Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD - NDTM

 

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD - NTMD

 

 

ntm.png

  

  

Projekt je finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

 

Název projektu:                                  Podpora rodinám

Doba realizace projektu:                   leden  2023 - prosinec 2023

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Výše přidělených prostředků:           Kč 180 000,-

 

Hlavním cílem je za spolupráce příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí chceme obnovit, navrátit nebo posílit stabilitu v rodině, její funkčnosti a opětovně získat způsobilost  rodičů k výchově svých dětí. Realizovanými aktivitami povedeme rodiče k pozitivní výchově svého rodičovství, co by nejdůležitější osoby v procesu socializace dítěte a tím také zajistíme dítěti v rodině stabilní a bezpečné zázemí s uspokojováním jeho potřeb a možností uplatňovat práva dítěte Hlavní cílem je, aby rodina během roku sama zvládla některé činnosti z individuálního plánu bez naší pomoci, v nejlepším případě, aby děti byly vyřazeny z evidence OSPOD. /

 

C1/ Navázání spolupráce s rodinou a OSPOD

Pokud pracovník OSPODu vyhodnotí dítě jako ohrožené /§ 6 zákona o OSPOD/, tak nás může oslovit o spolupráci. Rodina ale musí se spoluprací souhlasit. Rodina, která je vedena v evidenci OSPOD nás může o spolupráci oslovit sama, o skutečnosti uvědomíme OSPOD. Rodinám budou poskytovány aktivity a odborné poradenství, které SAS neposkytuje, ale jsou zahrnuty v IPODu nebo pro rodinu jsou velmi žádoucí. Rodina tak bude mít uzavřenou smlouvu v rámci SAS ale i v rámci realizace projektu a jeho aktivit. Cílem bude získat ohrožené rodiny ke spolupráci. Upevňování profesionálních vztahů realizátorů s pracovníkem OSPOD a získávání důvěry klienta v OSPOD.

 

C2/ Poradenství, praktické nácviky v domácnosti

Poradenství bude probíhat formou individuálních konzultací či poradenství. Vlastní obsah poradenství bude vycházet z IPODu. Rodiny se budou moci na poradce obracet ve věcech výchovy dítěte a věcí s tím souvisejících. Poradce se také zaměří na praktické nácviky dovedností při výchově a péči o dítě /režim dne, harmonogram domácích prací vzhledem k věku dítěte, rovnoměrné rozložení, př.: vytvoříme tabulku na každý týden, kde si dítě bude zaznamenávat úkoly, zda je splnilo apod. Nácvik vstávání do školy, chystání svačiny, aktovky, domácí úkoly, praktické nácviky např.: jemné motoriky, hrubé motoriky apod./ Poradenství bude rodině poskytováno v kanceláři ale především  v domácnosti rodin, kdy využijeme praktické nácviky, vždy po předchozí domluvě. V rámci SAS poskytují pracovníci pouze základní sociální poradenství. Do rodin dochází i pracovníci v sociálních službách, kteří nemohou poskytovat odborné poradenství rodinám. Mnohdy tak vyžadují, aby rodině poskytl odborné poradenství právě sociální pracovník. Sociální pracovník bude poskytovat poradenství a bude uskutečňovat praktické nácviky nejen s rodiči, , ale také s dětmi, které jsou již na tuto aktivitu zralé. Pracovník o proběhlém setkání učiní zápis. Cílem je rodina řeší svou situaci, posluje své kompetence je, schopna samostatně zvládat výchovu dítěte.

 

 

B1/ Klub Hnízdečko: volnočasové aktivity

V rámci Klubíku Hnízdečko realizujeme aktivity pro děti a jejich rodiče, kde se zaměřujeme na četbu, malování, hudbu. Klubík jsme rozšířili o tzv. kreativní dílničky, kde společně s dětmi pomocí papíru, různého materiálu tvoříme výrobky a vyrábíme oděvy k zážitkovým akcím. V Klubíku vaříme, pečeme, chodíme do přírody.Naším cílem je, aby děti zapojovaly fantazii, své zážitky a nové dovednosti uměly přetvořit do tvorby. Rozvíjely svou manuální zručnost, prostorovou představivost, učily se estetické výchově. U dětí navíc zjišťujeme jejich talent a snažíme se potom o jejich zapojení do různých kroužků. Letos se budeme zaměřovat na různá domácí, lesní a exotická zvířata. Naším cílem je, aby dítě získalo pozitivní vztah ke zvířatům, umělo se k nim chovat, respektovalo jejich území a potřeby.  

 

B2/ Klub Hnízdečko: neformální vzdělávací aktivity

Na společných setkáních diskutujeme s rodiči na různá ožehavá témata, ale také o problémech, které rodiny trápí a neumožňují jim tak zvládat svou rodičovskou roli. Diskutovat budeme také s dětmi o rizikovém chování, sociálně patologických jevech, které na ně mohou negativně působit a ovlivnit tak jejich vývoj /př. proč se pořád stěhujeme - důležitost stabilního prostředí pro dítě, mami, tati, podpoř mě -  posilování sebevědomí dítěte aj./. Cílem je, aby rodiče a děti získali nové informace, které dokáží uplatnit v praxi. Děti dokázaly pojmenovat rizika. Rodiče by měli zjistit, co děti trápí a naopak.

 

B3/ Klub Hnízdečko: zážitkové aktivity

V rámci klubíku se budeme zabývat exotickým a domácím zvířectvem. V tomto tématu uspořádáme s rodinami výlety. Cílem bude, nejen aby děti získaly nové poznatky o zvířatech, dokázat je pojmenovat, hovořit o nich. Smyslupné trávení volného času rodiče s dítětem a poznání nových míst. Udělat radost  především dětem z nových zážitků a překvapení. Plánujeme uskutečnit 3 celodennní výlety v letních měsících. Jako každým rokem plánujeme pro děti Mikulášskou nadílku a Ježíška. Děti si v rámci Klubíku spolu s rodiči vytvoří zvířecí masky na Karneval v maskách.

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE