Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Liščina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Liščina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum Liščina (NZDM-KC Liščina)

NZDM-KC Liščina poskytuje sociální službu v lokalitě Liščina v části zvané „Osada“. Nachází se v provizorní stavební unimobuňce, kterou našemu sdružení propůjčil Magistrát města Ostravy. Díky finanční podpoře a pomoci mnoha subjektů se podařilo prostory centra rozšířit a jeho provoz technicky zajistit. 

Pro koho a proč jsme tady?

NZDM-KC Liščina je tady především pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, kteří hledají pomoc, podporu, radu, místo na trávení volného času anebo nové kamarády. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času, poskytování informací, pomoc a podporu při překonání těžkých životních situací. Sekundární cílovou skupinou jsou pak účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti, rodiče a osoby blízké. 

Co chceme dosáhnout?

Cílem NZDM-KC Liščina je podporovat děti a mládež k osobnímu rozvoji a napomoci ke zlepšení kvality jejich života v těchto základních oblastech:

 • Informovanost: zvýšení povědomí a informovanosti o aktuálních společenských tématech prostřednictvím přednášek, poskytování poradenství, zlepšení přístupu k informacím
 • Vzdělávání: podporou při získávání vzdělání (doučování, pomoc při výběru střední školy apod.)
 • Volný čas: využití volného času prostřednictvím nabídky neplacených volnočasových aktivit.
 • Vztahy: zlepšení mezilidské komunikace prostřednictvím nácviku modelových situací
 • Zaměstnání: příprava na budoucí zaměstnání prostřednictvím praktických aktivit
 • Zdraví: zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím podávání informací o důležitosti prevence a o hygieně
 • Návykové látky a závislosti: zvýšení povědomí o nebezpečí užívání návykových látek a o závislostech prostřednictvím přednášek (ve spolupráci také s jinými NNO, které se zabývají touto problematikou)
 • Finance: naučit mládež, jak správně hospodařit s penězi prostřednictvím praktických aktivit
 • Práva: zlepšit znalost svých vlastních práv, ale také všeobecně platných zákonů prostřednictvím přednášek a modelových situací 

Jaké služby v NZDM poskytujeme?

Základní činnosti, které poskytuje tým NZDM-KC Liščina, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • volnočasové aktivity a zájmové kroužky 

Volnočasové aktivity a zájmové kroužky

výtvarná výchova: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.), zároveň se děti učí rozeznávat barvy a učí se barevným typologiím, tato aktivita probíhá třikrát v týdnu (malování, omalovánky, enkaustika)

ruční práce: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování ke získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život (ruční práce – vyšívání, pletení, aranžování, výroba šperků). Uživatelé jsou prostřednictvím těchto aktivit také vedeni k trpělivosti. Tato aktivita probíhá každý den (zaměření aktivity se pak každý den pravidelně střídají).

společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den.

taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu.

sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně.

volná aktivita na PC jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC.

Vzdělání

doučování: jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.
2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka. Tyto aktivity probíhají každý den.

vzdělávání ve finanční gramotnosti: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).

vzdělávání ke zdraví: probíhá formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek).

práce na PC: uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách. 

Výchovné

Preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM (či externím odborníkem na dané téma). Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Přednášky probíhají jednou měsíčně. Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky jsou součástí preventivních programů, které jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.) 

Sociálně terapeutické činnosti

 • V rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osobtato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami

Co konkrétně nabízíme?

Máme pro Tebe připraveny mj. tyto aktivity:

 • doučování
 • PC
 • sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, nohejbal, vybíjená, lední hokej atd.)
 • tanec
 • zpěv a hra na hudební nástroje
 • výtvarné aktivity
 • ruční práce
 • výroba šperků, polštářků, zvonečků, velikonočních a vánočních dekorací, košíků atd.
 • vaření
 • přednášky, exkurze pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol
 • pomoc při vyřizování tvých osobních věcí
 • videoprojekce
 • informační servis
 • výlety (preventivní, naučné atd.)
 • tábory
 • jednorázové akce – návštěvy divadel, kina, muzeí, bazénu, diskotéky, karnevaly, vystupování na veřejnosti atd.
 • praktické, řemeslné aktivity pro holky i kluky, exkurze do škol

Jaké problémy ti můžeme pomoci řešit?

 • Máš pocit, že ti nikdo nerozumí?
 • Schází ti kamarádi?
 • Doma se ti dostatečně nevěnují?
 • Máš problémy ve škole?
 • Nemáš, kde trávit svůj volný čas?
 • Rodiče nemají dostatek peněz na to, aby ti mohli zaplatit kroužky?
 • Máš otázky ohledně sexu, návykových látek nebo tvých práv a nedostáváš odpovědi?
 • Pokud tě trápí alespoň jeden z výše vyjmenovaných problémů, můžeš přijít k nám do centra a můžeme společně tyto problémy řešit. Staneš se tedy uživatelem naší služby

Principy/ zásady poskytování služby:

 • Dobrovolnost – jsi tady, protože chceš a nikdo tě nemůže k ničemu nutit
 • Anonymita – nemusíš nám říkat své jméno. Stačí nám pouze přezdívka, pod kterou tě budeme oslovovat
 • Nezávislost – nikdo nás neovlivňuje a ani my nebudeme ovlivňovat tebe
 • Mlčenlivost, důvěrnost informací – vše, co nám řekneš, zůstane jen mezi námi. Výjimkou jsou situace, kdy budeš hrubě nebo opakovaně porušovat pravidla v NZDM-KC Liščina (případně poškodíš majetek NZDM). O této situaci budeme muset informovat Tvé rodiče/zákonné zástupce. Zároveň máme ohlašovací povinnost – tzn. že v případě, že se dozvíme o nějakém trestném činu (který si spáchal Ty, nebo byl spáchán na Tobě) jsme povinni toto nahlásit policii. V případě, že o Tobě budeme jednat s třetí osobou, budeš o tom vždy informován.
 • Bezplatnost – běžné aktivity se v klubu neplatí (výjimkou jsou mimořádné akce jako výlety, tábory apod., kde se platí symbolická částka)
 • Otevřenost – pokud nevíš, ptej se. Všechny informace ti rádi sdělíme
 • Individuální přístup – jsi pro nás jedinečný a proto se tak k tobě budeme chovat
 • Respektování důstojnosti uživatele – každý tvůj názor je pro nás důležitý
 • Profesionální přístup – víme, jak ti máme správně poradit
 • Bezpečnost – nemusíš se u nás ničeho bát
 • Rovný přístup – všichni u nás mají stejná práva

Pro koho tady nejsme / nemůžeme ti naši službu nabídnout:

 • pokud je ti méně než 6 let nebo více než 26 let
 • pokud nemáš žádné problémy nebo tě nic netrápí
 • pokud potřebuješ pomoc s něčím, co u nás nepomáháme řešit
 • pokud máš nějaké vážné zdravotní problémy, díky kterým potřebuješ neustálou asistenci druhého člověka
 • pokud jsi momentálně vážně nemocný (žloutenka, neštovice atd.), můžeš přijít, až budeš zdráv

 

      

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE