Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Donátoři

jakoukoliv finanční částkou můžete podpořit naši organizaci zasláním na účet:

Číslo účtu: 1666210359/0800, Česká spořitelna, a.s.

 

všechny zaslané finanční prostředky Vám potvrdíme Darovací smlouvu Vzájemného soužití o.p.s.

 

 

 

nebo můžete využít portál Darujme.cz  

 

 

 

 

 

 

U daru skrze portál Darujme není zapotřebí sepisovat darovací smlouvu. Po připsání příspěvku se s Vámi spojíme kvůli poděkování a potvrzení o daru, které můžete použít ve Vašem účetnictví.

 

mezerník.png

D A R O V A C Í   S M L O U V A

uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. občanského zákoníku

Dárce:             

        

(dále jen „dárce“)

 

 

a

 

 

Obdarovaný :   

Vzájemné soužití o.p.s. IČ 65497996

Se sídlem Bieblova 404/8, 702 00  Ostrava

Číslo účtu: 1666210359/0800, Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ32 0800 0000 0016 6621 0359

BIC: GIBACZPX

 

Zastoupena: Mgr. Sri Kumarem Vishwanathanem

(dále jen „obdarovaný“)  

 

                               

  1. Předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve výši …………….. (slovy:……………………………), který poskytuje dárce obdarovanému. Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít na výdaje spojené s činností organizace.      

 

 

  1. Obdarovaný je neziskovou organizací.

 

 

  1. Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.

 

 

 

V Ostravě dne ..............………….

 

 

 

 

___________________________                             _____________________________

Dárce                                                                         Obdarovaný

 

mezerník.png

Odkazy na weby našich donátorů:

http://moneta.cz

 

https://www.nadaceterezymaxove.cz/

 

https://www.nadace-agrofert.cz/

 

Kdo je "Donátor"?

 

Donátor je jedinec, nebo organizace, která věnuje své peníze či jiné prostředky pro určité takzvaně „bohulibé“ účely. Termín donátor je občas zaměňován se slovy mecenáš či sponzor. Samotný účel je u všech třech stejný, avšak liší se principem a účelem. Donátor se od ostatních dvou liší v tom, že jím věnované prostředky slouží k dlouhodobému chodu prostředky podporovaného subjektu.

 

Převzato z webu „Firemní slovník“

 

Žijeme v evropské zemi, kde se přepokládá, že solidarita a pomoc potřeným je zajištěna. Jsou však oblasti, ve které se ještě učíme pomáhat a podporovat. Velmi si ceníme pomoc všech, kteří podpoří naše projekty. Napište nám nebo zavolejte na tel: 777 760 190 a zeptejte se paní Bc. Jiráskové Simony jak by Vaše peníze prakticky pomohli lidem, kteří jsou momentálně v nouzi.

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE