Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Aktivity pro děti a mládež

 Aktivity pro děti a mládež / Activities for children and youth

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hrušov / Low-treshold facility for children and youth Hrusov

 

teta Eva.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Jmenuji se Jana, mám 6 let. Moc mě baví tanec… Maminka říká, že taneční kroužek je moc drahý. Že na něj nemáme dost penízků. Společně s maminkou jsme hledali na internetu, kde bych mohla tančit, zpívat a dovádět. Našli jsme tety a strejdy v Hrušově, kde mají zdarma taneční kroužek a jiné aktivity.

Jeli jsme se tam podívat. Teď už vím, že můžu přijít a tety se mi budou věnovat. Konečně mám možnost tančit. Je to má veliká záliba, samozřejmě až po škole. Hodné tety mi pomáhají i s angličtinou, která mi ve škole moc nejde a ostatní spolužačky se mi kvůli tomu někdy posmívají" ... napsala A.

 

 

Máš pocit, že ti nikdo nerozumí?

Schází ti kamarádi?

Doma se ti dostatečně nevěnují?

Máš problémy ve škole?

Nemáš, kde trávit svůj volný čas?

Rodiče nemají dostatek peněz na to, aby ti mohli zaplatit kroužky?

Máš otázky ohledně sexu, návykových látek nebo tvých práv a nedostáváš odpovědi ?

 

Pokud tě trápí alespoň jeden z výše vyjmenovaných problémů, můžeš přijít k nám do centra a můžeme společně tyto problémy řešit.

 

Místo poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Hrušov, Žižkova 27/7, 711 00, Ostrava Hrušov. Pracoviště je dosažitelné městskou hromadnou dopravou: zastávka Žižkova - trolejbusy č. 103 a 105 – cca 2 minuty chůze.

 

Cílová skupina:

NZDM-KC Hrušov je tady pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Hrušova,Muglinova nebo se zdržují v jeho blízském okolí, kteří hledají pomoc a podporu při překonání těžkých životních situací.

 

Provozní doba :

 

Po – Pá (Mo - Fri)

 

11.30 - 18.00 hodin

 

 So – Ne nepravidelně

Kontaktní údaje:

Komunitní centrum Hrušov, Žižkova 27/7, 711 00, Ostrava Hrušov

Telefon: +420 596 244 641

E-mail: nzdmkchrusov.souziti@seznam.cz

FB : NZDM KC Hrušov

Kontaktní osoba : 

Poznámka 2020-04-29 195543.jpg

Eva Šuterová

vedoucí NZDM-KC Hrušov a kontaktní osoba.

Telefon : +420 777 760 195

Slogan : Pomáhám dětem jít dál…

 

Jaké služby v NZDM poskytujeme

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Hrušov poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62:

 

Výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Preventivní programy probíhají formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek – např. v případě preventivního programu zaměřeného na zdraví jsou uživatelé v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny, pravidelně po příchodu do NZDM jsou odesíláni umýt si ruce apod., také je s nimi průběžně během otevírací doby konzultován jejich zdravotní stav (když pracovník zpozoruje nachlazeného uživatele, upozorňuje ho na to, že by měl zůstat doma a léčit se), toto probíhá v rámci jednorázových krátkých rozhovorů při kontaktu s uživatelem. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek). Preventivní programy jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.)
 • PC gramotnost: : uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
 • Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
 • Vedení domácnosti: nácvik vedení domácnosti je realizován u uživatelů, kteří nemají stabilní rodinné zázemí, ve kterém by mohli získat základní dovednosti potřebné pro vedení domácnosti (denní režim, stravování – příprava pokrmů, stolování, úklid apod.)
 • Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
 • Besedy: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM. Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
 • Dílny ručních prací: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život. Jedná se o preventivní aktivitu, která je úzce propojena s podporou vzdělávání uživatelů. Aktivita reaguje na potřebu zvýšit do budoucna zájem o vzdělávání se v učebních oborech a zvýšit tak schopnost uživatelů uplatnit se při získání zaměstnání.
 • Příprava do školy: : jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.
  2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka.
 • společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den.
 • taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu.
 • sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně.
 • volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování návazných služeb
 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality
 • Exkurze

Sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou
 • Beseda s externím odborníkem
 • Motivační rozhovor

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  - tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Liščina / Low-treshold facility for children and youth Liscina

12239503_859079374211219_5102017143301108224_n.jpg

 

,,Cítil jsem se často osamělý… Teď, díky NZDM- KC Liščina mám spoustu kamarádů, hraju fotbal a vím, že s problémem mi vždycky pomůžou." ... napsal P. K.   

 

 

Pro děti a mládež

Sport, hudba, tanec, kultura, řemesla a především vzdělávací aktivity

A všechno co mě baví nebo trápí

 

 

Místo poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, 711 00, Ostrava Hrušov. Pracoviště je dosažitelné městskou hromadnou dopravou: zastávka Bohumínská - trolejbusy č. 108 a 109 – cca 5 minuty chůze, zastávka Na Liščině - autobus č. 49 - cca 5 minuty chůze.

 

Cílová skupina:

 NZDM-KC Liščina je tady pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, kteří hledají pomoc, podporu, radu, místo na trávení volného času, a nebo nové kamarády.

                                                                                               

 

Časová dostupnost služby

Služba je nabízená klientům celoročně od pondělí do pátku v průběhu, některé akce se uskutečňují i o víkendech

 

 

Provozní doba NZDM - KC. Liščina

Po - Pá / Mo - Fri

12.30 - 17.00

17.00 - 19.00 od 12 let

 

So - Ne

nepravidelně

 

Kontakty:

Sodná 25, 711 00 Ostrava,

tel: +420 596 244 640,

mobil: 777 760 199,

e-mail: nzdmkcliscina@vzajemnesouziti.cz

 

 

Jaké služby v NZDM poskytujeme

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62:

 

Výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Preventivní programy probíhají formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek – např. v případě preventivního programu zaměřeného na zdraví jsou uživatelé v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny, pravidelně po příchodu do NZDM jsou odesíláni umýt si ruce apod., také je s nimi průběžně během otevírací doby konzultován jejich zdravotní stav (když pracovník zpozoruje nachlazeného uživatele, upozorňuje ho na to, že by měl zůstat doma a léčit se), toto probíhá v rámci jednorázových krátkých rozhovorů při kontaktu s uživatelem. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek). Preventivní programy jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.)
 • PC gramotnost: : uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
 • Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
 • Vedení domácnosti: nácvik vedení domácnosti je realizován u uživatelů, kteří nemají stabilní rodinné zázemí, ve kterém by mohli získat základní dovednosti potřebné pro vedení domácnosti (denní režim, stravování – příprava pokrmů, stolování, úklid apod.)
 • Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
 • Besedy: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM. Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
 • Dílny ručních prací: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život. Jedná se o preventivní aktivitu, která je úzce propojena s podporou vzdělávání uživatelů. Aktivita reaguje na potřebu zvýšit do budoucna zájem o vzdělávání se v učebních oborech a zvýšit tak schopnost uživatelů uplatnit se při získání zaměstnání.
 • Příprava do školy: : jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích: 1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.
  2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka.
 • společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den.
 • taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu.
 • sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně.
 • volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování návazných služeb
 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality
 • Exkurze

Sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou
 • Beseda s externím odborníkem
 • Motivační rozhovor

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  - tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE