Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti

Ostatní aktivity / Other activities

 

Právní poradenství obětem trestných činů / Legal counselling to criminal acts victims

 „Porazila mě řidička auta, a i když mi policie vysvětlovala, co se bude dít, nemohl jsem se v tom vyznat. Obrátil jsem se na poradnu a tam mi vše vysvětlili a pomáhali mi zvládnout celé trestní řízení.“

 

Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme akreditovaným subjektem pro pomoc obětem trestných činů a můžeme Vám poskytnout právní informace.

 

Sociálně-právní poradna

Je akreditovaným subjektem pro poskytování právních informací obětem trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR č. AKR000015 ze dne 19.12.2013.

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat mimo jiné i pomoc obětem trestných činů.

 

Obětem trestných činů jsou poskytovány právní informace, a dále informace, rady a podpora v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, pokud neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami, a obrátí se nebo jsou odkázáni na Sociálně právní poradnu. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

Cílem Sociálně právní poradny je:

 • Poskytovat právní informace obětem trestných činů
 • Poskytovat odborné sociální poradenství obětem trestných činů
 • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
 • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí poskytování právních informací, informací a rad, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou.

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00  

                        

 

Telefony poradny: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197

 

Email poradny: poradna@vzajemnesouziti.cz

 

Hodiny pro veřejnost:

Úterý

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Čtvrtek

8.00 - 12.00

12.30 - 16.30

 

Pracovníci:                        

 • Mgr. Lucie Olszowská – sociální pracovnice
 • Lenka Sobarňová, DiS – sociální pracovnice
 • Mgr. Jakub Mička – právník
 • Mgr. Lucie Mastná – ředitelka sociálních služeb

Financování: Ministerstvo spravedlnosti ČR a Statutární město Ostrava

 

 

 Oběti.png

          SMO.png

 

 

 

POMOCNÁ RUKA - SPOLEČNĚ ZA PRÁVA A BEZPEČÍ

 

 

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava

Kontakt: +420 776 520 370

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Cílem služby je prostřednictvím preventivních aktivit napomáhat vytvářet v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách (zejména ubytovnách) města Ostravy bezpečnější prostředí, zmírňovat v nich možná napětí, zmírňovat a eliminovat sociálně patologické jevy a jejich dopady na obyvatele, které by mohly vyústit až v trestnou činnost páchanou samotnými obyvateli nebo na nich, a přispívat ke zlepšování vztahů ve společnosti mezi obyvateli majority a romského etnika.

 

 

Preventivními aktivitami jsou:

 • Monitoring lokalit a depistážní činnost – kdy pracovníci Pomocné ruky se pravidelně pohybují ve vytipovaných sociálně vyloučených a rizikových lokalitách, kdy komunikují s jejich obyvateli, předávají jim informace, ale také informace a podněty z těchto lokalit předávají na dalších platformách spolupráce - např. na Multidisciplinárních týmech – Míst pro dialog, které fungují při Magistrátu města Ostravy ve vytipovaných městských obvodech nebo problémových místech. Rovněž se zapojují do síťování aktérů možné pomoci v jednotlivých lokalitách. Mohou se zapojovat také do komunitního dění v daných lokalitách za účelem vzájemného poznávání a získávání důvěry, ale také za účelem předávání informací souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů, které se v dané lokalitě mohou vyskytovat nebo vyskytují. V případě, že se setkají s individuálním problémem jednotlivce, tak ho odkazují, případně doprovodí na potřebnou sociální službu nebo zprostředkují kontakt sociální služby a potřebného jedince.
 • Společné pochůzky s příslušníky Policie ČR - ve spolupráci s Policií ČR se pohybují pravidelně na společných pochůzkách v daných lokalitách, na daném území za účelem napomáhání k prohloubení důvěry v Policii ČR. Pracovník Pomocné ruky – terénní asistent vytváří most (= bezpečné spojení a propopojení) mezi obyvateli lokalit a Policí ČR, napomáhá k šíření informací o možné míře ochrany ze strany Police ČR, o rizicích trestné činnosti páchané v samotné lokalitě (jejich obyvateli, ale i na nich), o rizicích jejich závadového chování, ale také nabízet a zprostředkovat možnost prvního kontaktu s Policí ČR v prostředí, kde se obyvatelé lokalit cítí bezpečně (např. v jejich lokalitách, v jejich domovech, na půdě naší organizace, na půdě Polici ČR apod.).
 • Spolupráce s dalšími subjekty na poli prevence kriminality a dalšího závadového chování a jednání aktivní účast na 8 Multidisciplinárních týmech – Míst pro dialog, kde dochází ke sdílení informací a podnětů z lokalit, navrhovat se možná řešení, a tak přispívat k bezpečí a pořádku v nich.
 • Přímá účast a případná mediace na místech akcí, demonstrací, napětí, ale také přímo v lokalitách při řešení mimořádné situacemonitorují, účastní se v roli pozorovatele nebo se přímo účastní pomoci v situacích a na místech, které by mohly ohrozit pořádek a klid v lokalitách. Terénní asistenti předávají relevantní, ověřené, aktuální informace o situaci na místě směrem ven, ale i směrem dovnitř lokality. Terénní asistenti se také podílejí na implementaci Plánu postupu při řešení mimořádné situace, který je platný ve městě Ostrava (mají v něm velmi důležitou úlohu vzhledem k zamření programu Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí) – ten řeší mimořádné situace a určuje zainteresované subjekty a jejich součinnost  při předcházení a řešení stavů mimořádné situace v případech možného zvýšeného napětí ve vyloučených a rizikových komunitách, neopodstatněné poplašné zprávy a aktivizace domobrany v těchto lokalitách, opodstatněné informace o hrozícím útoku extrémistů nebo akcí s extrémistickým podtextem 
 • Preventivní akce a aktivity
 • monitorování lokalit, on line prostředí (internetu) ohledně  informací o plánování akcí, které by mohly narušit bezpečí a pořádek v lokalitách, komunikace s Policí ČR za tímto účelem a spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty (např. Statutární město Ostrava – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení Prevence kriminality)
 • Besedy pro děti, mládež, ale i dospělé obyvatele sociálně vyloučených nebo rizikových lokalit na témata, o které bude v daných lokalitách nebo u obyvatel daných lokalit zájem a souvisejí se závadovým chováním a jejich možnými následky. Smyslem této aktivity je jednak zvýšit informovanost o sociálně rizikovém chování, aktuálních problémech a možnostech jejich řešení, ale také slouží k navazování důvěry a vzájemného poznávání obyvatel a terénních asistentů. Besedy se mohou také konat v prostorách základních škol, kde je jejich smyslem také zlepšování vztahů ve společnosti mezi příslušníky majority a romského etnika.

 

Aktivity služby Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí jsou v souladu se strategickými dokumenty Statutárního města Ostravy – jak již bylo uvedeno výše, terénní asistenti Pomocné ruky jsou důležitou součástí Plánu postupu při řešení mimořádné situace. Dále jsou aktivity v souladu se Strategií prevence kriminality Statutárního města Ostravy na období 2023 – 2027, priorita E – Komplexní koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce s rizikovými komunitami, Opatření E.1. – Preventivně působit proti negativním jevům s vyšším výskytem v rizikových lokalitách (např. lichva, domácí násilí, závislosti aj.) – Aktivita E.1.1 Pokračovat v realizaci projektu Asistent prevence kriminality a dalších programů policejní asistence, a Opatřením E.2. Preventivně působit proti rizikovému chování dětí a mládeže v rizikových lokalitách. Pracovat s rizikovou mládeží – Aktivita E.2.1. Podporovat programy/besedy pro děti, které propojují zábavné a vzdělávací osvětové činnosti v rizikových lokalitách. 

 

Specifikem služby Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí je propojování občanského prvku (terénní asistent, který není součástí uniformovaných složek Policie ČR či Městské policie Ostrava), obyvatel sociálně vyloučených a rizikových lokalit a příslušníků Policie ČR či strážníků Městské Policie Ostrava za účelem zvyšování bezpečí a pořádku v těchto lokalitách.  Terénní asistent zná danou lokalitu, její obyvatel, pravidelně s nimi komunikuje, zapojuje se do života místní lokality, nenásilně předává informace o rizikovém chování a jejich dopadech, o možnostech řešení, napomáhá k řešení prostřednictvím budování důvěry obyvatel lokalit a příslušníků Policie ČR nebo strážníků Městské Policie. Terénní asistent dovede získat velmi důležité a cenné informace z lokality, které jsou potřebné k řešení vzniklých situací nebo předcházení jejich vzniku.  Má nezastupitelnou roli v řešení mnohých situací souvisejících se závadovým chováním a kriminalitou v lokalitách (role předávání informací směrem ven z lokality, ale i do ní, role důvěrně známé osoby pro obyvatele dané lokality, které věří). Program Pomocná ruka napomáhá k přístupu Policie PČR  jako community policing – budování důvěry mezi Policií ČR a obyvateli sociálně vyloučených a rizikových lokalit, napomáhá k objasněnosti trestné činnosti páchané v těchto lokalitách a na jejich obyvatelích, napomáhá k tomu, aby se oběti z trestné činnosti z řad obyvatel těchto lokalit nebáli hlásit tuto trestnou činnost na nich páchanou.

 

 

Financování: Statutární město Ostrava

 

       logo Ostrava.png

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE