Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2021 > Koukej, společně to zvládneme 2021

koukej, společně to zvládneme 2021

Koukej, společně to zvládneme

 

mmo.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy.

Období projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výše dotace: 400 000 Kč

 

Prostřednictvím projektu budou v roce 2021 zajištěny sociální služby dvou Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Komunitních center (NZDM-KC) Hrušov a Liščina. Cílovou skupinou jsou primárně neorganizované děti a mládež (6 - 26 let) žijící ve vyloučených lokalitách, kteří potřebují pomoc se zvládáním obtížných životních situací. Důraz je kladen zejména na kvalitu a nabídku poskytovaných služeb, individuální přístup, přípravu do školy. Služby zahrnují především každodenní výchovné, vzdělávací, umělecké a aktivizační, sportovní činnosti, zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím a pomoc při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů. Stěžejním cílem je poskytnout klientům podmínky pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

Cílem je nadále stavět na 5 pilířích - řemeslech, vzdělávání, zájmových aktivitách, romské identitě i prevenci. Klienti budou zapojeni do nácviků praktických dovedností, rozvoje motoriky, motivace a inspirace k různým povoláním (řemeslná dílnička, ruční práce), aktivit k osvojení si návyků zdravé výživy i finanční gramotnosti, aktivit k navázání kontaktu s klientem (fotbalové, hudební a taneční aktivity, vystoupení a sebeprezentace souborů, naučné hry s cílem rozvoje vyjadřování a slovní zásoby), přípravy do škol, motivační i poradenské podpory klientům – žákům a studentům ZŠ, SŠ (volba školy, stipendia, exkurze), podpory talentů (zápisy do ZUŠ apod.).

Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s posláním, které si obě NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovila. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit se budou NZDM i v roce 2021 podílet na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí.

Více o programu v oblasti sociální péče:  https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostrava-v-oblasti-socialni-pece-1

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE