Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hrušov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež -  Komunitní centrum Hrušov

 

 

Reg. č.: 1827220 v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 

Poslání:

Posláním NZDM-KC Hrušov je bezplatně poskytovat dětem a mládeži ve věku 6-26 let, které bydlí, zdržují se nebo vyskytují v lokalitě Hrušov nebo jejím blízkém okolí, bezpečný prostor pro pomoc a podporu při řešení osobních, rodinných, vztahových a školních problémů a také poskytnout prostor pro smysluplné trávení volného času. 

 

Cíle:

Dlouhodobé cíle - cílem NZDM-KC Hrušov je podporovat děti a mládež k osobnímu rozvoji a napomoci ke zlepšení kvality jejich života v těchto základních oblastech: 

 • Informovanost: zvýšení povědomí a informovanosti o aktuálních společenských tématech prostřednictvím přednášek, poskytování poradenství, zlepšení přístupu k informacím. 

 • Vzdělávání: podporou při získávání vzdělání (pomoc se školní přípravou, pomoc při výběru SŠ, apod.). 

 • Podchycení rozvoje přirozených vloh klienta: (nadání, dispozic, schopností, dovedností, znalostí, atd…). 

 • Volný čas: využití volného času prostřednictvím nabídky neplacených volnočasových aktivit. 

 • Vztahy: zlepšení mezilidské komunikace prostřednictvím nácviku modelových situací. 

 • Zaměstnání: příprava na budoucí zaměstnání prostřednictvím praktických aktivit. 

 • Zdraví: zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím podávání informací o důležitosti prevence a o hygieně. 

 • Návykové látky a závislosti: zvýšení povědomí o nebezpečí užívání návykových látek a o závislostech prostřednictvím přednášek (ve spolupráci také s jinými NNO, které se zabývají touto problematikou). 

 • Finance: naučit mládež, jak správně hospodařit s penězi prostřednictvím praktických aktivit. 

 • Práva: zlepšit znalost svých vlastních práv, ale také všeobecně platných zákonů prostřednictvím přednášek a modelových situací.

Cílová skupina:

Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6-26 let, které bydlí nebo se zdržují nebo vyskytují v lokalitě Hrušov nebo jejím blízkém okolí, hledají bezpečný prostor pro pomoc a podporu při řešení osobních, rodinných, vztahových a školních problémů a také jim poskytujeme prostor pro smysluplné trávení volného času. 

 

Sekundární cílová skupina :

 • účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti
 • rodiče a osoby blízké

Službu neposkytujeme těm:

 • pokud je ti méně než 6 let nebo více než 26 let
 • pokud spadáš do skupiny 18 – 26 let a nestuduješ
 • pokud potřebuješ pomoc s něčím, co naše služba nenabízí – pomoc s bydlením; sociálními dávkami; dluhová problematika a nezaměstnanost
 • pokud máš nějaké vážné zdravotní nebo duševní problémy, díky kterým potřebuješ neustálou asistenci druhého člověka (např.: autismus)
 • pokud jsi momentálně vážně nemocný (žloutenka, neštovice atd.), můžeš přijít, až budeš zdráv

Principy poskytování služby

 • Dobrovolnost: jsi tady proto, že chceš a nikdo Tě nemůže k  ničemu nutit
 • Anonymita: nemusíš nám říkat své jméno. Stačí nám pouze přezdívka, pod kterou chceš, abychom Tě oslovovali.
 • Svoboda: nikdo nás neovlivňuje, ani my nebudeme ovlivňovat Tebe.
 • Mlčenlivost, důvěrnost informací: vše, co nám řekneš, zůstane jen mezi námi.Výjimkou jsou situace, kdy budeš hrubě nebo opakovaně porušovat pravidla v NZDM-KC Liščina (případně poškodíš majetek NZDM). O této situaci budeme muset informovat Tvé rodiče/zákonné zástupce. Zároveň máme ohlašovací povinnost – tzn. že v případě, že se dozvíme o nějakém trestném činu (který si spáchal Ty, nebo byl spáchán na Tobě) jsme povinni toto nahlásit policii. V případě, že o Tobě budeme jednat s třetí osobou, budeš o tom vždy dopředu informován a musíš s tím souhlasit.
 • Bezplatnost: běžné aktivity v  klubu se neplatí (výjimkou jsou mimořádné akce jako výlety, tábory apod., kde se podle domluvy hradí symbolická částka).
 • Otevřenost: pokud nevíš, ptej se. Všechny informace Ti rádi sdělíme.
 • Individuální přístup: jsi pro nás jedinečný a proto se tak k  Tobě budeme chovat.
 • Respektování důstojnosti uživatele: každý Tvůj názor je pro nás důležitý.
 • Profesionální přístupvíme, jak Ti máme správně poradit.
 • Bezpečnost: nemusíš se u nás ničeho bát.
 • Rovný přístup: všichni u nás mají stejná práva.

Způsoby pomoci

 • Kontaktní práce: jedná se o druh kontaktu s uživatelem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb.
 • Poskytování základního poradenství: formou rozhovoru s klientem pomáháme klientovi řešit vzniklé aktuální obtíže a zvyšuje kompetence klienta tyto problémy řešit.
 • Informační servis: poskytování specifických informací pracovníkem klientovi, je prováděn ústní formou, může být doplněn i o písemnou formu např. letáky.
 • Situační intervence: sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení.
 • Řešení krizových situací: Jedná se o řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta.
 • Zprostředkování dalších služeb: Jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.
 • Kontakt a jednání s institucemi ve prospěch uživatel služby: jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho přítomnosti).
 • Volnočasové aktivity: jde o aktivity, poskytující náplň volného času klientů.
 • Vzdělávací a motivační aktivity: pomoc se školní přípravou - školní či mimoškolní látky, eventuálně některých osobních či společenských návyků (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi apod.). Základní formou je příprava do školy.
 • Preventivní programy: diskuse, beseda a podobné aktivity realizované v  zařízení buď interními, nebo externími pracovníky.
 • Nácvik modelových situací: jedná se o aktivitu, ve které si uživatelé mohou nacvičit chování v modelových situacích (situace, které je mohou v životě potkat). 
 • Skupinová práce: zaměřeno na rozvoj dovedností.
 • Práce s blízkými osobami: poradenství, informační servis poskytovaný blízkým osobám klienta (realizováno pouze se souhlasem klienta).
 • Doprovody
 • Pomoc s listinami

Jaké služby v NZDM poskytujeme

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Hrušov poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62: 

 

Výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc se školní přípravou: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ. 2) pomoc se školní přípravou školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování školní látky,poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. 
 • Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
 • Vzdělávání ke zdraví - preventivní programy: probíhá formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek, uživatelé jsou v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny.
 • PC gramotnost: : uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
 • Preventivní přednášky na zvolená témata: jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM (či externím odborníkem na dané téma). Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Přednášky probíhají průběžně během roku. Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. 

 • Výtvarná výchova: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň se děti učí rozeznávat barvy a učí se barevným typologiím.
 • Společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. 
 • Dílny ručních prací: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život (ruční práce – vyšívání, pletení, aranžování, výroba šperků). Uživatelé jsou prostřednictvím těchto aktivit také vedeni k trpělivosti. Tato aktivita probíhá dvakrát týdně.Jedná se o preventivní aktivitu, která je úzce propojena s podporou vzdělávání uživatelů. Aktivita reaguje na potřebu zvýšit do budoucna zájem o vzdělávání se v učebních oborech a zvýšit tak schopnost uživatelů uplatnit se při získání zaměstnání.
 • Taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá jedenkrát v týdnu. 
 • Vedení domácnosti: nácvik vedení domácnosti je realizován u uživatelů, kteří nemají stabilní rodinné zázemí, ve kterém by mohli získat základní dovednosti potřebné pro vedení domácnosti (denní režim, stravování – příprava pokrmů, stolování, úklid apod.)
 • Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
 • Besedy: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM. Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
 • Hudební aktivita: jedna se volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatele plně realizovat rozvoji svého talentu.  

 • Sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času.
 • Volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování návazných služeb
 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost: uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí, kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality.
 • Exkurze

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou.
 • Beseda s externím odborníkem
 • Motivační rozhovor, rozhovor

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí: pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

Kapacita služby

V jedné chvíli je možné službu poskytovat maximálně 30 klientům

 

 

Místo poskytování služby :

Komunitní centrum Hrušov, Žižkova 27/7, 711 00, Ostrava Hrušov.

Telefon: +420 596 244 641

E-mail: nzdmkchrusov@vzajemnesouziti.cz

FB : NZDM KC Hrušov

 

Kontaktní osoba :

Eva Šuterová

vedoucí NZDM-KC Hrušov a kontaktní osoba.

Telefon : +420 777 760 195

 

 

 

 

Časová dostupnost služby

 

Služba je nabízená klientům celoročně od pondělí do pátku v průběhu, některé akce se uskutečňují i o víkendech

 

Provozní doba NZDM:

Pondělí – pátek: 11.30 - 18.00 hodin

Sobota, neděle: nepravidelně

 

 

 

Poskytování služby je omezeno v případě personální nouze (pracovní neschopnost, dovolená pracovnic/ků). Nízkoprahové zařízení je při zachování maximální okamžité kapacity otevřeno pouze v případě, že jsou přítomny alespoň dva/ě kontaktní pracovníci/pracovnice, jednak z důvodu zachování kvality poskytované služby, jednak z důvodu zajištění bezpečí pro pracovnice i uživatele. Kontaktní pracovnice/pracovníky v případě potřeby zastupuje vedoucí NZDM.

Pokud zařízení z personálních nebo technických důvodů musí krátkodobě poskytování služby přerušit (z důvodu technické havarijní nebo nouzové situace, v případě nemoci, vzdělávání pracovníků atd.), jsou o tom uživatelé služby vždy informováni: o důvodu a době trvání přerušení služby NZDM viditelným oznámením na vstupních dveřích do zařízení.

Informace o provozní době zařízení mohou uživatelé služby najít na vstupních dveřích do zařízení, na nástěnkách v zařízení, na letácích, na webových stránkách, dále jsou o nich informováni v rámci prvokontaktu a při uzavírání smlouvy. Adresa zařízení je uváděna na všech letácích zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

bez názvu[2].pngostrava.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE