Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - HNÍZDO > Veřejný závazek poskytované služby z pověření sociálně právní ochrany dětí

Veřejný závazek poskytované služby z pověření sociálně právní ochrany dětí

Podporujeme naši zásadu:

„Dítě patří do rodiny“
„Dejme dětem šanci“

 

Definice pěstounské péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče vymezená zákonem o sociálně právní ochraně dětí (kdy jednotlivec, manželé či partneři (dále jen rodina) přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči.

Pěstounem může být jen fyzická osoba od 18let, která splňuje podmínky pro výkon pěstounské péče. O umístění dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.

 

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí). Pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost.

 

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky, jako pěstounovi.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče).

Poslání Týmu Hnízda

Pomáháme zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, život v náhradním rodinném prostředí. Prostřednictvím individuálního plánu na ochranu dítěte vytvořeným příslušným OSPOD a nabízenými aktivitami napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich svěřených dětí a poskytujeme jim k tomu podporu a doprovázení. Spolupráce je však podmíněna uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče, kterou schvaluje příslušná obec s rozšířenou působností.

Pěstounské rodiny navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

Zásady

Tým Hnízdo ve vztahu k pěstounům a jejich svěřeným dětem se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující: Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod. Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Pracovníci Týmu Hnízdo zdůrazňují hodnotu každého lidského života, zcela akceptují jeho důstojnost.

 • Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.
 • Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s pěstounem.
 • Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.
 • Zásada individuálního přístupu: po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je klientovi určen klíčový pracovník, který s ním realizuje jednotlivé kroky k plnění individuálního plánu na ochranu dítěte. Klíčový pracovník spolu s klientem plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet.
 • Zásada důvěry: postupně se snažíme s klientem vytvářet vztah na základě důvěry.
 • Zásada nehodnocení: svého klienta nesoudíme, neříkáme mu, že si za svou situaci může sám, nehodnotíme jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiníme tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s klientem, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si o klientovi vytváří obraz (např. klient není špatný, ale nezachoval se správně, když neposlal dítě do školy).

Cíle

 • napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí, což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny
 • zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte
 • zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině ( např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny
 • zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

Poznm: V textu se objevuje pojem kompetence: kompetence můžeme definovat jako soubor vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič/pěstoun/osoba  odpovědná za výchovu dítěte uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje.

Dlouhodobé cíle

Zefektivnit systém pomoci pěstounům se svěřenými dětmi: Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím prohlubování spolupráce s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především ze sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, (dále jen OSPOD), účastí na případových konferencí apod.

 

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci Týmu Hnízdo:

 • prohlubují svou kvalifikaci
 • usilují o profesní růst
 • vyměňují si zkušenosti
 • získávají nové podněty, které realizují v praxi
 • zvyšují kvalitu své práce

Komu pomáháme: Cílová skupina

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje /Horní Suchá, Havířov, Frýdek Místek apod./ podle formy pěstounství dlouhodobě nebo na přechodnou dobu

 • konkrétně se jedná o: osoby pečující a osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče /dále jen pěstoun/
 • konkrétně se jedná o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Širší cílová skupina

 • Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/
 • Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat.
 • Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci.

Oslovujeme osoby, rodiny v lokalitách, při veřejných akcích v rámci kampaně apod.

 • zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči
 • zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou péči
 • zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formuláře
 • s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností - sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině a
  zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči
 • zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

 

Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/

 

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která nás požádá o pomoc

 

Ohrožené rodiny s dětmi, které jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí a do naší služby vstupují na žádost samotného orgánu sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/. Pracovník OSPODu nás sám osloví a požádá o spolupráci, nebo my sami zjistíme, že v rodině nejsou zabezpečena práva a ochrana dítěte, situaci rodiny oznámíme příslušnému OSPOD, ten na základě našeho oznámení vyhodnotí situaci rodiny jako ohroženou a nabídne nám spolupráci s touto rodinou.

 

Tým Hnízdo zároveň poskytuje podporu, doprovázení, poradenství rodinám v rámci poskytování služby – „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“kdy můžeme anabídnout spolupráci formou:

 • pomoci biologickému rodiči dítěte, jehož dítě je svěřeno do pěstounské péče a tento rodič chce s dítětem navázat, upevňovat kontakt, či navrátit dítě zpět /v této situaci může však dojít ke střetu zájmů. Např. v Týmu Hnízdo využívá službu jak pěstoun, tak biologický rodič, v takovém případě se řídíme dle pravidel pro vymezení možných střetů zájmů a pravidel pro řešení těchto situací, pokud dochází ke kolizi/ k neshodám mezi pěstounem a biologickým rodičem, službu nabídneme klientovi, který s námi uzavřel smlouvu dřív a druhého odkážeme na jinou službu/
 • pomoci dítěti a jeho rodině po skončení pěstounské péče, kdy se dítě vrátilo do biologické rodiny
 • pomoci pěstounovi, se kterým byla ukončena dohoda o výkonu pěstounské péče, popř. ukončen samotný výkon pěstounské péče a v rodině jsou další děti
 • pomoci pěstounovi, který uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

Tým Hnízdo poskytuje své služby v souladu s § 48 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů. Týmu Hnízdo bylo uděleno dne 8. 6. 2007 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 

Pověření bylo uděleno v rozsahu:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o
  dítě
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
  výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
  výchovou
 • vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
  jejich vzniku.
 • V roce 2013 jsme tuto službu rozšířili o:
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
  • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].

Tým Hnízdo je zároveň poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s §65 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, v platném znění.

Kritéria pro odmítnutí služby

 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi, který má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou neziskovou organizací nebo přímo s OSPOD, mohou mu nabídnout službu v rámci „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“,
 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi v případě, kdy má naplněnou kapacitu k poskytnutí služby /O obsazenosti rozhoduje ředitelka úseku, aktuálně podle kapacity personálu. /kapacita 30 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče/. Nabídneme mu, že jej zařadíme do seznamu čekatelů, budeme jej ale informovat, že Dohodu o výkonu pěstounské péče musí uzavřít do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí soudu, popřípadě jej odkážeme na jinou službu a sdělíme, že má v případě uvolnění kapacity možnost službu změnit.
 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi, pokud žije mimo naši působnost, pěstounovi můžeme nabídnout pouze poradenství v naší kanceláři, pěstouna odkážeme na jinou službu v místě jejich bydliště.
 • Tým Hnízdo nemůže poskytnout své služby anonymním pěstounům, neboť charakter naší služby vyžaduje nezbytná data svých klientů s ohledem na cílovou skupinu,. Můžeme je informovat o možnosti, ke kterým subjektům či třetím osobám nemusí dávat svůj souhlas.

Pokud pěstoun nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.

Rozsah konkrétních činností

Pokud zájemce projde procesem příprav, obdrží-li pěstoun Rozhodnutí soudu, nebo je-li veden v evidenci a osloví nás o spolupráci:

 • připravujeme návrhy dohod o výkonu pěstounské péče a zasíláme je k odsouhlasení na příslušnou obec s rozšířenou působností
 • připravujeme a po vydaném souhlasu obce s rozšířenou působností uzavíráme konkrétní dohody o výkonu pěstounské péče

Odborné sociální poradenství:

 • pomáháme pěstounům získat nové informace a schopnosti zvládat péči o dítě
 • zaměřujeme se na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě a jeho výchovou, jako je např.: harmonogram dne dítěte/rodiny ve prospěch dítěte, pomoc při výběru MŠ, ZŠ, možná příprava na  budoucí povolání, denní harmonogram – školní docházka/příprava do školy/volný čas../
 • poskytujeme podporu pěstounům při změnách spojených se vzděláváním dítěte nebo vývojovými fázemi, pomáháme rodině zvládat krizové situace
 • poskytneme písemné poradenství
 • zprostředkujeme bezplatné právní poradenství
 • pěstounovi pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

Zprostředkovávání odborné pomoci:

 • pěstounům dle jejich potřeb pomáháme zprostředkovat psychologickou terapeutickou či jinou odbornou pomoc /

Přímá podpora v pěstounských rodinách, odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče

 • zaměřujeme se na posílení kompetencí /zvyšování znalostí a dovedností/ na vzájemné citové vazby, na posílení identity dítěte, sebevědomí, na upevňování vztahů v rodině /pomáháme pěstounům v získání znalostí a dovedností při péči o děti zejména romského etnika, dětí, které zažily týrání apod
 • pomáháme pěstounovi při plnění jeho povinností a naplňování jeho práv /zajišťujeme aktivity v rámci individuálního plánu na ochranu dítěte, /který vytváří OSPOD/, sledujeme plnění individuálního plánu, pomáháme pěstounovi plnit individuální plán pobytu dítěte v pěstounské péči
 • doprovázíme pěstouny, případně realizujeme advokační aktivity

Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě:

 • pomáháme při zajištění osobní péče o svěřené dítě a to po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování běžných záležitostí /Podmínky jsou upraveny v Dohodě/
 • pomáháme při zajištění celodenní péče o svěřené dítě a to v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce /podmínky jsou upraveny v Dohodě/

Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou - zajištění a uskutečňování styku oprávněných osob /rodičů a osob blízkých/s dítětem:

 • dítě a jeho rodiče si mohou přát zůstat v kontaktu, i když dítě žije v pěstounské rodině. Pokud je to v zájmu dítěte, nabízíme ke kontaktu neutrální prostředí a klíčový pracovník náhradní rodiny doprovází dítě, rodiče i pěstouny kontaktem tak, aby bylo v první řadě zajištěno bezpečí dítěte 

Zajištění a zprostředkovávání vzdělávání a víkendových pobytů pěstounů:

 • zajišťujeme nebo zprostředkováváme na dobu vzdělávání pěstouna krátkodobé hlídání dítěte /podmínky upravuje Dohoda/
 • poskytujeme prostor na společné setkávání pěstounských rodin, kde můžou sdílet své zkušenosti a případně problémy
 • zajišťujeme vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny

Místo poskytované naší služby

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí pěstounů, v místě jejich bydliště /klíčový pracovník dochází do rodiny/.
 • Ambulantní asistence klient přijde do kanceláře/ se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 8, 702 00 Ostrava.

Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Klientům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. K dispozici je zvonek. Pokud má klient s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

 

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18
  je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší
  chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105,
  107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut
  pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro
  trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové Hlavní nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

Čas poskytované naší služby

 • Přímá podpora v domácnostech je klientům poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám klientů, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s klientem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.
 • Ambulantní asistence je klientům poskytována v Týmu – Hnízdo
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Úterý: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00-16:00

 

 • v tyto výše uvedené doby může kancelář navštívit klient bez jakékoli předešlé domluvy.
 • V této době službu zajišťuje jeden pověřený pracovník Týmu – Hnízda.
 • Čtvrtek a pátek máme vyhrazen pouze pro pozvané a to v době, na které se klient
  s pracovníkem společně dohodnou

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován?

 • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz v sekci Hnízdo
 • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Hnízdo v kanceláři ve formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem pěstounům v čekárně týmu Hnízda. Letáčky slouží jako informační materiál při různých veřejných akcích apod.
 • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Týmu Hnízda v čekárně.

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

Pracovníci Týmu Hnízdo usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné pro širokou veřejnost. Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou mu jasné srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme.

 

Těšíme se na Vás a na vzájemnou spolupráci:

pracovníci Vzájemného soužití, o.p.s.

Pomocná ruka

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE