Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Aktivity pro děti a mládež

 Aktivity pro děti a mládež

      

 

Jmenuji se Ella, mám 6 let. Moc mě baví tanec… maminka říká, že taneční kroužek je moc drahý. Že na něj nemáme dost penízků. Společně s maminkou jsme hledali na internetu, kde bych mohla tančit, zpívat a dovádět. Našli jsme tety a strejdy v Hrušově, kde mají zdarma taneční kroužek a jiné aktivity. Jeli jsme se tam podívat. Teď už vím, že můžu přijít a tety se mi budou věnovat. Konečně mám možnost tančit. Je to má veliká záliba, samozřejmě až po škole… jak říká maminka….

 

Jmenuji se Ela.png

 

Vyberte si co potřebujete

 • Máš pocit, že ti nikdo nerozumí?
 • Schází ti kamarádi?
 • Doma se ti dostatečně nevěnují?
 • Máš problémy ve škole?
 • Nemáš, kde trávit svůj volný čas?
 • Rodiče nemají dostatek peněz na to, aby ti mohli zaplatit kroužky?
 • Máš otázky ohledně sexu, návykových látek nebo tvých práv a nedostáváš odpovědi?

 

Pokud tě trápí alespoň jeden z výše vyjmenovaných problémů, můžeš přijít k nám do centra a můžeme společně tyto problémy řešit.

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 596 244 641

E-mail: nzdmkchrusov.souziti@seznam.cz

FB : NZDM KC Hrušov

Kontaktní osoba :

Eva Šuterová.png

Eva Šuterová

vedoucí NZDM-KC Hrušov a kontaktní osoba.

Telefon : +420 777 760 195

Slogan : Pomáhám dětem jít dál…

 

 

Pro děti a mládež

Sport, hudba, tanec, kultura, řemesla.

A všechno co mě baví nebo trápí

                                                                                               

Cítil jsem se často osamělý...

Ted díky NZDM- KC Liščina, Hrušov

mám spoustu kamarádů, hraju fotbal

a vím, že s problémem mi vždycky pomůžou!

Přijď mezi nás

 

Místo poskytování služby:

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, 711 00, Ostrava Hrušov. Pracoviště je dosažitelné městskou hromadnou dopravou: zastávka Bohumínská - trolejbusy č. 108 a 109 – cca 5 minuty chůze, zastávka Na Liščině - autobus č. 49 - cca 5 minuty chůze.

 

Cílová skupina:

 NZDM-KC Liščina je tady pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, kteří hledají pomoc, podporu, radu, místo na trávení volného času, a nebo nové kamarády.

                                                                                               

 

Časová dostupnost služby

Služba je nabízená klientům celoročně od pondělí do pátku v průběhu, některé akce se uskutečňují i o víkendech

 

 

Provozní doba NZDM - KC. Liščina

Po - Pá 13.30 - 17.00 17.30-19.00, od 13ti let 19:00 – 20.00 individuální práce dle potřeb uživatelů
So - Ne nepravidelně nepravidelně nepravidelně

 

 

 

Kontakty:

Sodná 25, 711 00 Ostrava,

tel: +420 596 244 640,

mobil: 777 760 199,

e-mail: nzdmkcliscina@vzajemnesouziti.cz

 

 

Jaké služby v NZDM poskytujeme

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62:

 

Výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Preventivní programy probíhají formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek – např. v případě preventivního programu zaměřeného na zdraví jsou uživatelé v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny, pravidelně po příchodu do NZDM jsou odesíláni umýt si ruce apod., také je s nimi průběžně během otevírací doby konzultován jejich zdravotní stav (když pracovník zpozoruje nachlazeného uživatele, upozorňuje ho na to, že by měl zůstat doma a léčit se), toto probíhá v rámci jednorázových krátkých rozhovorů při kontaktu s uživatelem. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek). Preventivní programy jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.)
 • PC gramotnost: : uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
 • Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
 • Vedení domácnosti: nácvik vedení domácnosti je realizován u uživatelů, kteří nemají stabilní rodinné zázemí, ve kterém by mohli získat základní dovednosti potřebné pro vedení domácnosti (denní režim, stravování – příprava pokrmů, stolování, úklid apod.)
 • Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
 • Besedy: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM. Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
 • Dílny ručních prací: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život. Jedná se o preventivní aktivitu, která je úzce propojena s podporou vzdělávání uživatelů. Aktivita reaguje na potřebu zvýšit do budoucna zájem o vzdělávání se v učebních oborech a zvýšit tak schopnost uživatelů uplatnit se při získání zaměstnání.
 • Příprava do školy: : jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.
  2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka.
 • společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den.
 • taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu.
 • sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně.
 • volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování návazných služeb
 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality
 • Exkurze

Sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou
 • Beseda s externím odborníkem
 • Motivační rozhovor

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  - tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE