Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Historie

Historie

 

historieVzájemné soužití o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 1997 jako reakce na bezprostřední důsledky rozsáhlých povodní, které katastrofálně zasáhly mimo jiné ostravskou městskou část Hrušov (situace zasažených rodin vyžadovala humanitární a sociální pomoc). Postiženým obyvatelům bylo tenkrát poskytnuto náhradní bydlení v UNIMO buňkách Na Liščině. Situace mezi obyvateli Liščiny a novými nájemníky, převážně z řad Romů, byla značně napjatá. Počáteční aktivity sdružení proto směřovaly ke zmírňování tohoto napětí. V roce 1998 získalo naše sdružení právní subjektivitu a činnost jsme rozšířili o volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, jejich vzdělávání, prevenci sociálně patologických jevů.

 

Již v této době byly aktivity organizace oceněny Cenou Františka Kriegela Charty 77, cenou Gratias Agit Ministerstva zahraničí ČR a Čestným uznáním „Místo v srdci“. Ze Vzájemného soužití, založeného hrstkou nadšených dobrovolníků v čele s Mgr. Sri Kumarem Vishwanathanem, kteří se společně snažili o zmírňování negativních postojů mezi romskými a neromskými občany, se během několika let stala profesionální organizace zaměstnávající 55 zaměstnanců (stav k 30.6.2017), na jejíž činnosti se podílí také dobrovolníci. Činnost a oblasti působení organizace jsou nyní velmi rozsáhlé. Postupně byla založena 3 komunitní centra v odlišných lokalitách – Ostrava – Hrušov, Liščina a Zárubek. Významným krokem kupředu v naplňování cílů Vzájemného soužití bylo získání kanceláří, z nichž v jedné byla zřízena specializovaná stacionární „Sociálně – právní poradna“ a ve druhé posléze našla zázemí administrativně-technická sekce.

 

Vzájemné soužití navázalo spolupráci s Úřadem práce Ostrava a dostalo možnost v rámci projektu veřejně prospěšných prací nabídnout práci několika romským i neromským obyvatelům. Účastnili jsme se různých projektů, např. akcí pořádaných na protest proti výstavbě zdi v Matiční ulici, seminářů směřujících k reformě školství, boje proti nepodloženému přeřazování romských dětí do zvláštních škol spolu s FSS Masarykovy univerzity v Brně, akcí v rámci projektu Pomozte dětem atd. V roce 2000 jsme spolu s Diecézní charitou Ostrava položili základní kámen Vesničky soužití. V průběhu roku 2001 probíhala výstavba za přispění samotných budoucích obyvatel Vesničky. V září 2003 jsme oslavili první výročí fungování Vesničky soužití, v listopadu 2003 jsme ukončili spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou a opustili prostory komunitního centra ve Vesničce soužití, ve kterém jsme zajišťovali sociální program.

 

 

2004.jpg

 

 

 

 • V roce 2004 jsme se začali angažovat v problematice nucené sterilizace žen. Těmto ženám sdružení poskytlo zázemí a prostor pro společná setkávání a řešení tohoto problému.

 

 2005.jpg

 

 

 • V roce 2005 jsme provedli změnu organizační struktury, a to z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců, který již dosáhl padesátky.
 • Jednou z priorit roku 2005 byla pomoc rodinám, které byly vystěhovány z Hotelového domu v Bohumíně. Soustavně jsme se zaměřovali na otázku bydlení sociálně slabých lidí a na zmírňování etnických konfliktů.
 • Ve spolupráci s Policií ČR jsme bojovali proti narůstající závislosti romské komunity na drogách, a to především prací v lokalitách, kde působíme.
 • Pomáhali jsme rodinám, které usilují o spravedlnost ve věci přístupu ke vzdělání. Naše organizace spolu s jinými organizacemi podporovalo a podporuje snahu těchto rodin, které se obrátily prostřednictvím žaloby na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
 • Mezi první úspěchy organizace v roce 2005 patří návrat Evičky Sivákové z Kojeneckého ústavu v Karviné ke své rodině. Tento případ byl podnětem ke vzniku samostatného týmu Hnízdo v roce 2006 – týmu zaměřující svou činnost na podporu rodin ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy a návratu dětí z ústavů do rodin.
 • V roce 2005 byla naše činnost oceněna nejen rakouskou nadací Unruhe Privatstiftung (Sozial Maria) za inovativní sociální projekty ze střední Evropy, ale také poděkováním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a cenou Alice Garrigue Masaryk udělovanou velvyslancem USA panem W.J.Cabannissem.

 

 

2006.jpg

 

 

 

 • V roce 2006 navrhl Kumara senátor MUDr. Karel Tenor ke státnímu vyznamenání za zásluhy.

 

 

 2007.jpg

 

 

 • V roce 2007 jsme se intenzivně zapojili do podpory vzniku Agentury proti sociálnímu vyloučení.
 • V polovině roku 2007 z finančních důvodů omezil svou činnost Lidskoprávní tým. Část jeho pracovníků se začala intenzivně zabývat podporou zaměstnávání, a tak vznikl tým Pracovní branka.
 • Důležitou událostí roku 2007 bylo zaregistrování sedmi sociálních služeb na Moravskoslezském kraji. Tento rok také naše organizace  získala pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
 • V roce 2007 obdrželo Vzájemné soužití  několik ocenění od Policie České republiky – MŘ PČR Brno, OŘ PČR Frýdek – Místek. Řediteli organizace Kumaru Vishwanathanovi bylo v roce 2007 uděleno ocenění od primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara za utváření přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou a plaketa Police ČR Policejním prezídiem.

 

 

 2008.jpg

 

 

 • V roce 2008 došlo k nárůstu etnických konfliktů. Snažili jsme se urovnat konflikty v Litvínově a uklidnit romskou komunitu, posílit důvěru Romů k policii a otevřít dialog více stranám.
 • V roce 2008 tým Hnízdo usiloval o pozici poskytovatele veřejných zakázek při realizaci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. V tomto roce se výrazně zlepšila spolupráce s  Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Rozvíjíme dobrou spolupráci se soukromým sektorem i lokálními partnery.
 • V roce 2008 jsme začali zkrášlovat lokality na Zárubku a na Liščině díky posílení komunitní práce.
 • Téměř všichni zaměstnanci splnili kvalifikační předpoklady k vykonávání sociálních služeb.
 • Úspěšně jsme zvládli evropské projekty. Máme radost z toho, že děti mají čím dál tím větší zájem o aktivity v našich NZDM-KC. V roce 2008 došlo k navýšení zájmu studentů z vysokých i středních škol o praxi v našem sdružení.
 • V prosinci 2008 se k 10. výročí založení organizace za hojné účasti nejen zaměstnanců a členů organizace konal historicky 1. ples Vzájemného soužití.
 • Další úspěchy jsme zaznamenali v oblasti podporovaného zaměstnávání, vzdělávání a zapojení naší organizace do Komunitního plánování sociálních služeb města Ostravy.
 • V roce 2008 byl pan Kumar Vishwanathan jmenován ambasadorem Multikulturního dialogu České republiky, jmenován členem Task force of Human Rights Defenders u komisaře pro Lidská práva při Radě Evropy a v témže roce byl také jmenován členem pracovní skupiny MPSV při transformaci systému ústavní výchovy dětí.

 

 

2009.jpg

 

 

 

 • Rok 2009 je tragicky poznamenám žhářským útokem na rodinu z Vítkova. Popálení malé holčičky nenechalo lhostejným dobré lidi, kteří prostřednictvím naší organizace zasílali rodině humanitární pomoc. Kumar Vishwanathan rodině ze všech sil pomáhá překonat tuto lidskou tragédii.
 • V létě 2009 jsme za přítomnosti ministra pro lidská práva a menšiny pana Michala Kocába otevřeli dětský koutek „Liščiňáček“, který vybudovali obyvatelé Liščiny společně s našimi zaměstnanci za podpory společnosti RPG RE.
 • Začali jsme rozvíjet komunitní práci v Orlové. Vše začalo úklidem obyvatel části Orlová-Poruba společně s našimi zaměstnanci a zaměstnanci RPG RE. Celá akce byla ukončena kulturním vystoupením a výsadbou tří pamětních lip.
 • V roce 2009 byl Kumar Vishwanathan jmenován ministrem vlády pro lidská práva a menšiny panem Michaelem Kocábem do SOPRAN (Stálý odborný panel proti rasizmu a násilí).

 

 

2010.jpg

 

 

 

 • V roce 2010 naše spolupráce s RPG RE nabývala na intenzitě. Přijali jsme nabídku vzít do pronájmu 18 bytů v Horní Suché. Komunitní práce se zde teprve pomaloučku vyvíjí. Narůstající absence bydlení byla v loňském roce (a zřejmě i nějakou dobu zůstane) nejčastějším problém, se kterým se na nás lidé obracejí.
 • V roce 2010 naše organizace umožnila vykonání dobrovolnické služby téměř čtyřiceti lidem, které k nám vyslala organizace S.T.O.P.Logo mid
 • V roce 2010 jsme prošli těžkou zkouškou. Vzájemné soužití bylo podrobeno velkému hloubkovému auditu Ministerstva práce a sociálních věcí. Audit byl zaměřen na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a finančními prostředky Evropské unie poskytnutými prostřednictvím MPSV v období 2008-2010. Naše Vzájemné soužití prošlo tímto auditem na výbornou. Další kontrola  projektů z programu Daphne (DG Justice) a projektu, který se týkal zlepšení podmínek ve Věznici Mírov a posílení vzájemné důvěry mezi policií a romskou komunitou z Evropské komise (DG Justice) byly také bez jakýchkoliv připomínek ze strany auditu. Rovněž kontrola z Moravskoslezského kraje v rámci sociálních služeb financovaných z IP v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK“ proběhla úspěšně a bez výtek.
 • Koncem roku se nám podařilo zahájit komunikaci a spolupráci s Evropskou komiscí (DG Regio a DG Employment) ohledně podpory úsilí zlepšit životní situace Romů a dalších ohrožených skupin obyvatel města.
 • V roce 2010 se Kumar Vishwanathan stal českým ambasadorem v rámci Evropského roku proti chudobě.

 

 

 

 2011.jpg

 

 

 • Počátek roku 2011 zahajujeme 1. společným setkáním zaměstnanců v Hrušově. Na základě výsledků jednotlivých SWOT analýz – tvoříme jednu společnou, ve které definujeme seznam kritických úkolů, na které se bude třeba zaměřit.
 • Rozvíjíme započatou spolupráci z loňského roku se S.T.O.P. v rámci organizace dobrovolnické služby. Jsme tedy nadále přijímací organizací pro více jak 40 lidí.
 • Rovněž naše spolupráce se společností RPG pokračuje. Komunitní práce se v Horní Suché rozvíjí rychle. Lidé žijící v této lokalitě mají zájem zvelebovat nejen vnitřní části domu, ale také své okolí. Vyvrcholením bylo otevření Maminkovského a dětského klubu v Horní Suché. Klub si získal oblibu a stal se středem zájmu tamních obyvatel Důlní ulice, především jejich dětí. Zaznamenali jsme i dobrou spolupráci s místními úřady, policií a OSPOD v Havířově.
 • V březnu 2011 jsme reagovali na nešťastné snížení sociálních dávek, které poznamenalo mnoho rodin. Zprostředkovali jsme pro tyto rodiny setkání se zástupci Ombudsmana, aby se dokázaly v nově nastavených pravidlech více orientovat.
 • Velkou část naší práce jsme soustředili také na nepříznivou situaci Přednádraží. Organizovali jsme společné schůzky a společné úklidy s obyvateli této lokality a pokoušeli se vyjednávat ohledně nejpalčivějšího problému zadního Přívozu – čímž je katastrofický stav kanalizace.
 • V průběhu roku jsme se snažili navázat spolupráci s pracovními agenturami, abychom lidem pomohli uplatnit se na trhu práce. Bohužel, tato aktivita se poněkud minula účinkem.
 • Z důvodu neustálého zvyšování nájmu jsme se rozhodli opustit prostory na ul. Divišova 18 v Hrušově, kde jsme působili řadu let. Podařilo se nám najít nově upravené prostory na ulici Pláničkova v Muglinově, kde jsme usilovali o obnovení služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – komunitního centra.
 • Zmocněnkyně pro lidská práva přijala záštitu nad výstavou Proměny, která se uskutečnila v prostorách scény Národního divadla. Výstava fotografií reflektovala proměnu lokality Liščina.
 • Naše organizace byla poctěna významnou návštěvou amerického velvyslance pana Normana L. Eisena, dále v rámci projektu Inkluze proběhlo setkání a rozvíjející se spolupráce se zástupci Evropské komise (DG Regio a DG Employment), OSN a Úřadu vlády. Navštívila nás také zástupkyně pro lidská práva a národnostní menšiny paní Mgr. Monika Šimůnková, zástupci z Open Society Found a mnoho dalších významných osobností. Vzájemné soužití je také cílem exkurzí studentů z vysokých škol působících v ČR, ale také z Rakouska, USA a Velké Británie.
 • Zaměstnanci naší organizace byli zváni na besedy organizované ostravskými školami (základními, vyššími i vysokými), aby pohovořili o své práci a situaci etnických menšin v našem regionu.
 • V rámci naší práce s dětmi se uskutečnil umělecký festival v Michálkovicích a jako každoročně jsme pro děti připravili dětský letní tábor, tentokrát v Těšínských Beskydech.

 

 

2012.jpg

 

 

 

 • V lednu 2012 jsme slavnostně otevřeli prostory Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KC Hrušov na nové adrese – Pláničkova 5, Ostrava-Hrušov.
 • V roce 2012 jsme také otevřeli i druhou část Maminkovského a dětského klubu v Horní Suché. Fotografie z činností obyvatel z Důlní ulice v Horní Suché byly vystaveny na Obecním úřadě v Horní Suché, výstava nesla název „Jsme z Důlní a bydlíme s Vámi“.
 • V květnu jsme zahájili pilotní projekt, jehož cílem je rekvalifikace a následné získání zaměstnání u kominických firem. Projektem se snažíme zvýšit uplatnitelnost nezaměstnaných na trhu práce.
 • V květnu se v malebném prostředí beskydských vrchů zúčastnili všichni zaměstnanci výjezdního zasedání. Na dvoudenním setkání jsme pracovali na vytvoření SWOT analýzy a dlouhodobého plánu. Pracovní setkání bylo zpestřeno teambuildingovými aktivitami.
 • V srpnu 2012 jsme prožili zklamání při obdržení výpovědi z nájmů prostor naší sociálně právní poradny a také sídla sdružení. Nebylo zbytí a museli jsme oslovit komerční společnost, neboť se nám jiné možnosti pronájmu od Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nepodařilo vyjednat.
 • V srpnu také výrazně nabyla na intenzitě práce našich týmů s obyvateli Přednádraží. Lidem z Přednádraží byla zastavena dodávka pitné vody a my jsme se snažili pomoci. Ovšem bez podpory mnoha dobrých lidí bychom tuto situaci těžko zvládali.
 • Je naší tradicí každoročně organizovat pro děti letní dětský tábor. Část prázdnin roku 2012 trávily děti v krásném prostředí Nové Vsi u Rýmařova. V Hrušově jsme zorganizovali již 10. ročník akce určené k prevenci zneužívání návykových látek „Stop drogám“.
 • V říjnu se obyvatelé Liščiny setkali na slavnostním otevření prostranství pro společné setkávání na Horní Liščině.
 • V listopadu 2012 se k výročí kauzy DH uspořádala ve Staré aréně za laskavé podpory OSF konference, na které se diskutovalo o přetrvávajících problémech segregace dětí ve školách.
 • V rámci mezinárodního setkávání s dětmi a mládeží z Keni, jsme se zapojili do programu Fotbal pro rozvoj. Koncem roku se v Kulturním domě v Heřmanicích uskutečnil festival „Barevný svět“. Na festivale vystoupily děti z našich NZDM – KC, děti z Horní Suché, ostravských škol a děti z dalších ostravských neziskových organizací. Další účinkující přijeli až ze Slovenska a Maďarska.
 • V roce 2012 tým Pomocná ruka rozšířil svou činnost i v Horní Suché.
 • Na mimořádném zasedání rady města bylo rozhodnuto, že začátkem roku 2013 opustíme prostory na ulici 30.dubna 1, kde jsme téměř 15 let poskytovali sociálně právní služby občanům našeho města. V dubnu bylo nuceno změnit adresu i sídlo organizace.

 

 

2013.jpg

 

 

 

 • V Horní Suché se v roce 2013 povedlo otevřít odpolední Klub pro děti a mládež, čímž vznikl prostor pro smysluplné trávení volného času zdejších dětí. Klub je zaměřen na vzdělávací a volnočasové aktivity a je dětmi velmi využíván. Vznik tohoto Klubu iniciovali samotní dospělí obyvatelé lokality, kteří cítili potřebu smysluplného zajištění volného času svých dětí, a také se na jeho provozu aktivně podílejí. Situace v lokalitě se zklidnila, některé problémové rodiny se odstěhovaly, soužití začalo být lepší, což se také projevilo na vzhledu domů a jejich okolí – udržování pořádku, zajištění sklepů, možnost využívání Kutilské dílny apod.
 • Odborné sociální poradenství – v prosinci 2013 dostala naše Sociálně právní poradna akreditaci pro práci s oběťmi trestných činů. Dále se v roce 2013 začala realizovat na přednáškovou činnost pro zájemce na témata, se kterými se nejčastěji setkávali při poskytování poradenství, a vydávání informačních letáčků k problémům, se kterými se nejčastěji obraceli klienti na tuto sociální službu.
 • Terénní programy – rozvoj komunitní práce v lokalitě Zárubek – vybudování sportovního plácku, díky němuž vzniklo v této lokalitě místo, kde mají místní možnost smysluplně trávit svůj volný čas. V lokalitě Liščina se povedlo zvelebit i její horní část vybudováním zahrádek před některými domy, udržet v pořádku Místo pro společné setkávání, uspořádat několik komunitních akcí s aktivním zapojením místních. Na Hrušově se podařilo aktivizovat mladé muže, kteří by v roce 2014 měli budovat sportovní plácek v této lokalitě. V individuální práci se pracovníkům terénních programů podařilo v několika případech najít adekvátní bydlení, pracovat s klienty tak, že začaly řešit své dluhy, a tím snižovat svou zadluženost.
 • Již jedenáct let, od roku 2003, tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – komunitního centra Hrušov pořádá na Pláničkově ulici akci Stop drogám, v rámci které bojujeme proti výskytu drog u dětí a mládeže nejen v této lokalitě.
 • Nízkoprahové centrum pro děti a mládež – komunitní centrum Liščina úspěšně prošlo v roce 2013 hodnocením kvality sociální služby NZDM (plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a splňuje standardy kvality sociálních služeb). Hodnocení probíhalo na základě inovované metodiky Rozvojového auditu (dostupná na www.streetwork.cz v sekci Evropské projekty) a NZDM-KC Liščina tímto získalo akreditaci a členství v České asociaci streetwork (ČAS).
 • V květnu 2013 prošlo Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Zárubek monitoringem v rámci projektu Koukej, společně to zvládneme, z Magistrátu města Ostravy. Zástupce z MMO zhodnotil, že i přes nesnáze se soukromým vlastníkem nemovitosti, kde se centrum nachází, a přes neexistenci občanské vybavenosti v lokalitě služba NZDM Zárubek nabízí pestrý program vzdělávacích, výchovných, volnočasových aktivit a praktických činností.
 • V 2. polovině roku 2013 byl spolu s obyvateli naplánován, vybudován a slavnostně otevřen dětský plácek pro děti a mládež na Zárubku.
 • Díky aktivitám NZDM se rozhodně zlepšila spolupráce s rodiči, navázala se spolupráce se spádovými školami a tím se eliminovalo záškoláctví, 3 děti začaly docházet na hodiny zpěvu do ZUŠ. Celkově se zlepšil prospěch dětí, sportovní a praktické dovednosti a především se podařilo 9 mladým lidem z romských vyloučených lokalit dostat se na střední školy/učiliště (mj. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium – obory mechanik / elektrotechnik a ekonomika a podnikání, Střední škola společného stravování, obory kuchař, číšník, pekař, SŠ Ostrava – Zábřeh, obor zedník).
 • V roce 2013 mělo zájem o exkurze v našich nízkoprahových zařízeních mnoho skupin studentů z České republiky i zahraničí.
 • V roce 2013 také úspěšně realizujeme projekt Štěstí pro nezaměstnané – rekvalifikace na kominíka. Na tento projekt jsme náležitě pyšni, neboť se jedná o pilotní záležitost rekvalifikace v oboru kominictví a účastníci kurzu získávají plnou kvalifikaci tohoto řemesla.
 • Tým Pomocná ruka ve spolupráci s týmem Hnízdo vypracoval perfektní zprávu o ubytovnách v našem městě Zpráva o ubytovnách na Ostravsku. Zaměstnanci týmu Pomocná ruka eliminovali napětí v průběhu extrémistických útoků, kterých bylo v průběhu roku 2013 hodně. Tým Hnízdo se zaměřil na pěstounskou péči. V loňském roce jsme uzavřeli 3 dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Nejpodstatnější událostí, která se zapíše do historie naší organizace, je transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Usnesením Krajského soudu v Ostravě jsme ode dne 19.12.2013 zapsáni v rejstříku obecně prospěšných společností jako Vzájemné soužití o.p.s.

 

 

 

2014.jpg

 

 

 

 • V roce 2014 jsme již jako obecně prospěšná společnost, založili Vzdělávací tým, který se zaměřuje na podporu vzdělávání romských dětí v několika mateřských i základních školách. Již několik let také podporujeme návrat řemesel a obnovu řemeslných dovedností a to jak mezi mládeží, tak prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a praxí mezi dospělými z řad sociálně vyloučených a dlouhodobě nezaměstnaných. Především dětem a mládeži se snažíme ukázat nové možnosti vzdělávat se v řemeslných činnostech. Motivujeme je nejen prostřednictvím kroužků – „dílniček“, ale také prostřednictvím programu Devatero řemesel, na dětských letních táborech, které každoročně pro naše děti organizujeme.
 • V roce 2014 naše děti a mládež strávili kousek prázdnin v táborové základně Železná ve Vrbně pod pradědem.
 • V roce 2014 jsme získali od Ministerstva spravedlnosti akreditaci Služby k poskytování všem obětem ve smyslu § 2 zákona o obětech trestných činů, starším 16 let. Týmu Hnízdo se podařilo uzavřít 10 dohod o výkonu pěstounské péče.

 

 

2015.jpg

 

 

 

 

 • V roce 2015 nám ministryně školství udělila záštitu nad dvěma projekty zaměřenými na inkluzivní vzdělávání romských dětí v základních školách.
 • Jednali jsme s Ministerstvem kultury a s ministrem pro lidská práva o uzavření provozu firmy AGPI v Letech u Písku. Přispěli jsme k obnově komunikace mezi vedením této firmy a oběma ministry.
 • Navázali jsme přátelskou spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Podnět k tomu dal Zákon o hmotné nouzi umožňující samosprávě zasahovat do procesu uznání doplatku na bydlení, tzv. „ Závazné stanovisko obcí“. Starostové některých obcí nebyli příliš nakloněni existencí chudších lidí na svém území v drahých soukromých ubytovnách. Přitom neměli dostatečnou kapacitu na alternativní řešení pro rodiny v tísni. Tito lidé byli ohroženi bezdomovectvím. Situace se vyhrotila těsně před prázdninami, kdy ubytovatelé vyhrožovali, že rodiny, které nezaplatily, vystěhují. Toto opatření mohlo zasáhnout téměř 18 tisíc lidí. MPSV zaujalo postoj, že tento stav bude jen monitorovat.
 • Vzájemné soužití iniciovalo urgentní setkání různých subjektů – rodin, ubytovatelů, MPSV, ÚP, ministra pro lidská práva, Agenturu pro sociální začleňování, Platformu pro sociální bydlení, NNO, Veřejného ochránce práv a Svaz měst a obcí ČR, abychom mohli nalézt akutní řešení. Tehdy se podařilo najít klíč k řešení, který vyjádřil ministr vnitra svým stanoviskem, že tzv. „ Závazné stanovisko obcí „ není závazné. Úřad práce tak mohl zaplatit lidem doplatek na bydlení. Tímto se zachránilo 18 tisíc lidí a vyhráli jsme čas, abychom se mohli společně s Platformou pro sociální bydlení a Svazem měst a obcí ČR podílet a vyhledávat komplexní a efektivní řešení při přípravě Zákona o sociálním bydlení.
 • Přednádraží jsme definitivně opustili a vzdali se jakékoliv naděje na obnovu života v této části obvodu Přívozu, nicméně stále pokračujeme být nápomocni bývalým obyvatelům. Obec tyto rodiny paradoxně s tím, že byli ohroženi § 33 Zákona o hmotné nouzi, nasměrovala do ubytoven.
 • V roce 2015 také nastal zlom ve spolupráci s městskou částí Slezská Ostrava, kdy obec vyjádřila podporu úsilí Vzájemného soužití a několika ředitelů základních a mateřských škol o společné kvalitní vzdělání všech dětí bez rozdílu původu a etnicity.
 • Byli jsme poctěni návštěvou amerického velvyslance Andrew Shapira a kanadského velvyslance Otto Jelínka. Navázali jsme s oběma ambasádami úzké přátelské vztahy. Obě setkání byla velmi inspirativní.
 • Jedno z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se přesunulo zpátky do dolního Hrušova - na ulici Riegrova.
 • V roce 2015 jsme byli Radou Evropy vybráni jako zázemí, které poskytuje administrativní podporu pro rozvoj programu ROMACT, který usiluje o zapojení Romů a dalších zranitelných skupin obyvatel do procesu čerpání evropských zdrojů na místní úrovni.
 • Velký význam klademe spolupráci s MMO a Moravskoslezským krajem, Krajským úřadem. Našich 7 sociálních služeb bylo v roce 2015 zapojeno do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

 

2016.jpg

 

 

 

 

 • V červnu 2016 jsme se uspořádáním Dne dětí rozloučili v lokalitě Důlní s modelem komunitního bydlení
 • V létě 2016 se mohly děti ze sociálně vyloučených lokalit zúčastnit dětského letního tábora. Tematicky byl zaměřen na řemesla.
 • Byli jsme poctěni návštěvou náměstka ministryně školství prof.PhDr. Stanislava Štecha, CSc.
 • O problematice místního školství s námi v dubnu diskutovala a osobně nás navštívila také velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner
 • V listopadu jsme měli obrovskou radost z návštěvy milé a krásné Terezy Maxové, která podporuje prostřednictvím své nadace projekty zaměřené na děti
 • Začali jsme spolupracovat se Státním zdravotním ústavem v rámci projektů na podporu zdraví obyvatel ve vyloučených lokalitách
 • V roce 2016 jsme se poprvé zúčastnili Národní potravinové sbírky
 • Koncem roku jsme z důvodu chátrání objektu i lokality museli ukončit naše služby na Zárubku

 

 

2017.jpg

 

 

 

 • Připravujeme

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE