potýkají se s problémy /např. bydlení, finance, zaměstnání, doklady, trvalý pobyt, exekuce, dluhy konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory …/ a v důsledku své situace se oběťmi trestných činů mohou stát, ale také osobám, jejichž rodinní příslušníci se mohou nacházet ve výkonu trestu /udržování kontaktu…/. Tyto osoby se snažíme podporovat a motivovat je v řešení jejich nepříznivé životní situace, které v danou chvíli nezvládnou vlastními silami, pomáhat hájit jejich práva a oprávněné zájmy a přispívat tak k jejich začlenění do běžného života a k rovnoprávnému postavení ve společnosti.

Pracovníci Pomocné ruky ve spolupráci s PČR při společných pochůzkách usilují o posílení důvěry v práci policie, aby byla vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit pozitivněji.

Při své práci respektujeme každého člověka a jeho svobodné rozhodnutí. Pracovníci klienty navštěvují v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, klienti však mohou za pracovníky po vzájemné dohodě přijít i do jejich kanceláře.

Zásady pracovníků Pomocné ruky

Služba Pomocné ruky ve vztahu k uživatelům (klientům) se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující:

Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace.

Naši pracovníci vnímají člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Služba Pomocné ruky zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.

Pracovníci Pomocné ruky vycházejí z vlastních osobních hodnot, které uznávají a řídí se jimi v běžném životě.

 

 1. Zásada rovného přístupu – pracovníci Pomocné ruky jsou si vědomi, že pracují převážně s romskými obyvateli sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, kteří žijí téměř na hranici chudoby a v důsledku toho mají ztížený přístup k různým zdrojům běžným ve společnosti, hrozí zde riziko nálepkování, izolování apod. Pracovníci Pomocné ruky pomáhají bez rozdílu jak Romům, tak neromům, pokud nás žádají o pomoc.
 2. Zásada motivace uživatele – pracovníci Pomocné ruky motivují klienty ke spolupráci, k jejich samostatnosti, poukazují na pozitivní důsledky jejich konání, vyzdvihují jejich silné stránky, posilují jejich sebevědomí pochvalou a poukázáním na kroky, které již sami zvládají (jste dobrý; věřím Vám, že tento problém zvládnete, když jste zvládl i jiné věci; nebojte, spolu to zvládneme, atd.)
 3. Zásada důvěrnosti –pracovníci Pomocné ruky předchází tomu, aby je klienti vnímali jako „informátory“ nebo „prodlouženou ruku policie“. Pracovníci Pomocné ruky chrání uživatelovo právo na soukromí a diskrétnost sdělení. O všech skutečnostech, které se o uživateli dozvědí, zachovávají mlčenlivost. Žádné informace nešíří bez jeho vědomí a souhlasu. Pracovník může porušit mlčenlivost bez vědomí klienta pouze v případě zákonné ohlašovací povinnosti (př. páchaní trestné činnosti).
 4. Zásada individuálního přístupu při práci s klientem (a dalšími zúčastněnými osobami) – pracovníci Pomocné ruky si plně uvědomují, že každá osoba má jiné možnosti, zvyky, potřeby, své zvláštnosti, apod. S klientem spolupracuje jeho klíčový pracovník dle společně vypracovaného individuálního plánu k dosažení uživatelem stanoveného cíle. 
 5. Zásada respektování svobodného rozhodování a dobrovolnosti – pracovníci Pomocné ruky nevnucují uživatelům „správnou cestu“, uznávají jeho odlišný názor. Klient uplatňuje svou vlastní vůli, což mu umožňuje rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní situace na základě svého vlastního rozhodnutí (i s rizikem důsledků své volby).
 6. Zásada nehodnocení uživatele – pracovníci Pomocné ruky nehodnotí, nesoudí klientův styl života, uznávají právo každého na „druhou šanci“. Nenechávají se ovlivňovat informacemi zjištěnými z jiných zdrojů (např. rodinní příslušníci, aj.).  

Cílová skupina – Okruh osob, kterým je služba určena

Kdo se na nás může obrátit?

Cílovou skupinou jsou Romové i neromové starší 16 let převážně ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, / Zadní a Přední Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Ostrava – Svinov, Ostrava Zábřeh, Ostrava Vítkovice, Radvanice …/, které se v důsledku své nepříznivé životní situace ale také svým rizikovým způsobem života mohou stát:

 

 • potenciálními oběťmi a oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, loupežné přepadení, vloupání, znásilnění, rasistické napadení, diskriminace, konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory, nebankovní půjčky apod….)
 • osobami, jejichž rodinní příslušníci se nachází ve výkonu trestu a tyto osoby nás žádají o pomoc při prosazování svých práv a oprávněných zájmů /např. odvolání, žádost o přeložení do jiné věznice, žádost o odložení či zkrácení trestu, návštěvy, apod.)
 • osobami, vedoucí rizikový způsob života (v jehož důsledku se mohou ocitnout bez přístřeší, žijí v nevhodných podmínkách, bez financí, bez zaměstnání, bez rodinného zázemí) nebo jsou  tímto způsobem života ohroženy potýkají s problémy, které samy nedokážou vyřešit (dávky, bydlení, finance, dluhy a exekuce, zaměstnání, vzdělání, sousedské spory, spory s majiteli ubytoven a bytů, ztráty dokladů, vyřizování občanství, trvalý pobyt….případně jiné problémy).

 

Své služby neposkytujeme těmto zájemcům

 

Kritéria pro odmítnutí služby:

(dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Pracovníci Pomocné ruky neposkytují sociální službu, o kterou zájemce žádá – zájemce nespadá do okruhu osob, jímž je služba poskytována (př. senior, který chce donášet stravu domů…ohrožené rodiny, jejichž děti jsou v ústavu a rodiče se snaží  o navrácení dětí zpět.. apod.).
 • Pracovníci Pomocné ruky nemají dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá. (1 klíčový pracovník zpravidla pracuje současně s  20 – 25 klienty. Terénní program Pomocná ruka zpravidla spolupracuje  aktivně/současně  s  80 – 100 klienty).
 • Pracovníci Pomocné ruky neposkytnou sociální službu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jež vypověděla v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Kromě toho, Terénní program Pomocná ruka neposkytuje své služby zájemcům (tzv. negativní cílová skupina):

 • zájemcům o službu v místě jejich bydliště, pokud tito zájemci žijí mimo Ostravu a okolí. Takový zájemce může pracovníky Pomocné ruky po dohodě osobně navštívit v jejich kanceláři, nebo zájemci o službu z jiného regionu pracovníci poskytnou základní poradenství a možnost zprostředkování jiné služby.
 • anonymním klientům, kteří by chtěli s pracovníky Pomocné ruky spolupracovat na plnění cíle, kde je nutnost znát potřebná data /identifikovat klienta/ neboť charakter spolupráce zjištění osobních dat vyžaduje např. sepsání návrhu k žalobě apod..
 • osobám, jejichž problémy jsou takového charakteru, který pracovníkům znemožňuje navázání kontaktu a práci s touto osobou, v takovém případě pracovník může pouze zprostředkovat kontakt na jiné odborníky. 

Jedná se především o:

 • osoby hluchoněmé, hluchoslepé, s těžkým mentálním postižením, osoby vyžadující stálou lékařskou péči/
 • pracovník zájemci o službu poskytne základní sociální poradenství
 • pracovník zájemce o službu odkáže na jinou službu buď v rámci organizace, pokud tuto službu poskytuje, nebo na jinou organizaci
 • pracovník vyhledá vhodnou organizaci, adresu, kontaktní údaje a v případě potřeby zájemce o službu také organizaci telefonicky kontaktuje a zájemce o službu u dané organizace objedná
 • pracovník předá zájemci kontaktní údaje na službu, kterou mu pracovník zprostředkoval
 • pracovník informuje zájemce také o naší službě, sdělí mu, co je naším cílem, komu pomáháme a jaké služby poskytujeme, nabídne mu, že v případě jeho jiného problému se na nás může kdykoli obrátit
 • pracovník na závěr předá zájemci o službu letáček s informacemi o naší službě a kontaktními údaji.

 

Pokud zájemce o službu nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.

 

Cíle naší služby

Náš základní cíl:

 • osvojovat schopnost klientů hájit svá práva a oprávněné zájmy /klient bude schopen samostatně jednat bez pomoci druhé osoby – zná svá práva, dokáže sám jednat s úřady a orientovat se ve veřejných službách/.
 • Uschopňovat klienta v řešení jeho konkrétních problémech /ztráta či nevhodné bydlení, zaměstnání, nárokové dávky, ztracené doklady, exekuce, dluhy, vzdělání, vztahy mezi lidmi…/a tím se snažíme zmírňovat jeho nepříznivou situaci.
 • pomoci oběti trestného činu nalézt nejvhodnější řešení situace, ve které se ocitl.
 • snažíme se předcházet, minimalizovat nebo eliminovat šíření infekčních onemocnění v dané lokalitě či ubytovně
 • schopnost klienta oslovit Polici při řešení jeho situace /klient dokáže komunikovat s Policií, podat trestní oznámení/.

 

Náš sekundární cíl (dobrovolné aktivity nad rámec povinné poskytované služby)

Klient, který s Pomocnou rukou uzavře smlouvu a dohodne se na spolupráci, může se také navíc zúčastňovat společné s jinými klienty různých společných setkání, besed a podobně. Aktivity jsou klientovi nabízeny jako dobrovolná /fakultativní/ služba ale pouze v případě, pokud na tyto aktivity v daném roce získáme finanční prostředky.

Pokud na aktivity získáme finanční prostředky, klienti budou při setkání s pracovníky o možnosti zapojení, druhu aktivit a podmínkách včas informováni.

Prostřednictvím vzdělávacích akcí (besed) chceme:

 • posilovat jejich kompetence a jejich dovednosti – získají např. právní povědomí, dokážou sestavit splátkový kalendář, naučí se plánovat se svými příjmy…/

 

Naše dlouhodobé strategické /rozvojové/cíle:

 • Vzdělávání pracovníků

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci:

 • prohlubují svou kvalifikaci,
 • usilují o profesní růst
 • vyměňují si zkušenosti
 • získávají nové podněty, které realizují v praxi
 • zvyšují kvalitu své práce
 • Informovaností široké veřejnosti, uváděním příkladů dobré praxe, pořádáním besed na školách, se snažíme zmírňovat předsudky veřejnosti, žáků a studentů škol ke klientům naší služby, snažíme se nenásilnou formou měnit jejich postoje.

 

 • Besedami chceme mladé lidi informovat (prevence a osvěta kriminality, diskriminace, rasismu, šikany), předat jim vědomosti, učit je jednat v určitých situacích, u neromské mládeže měnit jejich postoje
 • Snažíme se usilovat o zlepšení podmínek lidí žijících v ubytovnách – snažíme se monitorovat prostředí, připomínkovat, navrhovat legislativní změny, zapojíme se do skupiny zabývající se platformou sociálního bydlení, budeme informovat veřejnost, samosprávu, státní správu, poslance o podmínkách a platbách na ubytovnách, zveřejňovat
 • Snažíme se poukazovat na porušování práv osob – svou pozornost zaměřujeme na exekuce – na neoprávněné odebírání majetku, dále na diskriminační jednání, projevy rasismu – vzniklé situace budeme analyzovat, zveřejňovat, informovat odbornou i laickou veřejnost.
 • Snažíme se upozorňovat a řešit problémy v konkrétních lokalitách a na ubytovnách a to prostřednictvím koordinačních schůzek, které jsou složeny se zástupců PČR, MPO, zástupců obcí, škol, NNO apod.

Rozsah základních činností /níže uvedené činnosti Vám můžeme nabídnout

Při rozsahu poskytované služby vycházíme z rozsahu základních činností uvedených v § 69 zákona č. 108 Sb., které jsou rozvedeny do úkonů stanovených v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. citovaného zákona. S každým klientem je rozsah služby vyjednáván pracovníkem zcela individuálně.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zprostředkování kontaktu klienta s PČR
 • zprostředkování kontaktu s jinými organizacemi
 • zprostředkování kontaktu s jinými institucemi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • poskytování informací ohledně návazných služeb
 • pomoc a podpora při jednání v zájmu klienta – doprovody na úřady, policii, soudy a jiné instituce
 • zastupování v zájmu klienta (plná moc)
 • poskytování písemného poradenství – psaní žádostí, úředních dopisů, návrhů, odvolání apod.
 • pomoc při vyřizování dokladů a jiných běžných záležitostí – např. určení a stanovení výše výživného, občanský průkaz
 • zprostředkování právního poradenství
 • podpora a pomoc v případech diskriminačního chování či rasismu

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • podpora při řešení mezilidských vztahů – pomoc při řešení sousedských sporů
 • pomoc při komunikaci a korespondenci s osobami ve výkonu trestu
 • zprostředkování návštěv osob vykonávajících trest

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

 • pomoc při vyjednávání s věřiteli (exekutory) a sepisování splátkových kalendářů
 • podpora a pomoc při plnění pravidelných povinností klientů – platit pravidelně výživné, nájem, služby, evidovat se na Úřadu práce, atd.
 • pomoc a podpora při vyhledávání adekvátního ubytování
 • pomoc a podpora při hledání zaměstnání
 • pomoc a podpora při řešení finanční situace
 • podpora zajištění psychologické intervence či jiné odborné činnosti

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 • poskytování poradenství např. v oblasti dávek, bydlení, drogové
 • problematiky, zprostředkování jiných služeb apod…

 

Problémy kterými se Pracovníci pomocné ruky nejčastěji zabývají:

 • finanční negramotnost (řešení lichvy, rychlých půjček, exekuce, dluhy)
 • neprodloužení smlouvy na ubytovnách
 • nevhodní podmínky na ubytovnách
 • absence bydlení
 • násilná trestná činnost (vloupání, krádeže, napadení, vydírání),
 • jiná trestná činnost (neplacení výživného aj.),
 • diskriminace (v rámci přístupu k bydlení, v zaměstnání, restauracích, obchodech),
 • sousedské vztahy a případné konflikty
 • ztráta či krádež dokladů
 • trvalý pobyt
 • přemístění rodinného příslušníka z věznice blíž k místu, kde žije jeho rodina
 • infekční nemoci na ubytovnách

Místo poskytovaní naší služby

Terénní program se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. (klíčový pracovník dochází do domácnosti klienta). Pouze po předchozí domluvě mohou klienti za pracovníky přijít i do jejich kanceláře (zázemí pracovníků) např. vyhledávání zaměstnání, bydlení na internetu, písemné poradenství apod.

Zázemí pracovníků terénního programu Pomocná ruka je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 2 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází vlakové Hlavní nádraží (4 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou) a Ústřední autobusové nádraží (3 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží).

 

Bieblova 8, Moravská Ostrava pracoviště týmu Pomocná ruka

 

 

Čas poskytované naší služby

 • Terénní program je klientům poskytován v pracovním týdnu nepřetržitě od PO od 8:00 hodin – do PA 16:30 hodin, s výjimkou státem uznaných svátků (pracovník dochází ke klientovi ve výše uvedených dnech a časovém termínu, vždy po dohodě s klientem).

Jen v případě mimořádných situací a souhlasu či příkazu ředitelky úseku nebo ředitele organizace může být pracovníkovi nařízena práce přesčas.

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován?

Veřejný závazek ve zkrácené formě se základními informacemi je zpracován:

 • ve formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem zájemcům a klientům na pracovišti Pomocné ruky, letáčky slouží jako informační materiál při pochůzkách v  lokalitách a různých veřejných akcích, apod.
 • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Pomocné ruky v čekárně
 • V katalogu sociálních služeb

Veřejný závazek je k nahlédnutí:

 • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz v sekci Pomocná ruka
 • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Pomocná ruka v kanceláři
 • na http://iregistr.mpsv.cz – v sekci registr poskytovaných služeb.

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

Pracovníci Pomocné ruky usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné i pro širokou veřejnost.

Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou jí jasně srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

 

Těšíme se na Vás a na vzájemnou spolupráci:

pracovníci Vzájemného soužití, o.p.s.

Pomocná ruka

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE