Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - TÝM HNÍZDO

Hnízdo

  

Tým Hnízdo – Čiriklano Kher /dále jen Tým Hnízdo/ poskytuje sociální službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, která je zařazena v Krajské síti sociálních služeb., identifikátor služby – 902971 a zároveň při poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vykonává službu z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Posláním

je podporovat a doprovázet rodiny s dětmi ve věku od 0-18 let v Ostravě a spádových oblastech Moravskoslezského kraje, které se ocitly v obtížné situaci (především nízké kompetence rodičů a sociální důvody) a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami. Tým Hnízdo ve spolupráci s rodinou, mnohdy za spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí usiluje o zachování, posilování či navrácení společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční biologické rodiny.

 

 

 Rodiny navštěvujeme v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

 • Dítě: Pro účely naší poskytované služby se dítětem rozumí nezletilá osoba do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.
 • Rodina /v rámci poskytování služby používáme také pojmy klient, uživatel/: Rodinou pak rozumíme skupinu osob /případně více skupin osob/, navzájem spojených pokrevními svazky, manželstvím nebo srovnatelným právním vztahem /druh, družka/, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu svých dětí, či dětí svěřených do jejich výchovy, pěstounské péče, adopce, nebo jsou těchto práv zbaveni a usilují je opět získat. Základní rodinu pak tvoří muž, žena a jejich děti, neúplnou rodinu tvoří pouze jeden z rodičů a děti. Rozšířená rodina pak je tvořena nejbližšími příbuznými /teta, strýc, babička, dědeček…/. Tým Hnízdo nabízí pomoc všem členům rodiny podílející se na poskytování služby.

Cíle

 • napomáháme k návratu dětí z ústavní výchovy (nebo náhradní rodinné péče) zpět do rodiny, a tím zároveň snižujeme počet dětí umístěných v ústavní výchově
 • napomáháme k navázání a posílením kontaktů biologických rodičů /blízkých příbuzných/ s dětmi, které jsou umístěny v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné péči
 • napomáháme ke snižování rizika umístění dítěte do ústavní výchovy či pěstounské péče a snažíme se, aby rodič byl schopen samostatně uspokojovat potřeby dítěte a být na naší službě nezávislí.

Okruh osob, pro něž je služba určena – kdo se na nás může obrátit?

 • Naší cílovou skupinou je ohrožená rodina.
 • Rodina s dětmi ve věku O – 18 let z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, která se ocitla v obtížné situaci, nedokáže ji vlastními silami řešit a
  v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy
 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují o návrat dětí zpět do své péče
 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují jen o posílení kontaktu se svými dětmi, nebo následně o jejich návrat zpět

Širší cílová skupina

 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/
 • Ročně poskytneme pomoc a podporu v naplňování cílů cca 110 rodinám /z toho cca 330 - 350 dětí/ v Ostravě a spádových oblastech Moravskoslezského kraje.
 • Okamžitá kapacita 2 pracovníci: ambulantní služba, 6 pracovníků: terénní služba.

Zásady

Služba „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ Týmu Hnízda ve vztahu k rodině se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující: Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod.
Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Tým Hnízdo zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.

 • Dítě patří do rodiny /Dítě má právo vyrůstat se svými rodiči a svými sourozenci ve vlastní rodině/: pouze v případě, kdy dojde k porušení práva dítěte na jeho ochranu /toto právo chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání/, může být dítě z rodiny odebráno a umístěno do jedné z forem náhradní výchovy či péče. Týmu Hnízdo jde především o blaho dítěte a naplňování jeho práv.
 • Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem rodiče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli dohody jsou uzavírány právě s rodiči.
 • Zásada pomoci, podpory
 • Zásada motivace uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada důvěry
 • Zásada respektování názoru klienta
 • Zásada nehodnocení uživatele

Místo poskytované naší služby

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. /klíčový pracovník dochází do rodiny/.
 • Ambulantní asistence /klient přijde do kanceláře/ se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 6, 702 00 Ostrava. Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen také koutek pro děti. Děti zde mají k dispozici hračky (klient má možnost dítě i v soukromí nakojit). Rodinám je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna. Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Klient má k dispozici zvonek. Pokud má s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Klient si kočárek ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové Hlavní nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

Čas poskytované naší služby

 • Terénní asistence je rodinám s dětmi poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.3O hodin, s výjimkou státem uznaných svátků /pracovník dochází do rodiny ve výše uvedených dnech a časovém termínu vždy po dohodě s klientem/. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám uživatelů, pouze však v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin a to při řešení krizové situace, skupinových aktivit apod. Jen v případě mimořádných situacích (zajištění a odvoz dítěte, návštěva u rodiny na žádost OSPOD apod.), může být pracovníkovi nařízena práce přesčas
 • Ambulantní asistence
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Úterý: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00-16:00

 

 • v tyto výše uvedené doby může kancelář navštívit jakýkoli zájemce o službu, nebo náš klient bez jakékoli předešlé domluvy. V této době službu zajišťuje jeden pověřený pracovník Týmu Hnízda.
 • Čtvrtek a pátek máme vyhrazen pouze pro pozvané klienty a to v době, na které se klient s pracovníkem společně dohodnou:
  Ambulantní asistence není v provozu v pracovním týdnu ve dnech, na které připadnou státní svátky.

Motto Týmu Hnízda:

„Děti patří do rodiny“

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE