Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Liščina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež -  Komunitní centrum Liščina

 

 

Reg. č.: 8803706 v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 

Poslání:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina je tady pro to, aby dětem a mladým lidem ve věku od 6 – 26 let z Ostravy a okolí nabízelo informace, bezpečný prostor pro trávení volného času, pomoc a podporu při překonání těžkých životních situacích.

 

Cíle:

Dlouhodobé cíle

Cílem NZDM-KC Liščina je podporovat děti a mládež k osobnímu rozvoji a napomoci ke zlepšení kvality jejich života v těchto základních oblastech: 

 • Informovanost: zvýšení povědomí a informovanosti o aktuálních společenských tématech prostřednictvím přednášek, poskytování poradenství, zlepšení přístupu k informacím
 • Vzdělávání: podporou při získávání vzdělání (doučování, pomoc při výběru střední školy apod.)
 • Volný čas: využití volného času prostřednictvím nabídky neplacených volnočasových aktivit.
 • Vztahy: zlepšení mezilidské komunikace prostřednictvím nácviku modelových situací
 • Zaměstnání: příprava na budoucí zaměstnání prostřednictvím praktických aktivit
 • Zdraví: zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím podávání informací o důležitosti prevence a o hygieně
 • Návykové látky a závislosti: zvýšení povědomí o nebezpečí užívání návykových látek a o závislostech prostřednictvím přednášek (ve spolupráci také s jinými NNO, které se zabývají touto problematikou)
 • Finance: naučit mládež, jak správně hospodařit s penězi prostřednictvím praktických aktivit
 • Práva: zlepšit znalost svých vlastních práv, ale také všeobecně platných zákonů prostřednictvím přednášek a modelových situací

 

Cílová skupina:

NZDM-KC Liščina je tady pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, kteří hledají pomoc, podporu, radu, místo na trávení volného času, a nebo nové kamarády.

 

 

Sekundární cílová skupina :

 • účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti
 • rodiče a osoby blízké

Službu neposkytujeme těm:

 • kterým je méně než 6 let nebo více než 26 let
 • kteří se nenachází v obtížné životní situaci
 • kteří potřebují pomoc s něčím, co u nás nepomáháme řešit
 • kteří mají nějaké vážné zdravotní problémy, díky kterým potřebují neustálou asistenci druhého člověka
 • pokud je zájemce momentálně vážně nemocný (žloutenka, neštovice atd.), můžeš přijít, až bude zdráv

Principy poskytování služby

 • Dobrovolnost – jsi tady proto, že chceš a nikdo Tě nemůže k  ničemu nutit
 • Anonymita – nemusíš nám říkat své jméno. Stačí nám pouze přezdívka, pod kterou chceš, abychom Tě oslovovali.
 • Nezávislost – nikdo nás neovlivňuje, ani my nebudeme ovlivňovat Tebe.
 • Mlčenlivost, důvěrnost informací – vše, co nám řekneš, zůstane jen mezi námi. Výjimkou jsou situace, kdy budeš hrubě nebo opakovaně porušovat pravidla v NZDM-KC Liščina (případně poškodíš majetek NZDM). O této situaci budeme muset informovat Tvé rodiče/zákonné zástupce. Zároveň máme ohlašovací povinnost – tzn. že v případě, že se dozvíme o nějakém trestném činu (který si spáchal Ty, nebo byl spáchán na Tobě) jsme povinni toto nahlásit policii. V případě, že o Tobě budeme jednat s třetí osobou, budeš o tom vždy informován.
 • Bezplatnost – běžné aktivity v  klubu se neplatí (výjimkou jsou mimořádné akce jako výlety, tábory apod., kde se podle domluvy hradí symbolická částka).
 • Otevřenost – pokud nevíš, ptej se. Všechny informace Ti rádi sdělíme.
 • Individuální přístup – jsi pro nás jedinečný a proto se tak k  Tobě budeme chovat.
 • Respektování důstojnosti uživatele – každý Tvůj názor je pro nás důležitý.
 • Profesionální přístup – víme, jak Ti máme správně poradit.
 • Bezpečnost  nemusíš se u nás ničeho bát.
 • Rovný přístup – všichni u nás mají stejná práva.

Způsoby pomoci

 • Kontaktní práce – kontakt s klientem, vytváření důvěry
 • Poskytování poradenství – prostřednictvím rozhovoru s klientem
 • Informační servis – poskytování specifických informací pracovníkem klientovi
 • Situační intervence – sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem
 • Krizová intervence – řešení krizové situace vzniklé v životě klienta
 • Zprostředkování dalších služeb – dojednání návazných služeb, doprovod do těchto zařízení a asistence při jednáních v těchto zařízeních
 • Kontakt a jednání s institucemi ve prospěch klienta – intervence realizované pracovníkem u institucí návazné péče nebo dalších institucí (s vědomím klienta, nejlépe za jeho přítomnosti)
 • Doprovody
 • Pomoc s listinami
 • Skupinová práce – zaměřeno na rozvoj dovedností
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávací a motivační aktivity
 • Preventivní programy – diskuze, besedy apod.
 • Práce s blízkými osobami – poradenství, informační servis poskytovaný blízkým osobám klienta (realizováno pouze se souhlasem klienta)
 • Nácvik modelových situací – možnost nacvičit si chování v modelových situacích

Jaké služby v NZDM poskytujeme

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62: 

Výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Preventivní programy probíhají formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek – např. v případě preventivního programu zaměřeného na zdraví jsou uživatelé v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny, pravidelně po příchodu do NZDM jsou odesíláni umýt si ruce apod., také je s nimi průběžně během otevírací doby konzultován jejich zdravotní stav (když pracovník zpozoruje nachlazeného uživatele, upozorňuje ho na to, že by měl zůstat doma a léčit se), toto probíhá v rámci jednorázových krátkých rozhovorů při kontaktu s uživatelem. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek). Preventivní programy jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.)
 • PC gramotnost: : uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
 • Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
 • Vedení domácnosti: nácvik vedení domácnosti je realizován u uživatelů, kteří nemají stabilní rodinné zázemí, ve kterém by mohli získat základní dovednosti potřebné pro vedení domácnosti (denní režim, stravování – příprava pokrmů, stolování, úklid apod.)
 • Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
 • Besedy: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM. Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
 • Dílny ručních prací: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život. Jedná se o preventivní aktivitu, která je úzce propojena s podporou vzdělávání uživatelů. Aktivita reaguje na potřebu zvýšit do budoucna zájem o vzdělávání se v učebních oborech a zvýšit tak schopnost uživatelů uplatnit se při získání zaměstnání.
 • Příprava do školy: : jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.
  2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka.
 • společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den.
 • taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu.
 • sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně.
 • volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování návazných služeb
 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality
 • Exkurze

Sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou
 • Beseda s externím odborníkem
 • Motivační rozhovor

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami

Kapacita služby

V jedné chvíli je možné službu poskytovat maximálně 30 klientům

 

Místo poskytování služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež -  Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, 711 00 Ostrava Hrušov,

Tel: +420 596 244 640, mobil: 777 760 199

e-mail: nzdmkcliscina@vzajemnesouziti.cz

web: www.vzajemnesouziti.cz

 

 

Pracoviště NZDM je dosažitelné Městskou hromadnou dopravou:

 • zastávka Betonářská pro trolejbusy č. 108, 109 – vzdálena cca 5 minut chůze
 • zastávka Na Liščině pro trolejbus č. 109, a autobus č. 49 – vzdálena cca 10 minut chůze

 

 

 

 

Časová dostupnost služby 

Služba je nabízená klientům celoročně od pondělí do pátku v průběhu, některé akce se uskutečňují i o víkendech

 

Provozní doba NZDM:

Pondělí – pátek: 13.30 - 17.00, 17.30-19.00, 19:00 – 20.00 individuální práce dle potřeb uživatelů

Sobota, neděle: nepravidelně

 

Poskytování služby je omezeno v případě personální nouze (pracovní neschopnost, dovolená pracovnic/ků). Nízkoprahové zařízení je při zachování maximální okamžité kapacity otevřeno pouze v případě, že jsou přítomny alespoň dva/ě kontaktní pracovníci/pracovnice, jednak z důvodu zachování kvality poskytované služby, jednak z důvodu zajištění bezpečí pro pracovnice i uživatele. Kontaktní pracovnice/pracovníky v případě potřeby zastupuje vedoucí NZDM.

Pokud zařízení z personálních nebo technických důvodů musí krátkodobě poskytování služby přerušit (z důvodu technické havarijní nebo nouzové situace, v případě nemoci, vzdělávání pracovníků atd.), jsou o tom uživatelé služby vždy informováni: o důvodu a době trvání přerušení služby NZDM viditelným oznámením na vstupních dveřích do zařízení.

Informace o provozní době zařízení mohou uživatelé služby najít na vstupních dveřích do zařízení, na nástěnkách v zařízení, na letácích, na webových stránkách, dále jsou o nich informováni v rámci prvokontaktu a při uzavírání smlouvy. Adresa zařízení je uváděna na všech letácích zařízení.

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE