Horní menu

Drobečková navigace

Domů > činnosti z pověření SPOD > Klubík Hnízdečko

 

 

 

Činnosti z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

 Klubík Hnízdečko                                                                                                                                                                                                                                                                     Obrazek děti 3.jpg                                                                                              

                                                               Hnízdo domeček.jpg

 

 

                                      

 

Podporujeme naši zásadu:

„Dítě patří do rodiny“

 

Příběh Honzík

„Nazveme ho třeba Honzík, který má 8 roků.  Honzík  již v tak krátkém životě zažil spoustu traumat. Denně se díval na to, jak tatínek bije maminku, pořád se hádají. Někdy tatínek uhodil i Honzíka. Maminka nakonec sebrala Honzíka a utekla s ním do Ostravy. Okamžitě jsme ji pomohli zařídit Azylový dům a Honzíkovi školu a lékaře. Oba zde zatím nemají žádné přátele a kamarády. Aby to neměli oba v životě tak jednoduché, maminka navíc má zdravotní problémy, které jsou důsledkem jejího trápení. Honzíka a maminky jsme se ujali a začali jsme je zvát do klubíku. Zpočátku Honzík s nikým nekomunikoval, držel se stranou, maminka se také moc nedávala do hovorů s ostatními. Vypadali vyplašeně a nedůvěřivě. Postupem pomalými krůčky maminka si našla jednu kamarádku a již se dokáže více bavit i s ostatními matkami. Pro nás to byl přímo zázrak, kdy maminka se začala i usmívat a dokonce i zasmát Honzík si nejdříve hrál sám v koutku, moc se nezapojoval do aktivit. Honzík má krásné velké oči a pořád v nich byl vidět smutek, strach.  Dnes jsou jeho oči úplně jiné, rozzářené. Těší se na každou akci, výlet, hraje si spolu s kamarády. Někdy ještě je zamlklý, ale je vidět, že oba se u nás cítí bezpečně. Začali nám důvěřovat. Teď je jen na nás, abychom nezklamali jeho i maminčinu důvěru“.

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

Metodika a pracovní postup přednášková činnost

Metodika Zjišťování ohrožených dětí a vyhodnocení situace rodiny

Pracovni postup - činnosti proti škodlivým vlivům

 

Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, jakož i ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, patří mezi základní zásady, jimiž je definována sociálně právní ochrana. 

 

Sociálně-právní ochrana dítěte /dále jen SPOD/ představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Poskytování některých druhů činností za určitých podmínek podléhá podmínkám vyplývajícím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úřad, Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí dne 8. 6. 2007 udělil Vzájemnému soužití o.p.s. s místem výkonu pracoviště Týmu Hnízdo pověření k výkonu SPOD v souladu s ustanovením § 49 a § 49a citovaného zákona. K 7.1.2021 došlo ke změně v rozsahu vykonávaných činností.

Dítě: Pro účely našich činností se dítětem rozumí nezletilá osoba od 0 do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.

 

 Pověření bylo uděleno v rozsahu:

 

A/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

 

B/ vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

 

C/ Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

 

D/ Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

Zde se budeme zabývat prvními dvěma činnostmi A/ a B/. Dohodami o výkonu pěstounské péče C/ a D/ popisujeme v sekci pěstounská péče.

 

 dítě1.jpg

Klubík Hnízdečko

Díky různým donátorům (viz. Sekce projekty) můžeme dvakrát týdně v odpoledních hodinách realizovat klubík Hnízdečko.

V rámci klubíku s dětmi ale také s rodiči posilujeme jejich sociální kompetence a realizujeme čtenářský, výtvarný, hudební, sportovní a kreativní kroužek. Také pomáháme dětem s přípravou do školy. 

V průběhu roku se vždy zaměřujeme na určité téma, např. celý rok  si vykládáme  o pravěku, další rok o středověku, vykládáme si o zvířatech, profesích a podobně. V průběhu roku si pak o daném tématu nejen vykládáme, tvoříme různé výrobky, zrealizujeme si třeba středověkou hostinu, vyrobíme si masky, hrajeme různé hry. Pak jdeme společně např. do zoologické zahrady, jezdíme na farmy, na hrady, zámky, poznáváme s dětmi nová místa. Když jsme si vykládali o profesích, navštívili jsme např. hodináře, elektrikáře, planetárium, také ČS televizi a vojáky na Dni NATO. Pokud máme finanční prostředky jezdíme společně i na pobytové poznávací a zážitkové výlety.

V průběhu roku realizujeme společenské a kulturní akce.

V klubíku realizujeme také besed kdy  hovoříme nejen o ožehavých  tématech, ale také o problémech, které rodiny trápí a neumožňují jim tak zvládat svou rodičovskou roli. Zvlášť diskutujeme také s dětmi. Hovoříme s nimi především o rizikovém chování, sociálně patologických jevech, které na ně mohou negativně působit a ovlivnit tak jejich vývoj /př. proč se pořád stěhujeme - důležitost stabilního prostředí pro dítě, mami, tati, podpoř mě -  posilování sebevědomí dítěte, mami, tati, já jsem tady taky- stejná péče o všechny děti v rodině, máš navíc – lepší budoucnost pro dítě,mami, tati, mluv se mnou- komunikace mezi rodinou,mami, bolí mě zuby – povinnost rodičů zajistrit dítěti lékaře, mami, já chci mobil – finanční gramotnost, proč nemám svou postel – podnětné prostředí, mami, proč se musí uklízet – péče o svůj domov, mám roztrhané tepláčky – péče o svůj zevnějšek, chci zubní kartáček – péče o sebe, závislost na PC, mobilu, dětská kriminalita, kapesné dětí, výchova, role mámy a táty, role dítětě, role sourozenců, povinnosti, základy slušného chování, volný čas, školní pomůcky,vedení domácnosti,  slušné chování. strach dítěte v rodině aj./. Setkání se běžně účastní děti i rodiče. Některá setkání  probíhají společně, jiná odděleně zvlášť pro děti a rodiče.

Přednášková činnost probíhá interaktivní formou, především formou diskusí, hraní rolí, modelových situací, tvorbou různých kvízů, obrázků apod. Z našich zkušeností a praxe vyplynulo, že rodiny se rády zapojují, pokud informace získávají formou her a diskusí.

 

Na besedy zveme i externí odborníky

 

Děti i rodiče se v klubíku mohou svobodně vyjadřovat, učí se novým věcem, poznávají nové přátele, ale také si v klubíku děti mohou hrát, půjčovat si knihy a rodiče si u kávy jen tak povykládat. Odměnou každým rokem děti navštíví Mikuláš a následně Ježíšek. My dětem zahrajeme krátké divadelní představení.

cílem je, že děti i rodiče získají nové vědomosti, dovednosti, nové zážitky.  Děti motivujeme k učení, aby si jednou mohly najít svou vysněnou práci. Snažíme se upevnit vztahy mezi rodiči a dětmi, posílit rodičovské kompetence.

 

Klubík navštěvují i děti, které jsou u rodičů doma na dovolence a jinak jsou umístěny mimo domov.

 

 

Klubík navštěvují i rodiny s dětmi, na které se nevztahuje sociálně právní ochrana dětí ale využívají naši sociální službu „sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi“.

 

Poslání

je zajištění a poskytování aktivit ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, které se z různých důvodů ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji zvládat vlastními silami, zejména tehdy, hrozí-li nebezpečí, že by nepříznivé podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Tým Hnízdo pak ve spolupráci s rodinou, za spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí /dále jen OSPOD/  nabízenými aktivitami (přednášková činnost, besedy pro rodiče a děti, aktivity zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy jako jsou smysluplné volnočasové aktivity) usiluje o zachování, posilování či navrácení společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční biologické či náhradní rodiny. 

 

Cíle 

 

ð  vést rodiny ke zdravému biopsychosociálnímu vývoji dětí– spokojené dítě se zdravou identitou

ð  bezpečná fungující rodina

ð  zajištění bezpečí a ochranu dítěti

ð  zvýšení kompetencí rodičů ve výchově a péči o své děti

ð  získání nových dovedností, vědomostí

 

Cílová skupina

 

Pomáháme dětem a jejich rodičům, tzv. ohrožené rodině ve věku 0 - 18 let / z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje. Konkrétně se jedná o: ohrožené rodiny s dětmi, které jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí. Spolupráce může začít jen v případě, pokud  rodina se spoluprací na aktivitách souhlasí.

 

Konkrétně se jedná:

ð  sociálně slabé rodiny s nízkými kompetencemi k plnění rodičovských rolí, mnohačetné rodiny, rodiny neúplné, mladé matky apod. Z 90% spolupracujeme s romskými rodinami, rodiče mají nízké vzdělání, žijí na dávkách HN, neumí dobře česky, často migrují. Vyznačují se svými zvláštnostmi /zvyky, kultura, obyčeje/

ð  rodič zanedbává výchovu dítěte, vede zahálčivý život, neplní si povinnosti

ð  v rodině se vyskytuje domácí násilí, konflikty, závislosti na drogách, tr. činnost apod.

ð  děti často nemají uspokojovány své potřeby /bio-psycho-sociální/,  Dítě vede zahálčivý život, neplní si školní docházku, má výchovné problémy, frustrované z nedostatku pozornosti rodičů...

 

Zásady

 

ð  Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem rodiče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování aktivit.

 

ð  Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.

 

ð  Zásada podpory: rodině jako celku i jednotlivým členům rodiny, se snažíme pomáhat i v situacích, kdy rodič  vnímá situaci jinak /problém nevnímá, není motivován ke spolupráci, vnímá situace jinak než dítě

Pozitivní příklad: „…dnes to zvládneme spolu, vím, je to pro Vás těžké, ale vůbec nic se neděje, příště se o to pokusíte sám, já budu u Vás na blízku, uvidíte, to zvládneme…., „“… jste výborný…“, „…lépe bych to nezvládla…“.

 

ð  Zásada důvěry:. naším hlavním pracovním prostředkem je aktivní naslouchání a vytvořený vztah na základě důvěry.

 

ð  Zásada nehodnocení: zaměstnanec nehodnotí ani dítě ani rodiče, nesoudí je a nečiní tak unáhlené závěry. (např. rodič  není špatný, když si neumí s dítětem hrát, trávit s ním čas).

 

Rozsah konkrétních činností

 

1/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

Þ      neformální a formální besedy

Þ      společná skupinová  setkávání

 

2/dětem pomáháme před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku  -

Þ      besedy, společná setkávání,

Þ      kulturní společenské, poznávací akce,

Þ      vzdělávací  akce,

Þ      výlety,

Þ      exkurze,

Þ      návštěvy kin, divadel

Þ      a jiné aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času

 

Kde nás najdete:

 

Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava /vchod do budovy z Bieblova 8/

Telefonicky:  775 761 192

Elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

 

 

 

Přijďte do Klubíku Hnízdečko,

těšíme se na Vás.

 

 

domov pdf.jpg 

 rodina.png

kraj.png

 

 

Ostrava.png

 

 

TM.png

 

FOTOGALERIE

2024

IMG_20240313_143207.jpg IMG_20240313_144036.jpgIMG_20240313_150157.jpg

image0.jpegimage1.jpeg

 

Dopisy od našich maminek 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 Doučování Romča.jpg

 

 

 

          Příprava na přijímačky Alice 1.jpg                                             Příprava na přijímačky Alice 2.jpg

 

 

 

                                           DSC_0118.jpg                     DSC_0119.jpg

 

       

 

                                                                          IMG_20200609_133624_resized_20200609_013730247.jpg

 

 

 

 Dárky od Ježíška - malba obrázků 

17.1.2019

 

 

 

 

20190521_084003.jpg

 

 

 

 

 

Vyrábíme srdíčka - kreativní dílničky

14.2.2019

 

DSC_1059.jpg

 

 

 

 

Koulovaná - zážitková aktivita

28.2.2019

 

 

 

 

             IMG_20190228_143147.jpg                               IMG_20190228_143206.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Malujeme vejce 

14.3.2019 

 

Foto 1[1].jpeg

 

 

Příprava masek - kreativní dílničky

11.4.2019

 

    IMG_20190411_144949.jpg                     IMG_20190411_151121.jpg      

 

 

Příprava masek - kreativní dílničky

25.4.2019

 

 

 

                    DSC_1085.jpg                                                                         foto1.jpg

                         

 

  

 

Rej čarodějnic - zážitkové aktivity

16.5.2019

 

 

IMG_20190516_153227.jpg

 

 

 

Vázičky pro maminky - kreativní dílničky

23.5.2019

 

 

 

 

          DSC_1096.jpg                                                                 DSC_1100.jpg

 

 

 

 

 

Dětský den - zážitková aktivita

6.6.2019

 

 

     62000408_606474786540277_7698396649474752512_n.jpg                                                 62090738_710213559396856_6962069225775038464_n.jpg

 

 

 

 

Výlet Dešná - zážitková aktivita

16-18.7.2019

 

 

    IMG_20190717_104159.jpg                       IMG_20190716_170625.jpg

 

   IMG_20190717_093121.jpg                         IMG_20190717_094235[1].jpg

 

 

  IMG_20190717_152627.jpg  IMG_20190717_152556.jpg

 IMG_20190717_152604.jpg

 

 

 

Tvorba ptáčků a korálků - kreativní dílničky

1.8.2019

 

     DSC_1126.jpg                                                              DSC_1128.jpg

 

 

 

Zvířátka ze ZOO - malba obrázků

15.8.2019

 

 

 

 

       DSC_1142.jpg                                                         DSC_1148.jpg                                      

 

 

 

 

 Den NATO - zážitková aktivita

20.9.2019

 

 

  70563296_2507502129315754_3125416721700093952_n[1].jpg                                             60247317_422421508535850_2898036398521057280_n.jpg

 

 

 

 

 70597860_2632140760152268_506715053261586432_n.jpg                                              70639604_2324739217780040_8589003082312974336_n.jpg

 

 

 

 70901866_390922378486756_3133748133620613120_n.jpg                                             71196925_387381858861714_1232132259302080512_n.jpg                    

 

 

 

Malování obrázků vojákům - malba obrázků

26.9.2019

 

    IMG_20190926_151442.jpg                                              IMG_20190926_151523.jpg   

 

 

    IMG_20190926_153144.jpg                                            IMG_20190926_153933.jpg

 

 

 

Návštěva rádia Helax - zážitková aktivita 

9.10.2019

 

 

IMG_20191009_145030.jpg    IMG_20191009_145146.jpg

 

 

IMG_20191009_145535.jpg        IMG_20191009_145622.jpg

 

IMG_20191009_150317.jpg      IMG_20191009_150456.jpg

 

 

 

 

Pyžamková párty- zážitková aktivita 

12.10.2019

 

                                               72172196_497095827513296_2311066969345884160_n.jpg    

 

 

 

          72197642_3064890986858478_3950421351612809216_n.jpg                                     72257057_610032129533731_6847807655294009344_n.jpg

           

 

          72588173_757415471354331_1385605695784615936_n.jpg                                     73257045_431330847519319_4917944232041250816_n.jpg

 

 

 

 

                                                                   73213471_418446765482588_7506844956363849728_n.jpg 

 

 

 

 

 

                                                            73239603_528698287896349_7424104902487441408_n.jpg

 

 

Výstava obrázků našich dětí ZŠ PORG - zážitková aktivita 

17.10.2019

 

IMG_20191017_145934.jpg          IMG_20191017_153004.jpg

 

 

IMG_20191017_153605.jpg            IMG_20191017_155003.jpg

 

 

 

 

Koláže z listí - kreativní dílničky

24.10.2019

 

 

   IMG_20191024_140636.jpg               IMG_20191024_140642.jpg

 

   IMG_20191024_140653.jpg              IMG_20191024_140828.jpg

 

 

 

Návštěva České televize - zážitková aktivita 

7.11.2019

 

 

 

   IMG_20191107_144224.jpg                      IMG_20191107_150528.jpg

 

 

  IMG_20191107_150647.jpg                       IMG_20191107_151143.jpg

 

  IMG_20191107_154123.jpg                           IMG_20191107_162441.jpg

 

 

 

Výroba vánočních přání - kreativní dílničky

7.11.2019

 

      IMG_20191107_141052.jpg                          IMG_20191107_141056.jpg

 

 

 

        IMG_20191107_141058.jpg                              IMG_20191107_141101.jpg

 

     IMG_20191107_141141.jpg                                IMG_20191107_141155.jpg

 

 

 IMG_20191107_143144.jpg                              IMG_20191107_143236.jpg

 

 

 

 

Návštěva vojáků PLATO  - zážitková aktivita

20.11.2019

 

 

 

 

  IMG_20191120_142541.jpg                             IMG_20191120_142805.jpg

 

 

 

 

  IMG_20191120_144233.jpg                            IMG_20191120_144820.jpg

 

 

 IMG_20191120_155029.jpg                         IMG_20191120_155217.jpg

 

 

 

Návštěva pracoviště OZO  - zážitková aktivita

21.11.2019

 

 

 

   IMG_20191121_141546.jpg                        IMG_20191121_141718.jpg

 

 

 

   IMG_20191121_141838.jpg                      IMG_20191121_141921.jpg

 

 

  IMG_20191121_142006.jpg                     IMG_20191121_143712.jpgIMG_20191121_153951.jpg

 

 

                                                                                           

 

 

Výroba vánočních řetězů  - kreativní dílničky

21.11.2019

 

      20191121_142726.jpg            20191121_142733.jpg         20191121_142746.jpg

 

 

Mikuláš a Ježíšek - zážitková aktivita 

11.12.2019

 

IMG_20191211_150437[1].jpg                        IMG_20191211_150002.jpg

 

 

IMG_20191211_143020.jpg                           IMG_20191211_142743.jpg

 

 

 

                                                                   IMG_20191211_142506.jpg

 

 

 

Dětský klub Hnízdečko na téma: "Učíme se stolovat" 

16.1.2020

 

 

 

            IMG_20200116_145229.jpg        IMG_20200116_145240.jpg

 

Exkurze v České televizi: zážitková aktivita  

16.1.2020

 

 

 

                                     IMG_20200122_142303.jpg                          IMG_20200122_143444.jpg

 

 

 

 

                                      IMG_20200122_145034.jpg                        IMG_20200122_144809.jpg

 

 

 

 

 

                                     IMG_20200122_152433.jpg          IMG_20200122_152630.jpg

 

 

 

Dětský klub Hnízdečko na téma: "Tradiční romské zvyky a řemesla - drátkování"

16.1.2020

 

             

         20200130_135545.jpg                                                                  20200130_140411.jpg

 

 

 

         20200130_142229.jpg                                                                 20200130_143722.jpg

 

 

 

Beseda v NZDM Liština na téma: "Rozhodnutí ovlivňuje tvou budoucnost 

30.1.2020

 

 

     IMG_20200130_155137.jpg                        IMG_20200130_161733.jpg

 

 

                                                                               IMG_20200130_161951.jpg                         

 

             

  

Dětský klub Hnízdečko na téma: Taneční a pěvecký kroužek

6.2.2020

 

 

 

                       IMG_20200206_161935.jpg             IMG_20200206_161844.jpg              IMG_20200206_161903.jpg

 

 

 

 

 

 

Velikonoce  

2.4-8.4.2020

 

       91619145_233931697975409_1966408702973968384_n.jpg

 

 

91800690_233926327975946_6629884648237301760_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuzní klub nad ožehavými tématy: Závislost na sladkém 

16.4, 23.4, 30.4.2020

 

 

 

 

 

 

  

                                        95024170_569342637029602_2946234293883502592_n.jpg                                                 95172995_822101694981362_8675028936494678016_n.jpg

 

 

 

 

 

 

                                      95554389_1091013511297797_188480422127075328_n.jpg                                           95798105_247979703276837_8449458143166988288_n.jpg

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE