Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Pomocná ruka 2023

Pomocná ruka - Společně za práva a bezpečí

 

 

Jedná se o dlouhodobě poskytovanou, osvědčenou a potřebnou službu preventivního charakteru v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jejím smyslem je preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených a rizikových lokalit (zejména ubytoven) v Ostravě a přispívat v nich tak k zajištění bezpečí a pořádku. Aktivity projektu jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel.

 

 

Cílem služby je prostřednictvím preventivních aktivit napomáhat vytvářet v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách (zejména ubytovnách) města Ostravy bezpečnější prostředí, zmírňovat v nich možná napětí, zmírňovat a eliminovat sociálně patologické jevy a jejich dopady na obyvatele, které by mohly vyústit až v trestnou činnost páchanou samotnými obyvateli nebo na nich, a přispívat ke zlepšování vztahů ve společnosti mezi obyvateli majority a romského etnika.

 

 

Preventivními aktivitami jsou:

  • Monitoring lokalit a depistážní činnost – kdy pracovníci Pomocné ruky se pravidelně pohybují ve vytipovaných sociálně vyloučených a rizikových lokalitách, kdy komunikují s jejich obyvateli, předávají jim informace, ale také informace a podněty z těchto lokalit předávají na dalších platformách spolupráce - např. na Multidisciplinárních týmech – Míst pro dialog, které fungují při Magistrátu města Ostravy ve vytipovaných městských obvodech nebo problémových místech. Rovněž se zapojují do síťování aktérů možné pomoci v jednotlivých lokalitách. Mohou se zapojovat také do komunitního dění v daných lokalitách za účelem vzájemného poznávání a získávání důvěry, ale také za účelem předávání informací souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů, které se v dané lokalitě mohou vyskytovat nebo vyskytují. V případě, že se setkají s individuálním problémem jednotlivce, tak ho odkazují, případně doprovodí na potřebnou sociální službu nebo zprostředkují kontakt sociální služby a potřebného jedince.
  • Společné pochůzky s příslušníky Policie ČR - ve spolupráci s Policií ČR se pohybují pravidelně na společných pochůzkách v daných lokalitách, na daném území za účelem napomáhání k prohloubení důvěry v Policii ČR. Pracovník Pomocné ruky – terénní asistent vytváří most (= bezpečné spojení a propopojení) mezi obyvateli lokalit a Policí ČR, napomáhá k šíření informací o možné míře ochrany ze strany Police ČR, o rizicích trestné činnosti páchané v samotné lokalitě (jejich obyvateli, ale i na nich), o rizicích jejich závadového chování, ale také nabízet a zprostředkovat možnost prvního kontaktu s Policí ČR v prostředí, kde se obyvatelé lokalit cítí bezpečně (např. v jejich lokalitách, v jejich domovech, na půdě naší organizace, na půdě Polici ČR apod.).
  • Spolupráce s dalšími subjekty na poli prevence kriminality a dalšího závadového chování a jednání aktivní účast na 8 Multidisciplinárních týmech – Míst pro dialog, kde dochází ke sdílení informací a podnětů z lokalit, navrhovat se možná řešení, a tak přispívat k bezpečí a pořádku v nich.
  • Přímá účast a případná mediace na místech akcí, demonstrací, napětí, ale také přímo v lokalitách při řešení mimořádné situacemonitorují, účastní se v roli pozorovatele nebo se přímo účastní pomoci v situacích a na místech, které by mohly ohrozit pořádek a klid v lokalitách. Terénní asistenti předávají relevantní, ověřené, aktuální informace o situaci na místě směrem ven, ale i směrem dovnitř lokality. Terénní asistenti se také podílejí na implementaci Plánu postupu při řešení mimořádné situace, který je platný ve městě Ostrava (mají v něm velmi důležitou úlohu vzhledem k zamření programu Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí) – ten řeší mimořádné situace a určuje zainteresované subjekty a jejich součinnost  při předcházení a řešení stavů mimořádné situace v případech možného zvýšeného napětí ve vyloučených a rizikových komunitách, neopodstatněné poplašné zprávy a aktivizace domobrany v těchto lokalitách, opodstatněné informace o hrozícím útoku extrémistů nebo akcí s extrémistickým podtextem 
  • Preventivní akce a aktivity
  • monitorování lokalit, online prostředí (internetu) ohledně informací o plánování akcí, které by mohly narušit bezpečí a pořádek v lokalitách, komunikace s Policí ČR za tímto účelem a spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty (např. Statutární město Ostrava – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení Prevence kriminality)
  • Besedy pro děti, mládež, ale i dospělé obyvatele sociálně vyloučených nebo rizikových lokalit na témata, o které bude v daných lokalitách nebo u obyvatel daných lokalit zájem a souvisejí se závadovým chováním a jejich možnými následky. Smyslem této aktivity je jednak zvýšit informovanost o sociálně rizikovém chování, aktuálních problémech a možnostech jejich řešení, ale také slouží k navazování důvěry a vzájemného poznávání obyvatel a terénních asistentů. Besedy se mohou také konat v prostorách základních škol, kde je jejich smyslem také zlepšování vztahů ve společnosti mezi příslušníky majority a romského etnika.

 

Aktivity služby Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí jsou v souladu se strategickými dokumenty Statutárního města Ostravy – jak již bylo uvedeno výše, terénní asistenti Pomocné ruky jsou důležitou součástí Plánu postupu při řešení mimořádné situace. Dále jsou aktivity v souladu se Strategií prevence kriminality Statutárního města Ostravy na období 2023 – 2027, priorita E – Komplexní koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce s rizikovými komunitami, Opatření E.1. – Preventivně působit proti negativním jevům s vyšším výskytem v rizikových lokalitách (např. lichva, domácí násilí, závislosti aj.) – Aktivita E.1.1 Pokračovat v realizaci projektu Asistent prevence kriminality a dalších programů policejní asistence, a Opatřením E.2. Preventivně působit proti rizikovému chování dětí a mládeže v rizikových lokalitách. Pracovat s rizikovou mládeží – Aktivita E.2.1. Podporovat programy/besedy pro děti, které propojují zábavné a vzdělávací osvětové činnosti v rizikových lokalitách. 

 

Služba Pomocné ruky rovněž naplňuje Strategii sociálního začleňování 2021 – 2030 – Oblast 4.9 Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku – cíl 4.9. a – Podpora preventivních přístupů k zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

Specifikem služby Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí je propojování občanského prvku (terénní asistent, který není součástí uniformovaných složek Policie ČR či Městské policie Ostrava), obyvatel sociálně vyloučených a rizikových lokalit a příslušníků Policie ČR či strážníků Městské Policie Ostrava za účelem zvyšování bezpečí a pořádku v těchto lokalitách.  Terénní asistent zná danou lokalitu, její obyvatel, pravidelně s nimi komunikuje, zapojuje se do života místní lokality, nenásilně předává informace o rizikovém chování a jejich dopadech, o možnostech řešení, napomáhá k řešení prostřednictvím budování důvěry obyvatel lokalit a příslušníků Policie ČR nebo strážníků Městské Policie. Terénní asistent dovede získat velmi důležité a cenné informace z lokality, které jsou potřebné k řešení vzniklých situací nebo předcházení jejich vzniku.  Má nezastupitelnou roli v řešení mnohých situací souvisejících se závadovým chováním a kriminalitou v lokalitách (role předávání informací směrem ven z lokality, ale i do ní, role důvěrně známé osoby pro obyvatele dané lokality, které věří). Program Pomocná ruka napomáhá k přístupu Policie PČR  jako community policing – budování důvěry mezi Policií ČR a obyvateli sociálně vyloučených a rizikových lokalit, napomáhá k objasněnosti trestné činnosti páchané v těchto lokalitách a na jejich obyvatelích, napomáhá k tomu, aby se oběti z trestné činnosti z řad obyvatel těchto lokalit nebáli hlásit tuto trestnou činnost na nich páchanou.

 

 

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava

Kontakt: +420 776 520 370

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz

 

 

logo Ostrava.png

 


Financování:
 Statutární město Ostrava

 

       

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE