Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Poradna a pomoc v terénu > Sociální pomoc > Jak na důchod a co bez něj?

Mám důchodový věk, ale nemám důchod

V první řadě je třeba si uvědomit, že mít důchod není povinnost, ale právo Vaší volby!  O důchod si tedy musíte požádat. Žádosti o důchod se vyřizují na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) podle místa trvalého pobytu.

Pro získání důchodu musíte vždy splnit 2 zákonné podmínky a to současně!

 • Pro starobní důchod – doba pojištění alespoň 29 let a důchodový věk
 • Pro invalidní důchod – doba pojištění alespoň 5 let za posledních 10 let (u osoby invalidní po 38 roku života je možná doba pojištění 10 let za posledních 20 let) a uznaná invalidita od lékařské posudkové služby
 • Pro vdovský/vdovecký důchod – splněná doba pojištění zemřelého manžela a doložený oddací a úmrtní list manžela
 • Pro sirotčí důchod - splněná doba pojištění zemřelého rodiče a doložený rodný a úmrtní list rodiče

Jak zjistit dobu pojištění?

Chceme-li znát dobu důchodového pojištění a přibližnou výši budoucí penze, postačí požádat ČSSZ o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění. Žádost musí obsahovat rodné číslo, jméno a příjmení a adresu.  Žádost se zasílá písemně na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Jaké doklady potřebujete?

 • občanský průkaz, u cizinců pas;
 • doklady o studiu (i nedokončeném);
 • muži doklady o výkonu vojenské služby;
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o ně (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče);
 • doklady prokazující péči o osobu závislou;
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti za pracovní úraz;
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996;
 • doklady o zaměstnání v cizině;
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady o výdělečné činnosti;
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při vyřizování důchodu vdovského, vdoveckého a sirotčího, pokud již zemřelý pobíral důchod, se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas;
 • úmrtní list zesnulého;
 • oddací list při žádosti o vdovský/vdovecký důchod;
 • rodné listy dětí;
 • potvrzení o studiu při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě dokončilo povinnou školní docházku.

Jestliže občan, po kterém se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobíral důchod, předkládá pozůstalý veškeré doklady týkající se zesnulého, které se předkládají k žádosti o starobní či invalidní důchod.

Starobní důchod

O důchod může budoucí důchodce požádat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným přiznáním důchodu a sepisuje osobně žádost o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Žádost o důchod může na základě plné moci podat i občanův zmocněnec. Jestliže žádost nemůže podat budoucí penzista z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. Ten plnou moc nepředkládá. Dokládá však souhlas budoucího důchodce (člena rodiny) s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav neumožňuje žádost sepsat.

 

Při starobním důchodu si můžete přivydělávat:

 • při řádném starobním důchodu na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou

 • při předčasném důchodu, pouze činnosti, jenž nezakládají účast na pojištění tj. činnost na základě dohody o pracovní činnosti, kdy příjem v kalendářním měsíci nedosáhne 2.500 Kč, nebo na dohodu o provedení práce, kdy příjem v kalendářním měsíci nepřesáhne 10.000 Kč.

Invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vznikne při současném splnění podmínky získané doby pojištění, nenároku na starobní důchod protože je osobou mladší 65 let a stal se invalidním pro invaliditu I., II. nebo III. stupně.  Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok,
 • od 20 let do 22 let jeden rok,
 • od 22 let do 24 let dva roky,
 • od 24 let do 26 let tři roky,
 • od 26 let do 28 let čtyři roky,
 • nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity. Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

 

Dnem, kdy poživatel invalidního důchodu dosáhl věku 65 let, vzniká tomuto poživateli důchodu nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod mu tedy ze zákona tímto dnem zaniká. Stupně invalidity jsou tři rozmezí procentního poklesu pracovní schopnosti zapříčiněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 1. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 2. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 3. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, nezaopatřené dítě, a to jak nezletilé, tak i zletilé, mladší 26 let.  Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič či osvojitel dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, jestliže rodič nebo uvedená osoba byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro tyto účely považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění.  Osiřelé nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Vdovský a vdovecký důchod

Vdova/ec má nárok na vdovský důchod po druhém z manželů, jestliže zemřelý:

 • pobíral starobní důchod, nebo
 • pobíral invalidní důchod, nebo
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo
 • ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod, nebo
 • zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský/ecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti druhého z manželů. Nárok na důchod i po jednom roce od smrti manžela zůstává pokud:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je invalidní ve třetím stupni, nebo
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Pokud však nárok na vdovský důchod vznikl po 31.12.2011, činí lhůta pro jeho obnovu dva roky od dřívějšího zániku nároku na vdovský důchod.  Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.  Nárok na vdovský důchod zaniká též dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

Jaká je délka vyřízení žádosti?

ČSSZ o ní rozhoduje do 90 dnů od podání. Délka vyřízení důchodu závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. V případě, že chybí doby pojištění, provádí se došetřování a o tuto dobu se prodlužuje lhůta pro vydání rozhodnutí. Pokud žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje podle ní ČSSZ žadateli před rozhodnutím zálohu.

Podání námitky nebo žaloby na rozhodnutí o důchodu

Proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání či nepřiznání důchodu lze podat písemnou námitku do 30 dnů ode dne oznámení na kteroukoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitky je řádný opravný prostředek ve správním řízení. Námitkové řízení je nezbytné absolvovat, i když chcete podat správní žalobu na rozhodnutí ČSSZ. Nemůžete tedy rovnou podávat žalobu, ale nejdříve když obdržíte rozhodnutí a nesouhlasíte s ním podat námitky a teprve v případě, že na Vaše námitky budou zamítnuty zvážit, zda podávat žalobu. Tato žaloba se podává u Krajských soudů.

 

Pokud se Vaše námitky (případně žaloba) týkají nesouhlasu se zamítnutím důchodu kvůli nedosažení doby pojištění, je téměř jisté, že budou zamítnuty. Někteří žadatelé doufají v prominutí této podmínky a chtějí psát žádost o zmírnění tvrdosti zákona na ČSSZ, ministrovi, prezidentovi atd., tato aktivita je naprosto zbytečná. Dle našich zkušeností nedošlo k prominutí ani 1 dne pojištění, natož delší doby. V těchto případech je třeba zvážit, zda nemám možnost dobu nějak doplnit a podat žádost o důchod co nejdříve znovu, (týká se hlavně invalidních důchodů).

Sociální dávky v důchodu a místo něj

O sociální dávky může žádat každý, kdo má pocit, že nemá dostatečné prostředky na živobytí a bydlení. To znamená vypsat si formulář a podat. Pokud je žádost neúplná je Úřad povinen Vás písemně vyzvat k doložení potřebných podkladů. Úřad má právo přiznání dávky zamítnout, pokud nesplňujete zákonné podmínky pro její získání, odůvodnění proč je nesplňujete, jsou povinni uvést v rozhodnutí o nepřiznání dávky. Pokud s nimi nesouhlasíte, můžete se do 15 dní od převzetí rozhodnutí odvolat. Pokud úřednice odmítá převzít žádost, sděluje, že nemáte nárok na dávku atd., máte možnost svou žádost podat na podatelně Úřadu. Pokud žádost nepodáte, nebude o ní nikdo rozhodovat a nemáte se proti čemu odvolávat.

Jste starobní důchodce a nezbývají Vám peníze na živobytí nebo bydlení

Pokud máte důchod nižší 3410,--Kč žádejte o dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí. Základní podmínkou pro získání dávek hmotné nouze je evidence na Úřadu práce, pokud pobíráte starobní důchod a máte jej nižší 3.410,--Kč vztahuje se na Vás výjimka a měla by Vám být dávka přiznána (pokud jste sami, pokud je vás v domácnosti více Vaše příjmy se sčítají a jste povinni se navzájem vyživovat!).

 

Pokud máte nájemní smlouvu a v tomto bytě máte také trvalé bydliště a máte důchod i vyšší než 3410,- a přesto Vám nezbývají prostředky na úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním bytu (elektřina, plyn) můžete žádat o dávku státní sociální podpory – příspěvek na bydlení.  V případě, že je částka přiznaná z příspěvku na bydlení nízká, bydlíte v podnájmu, na ubytovně můžete žádat dávku Hmotné nouze – doplatek na bydlení.  Do kolonky příjmy budete vypisovat ANO, Váš důchod je Vaším příjmem.

Jste uznán invalidním, dosáhl jste důchodového věku, ale důchod Vám není vyplácen (splnil jste pouze jednu zákonnou podmínku)

Pokud jste dosud pobírali dávky, budete dále pokračovat v jejich pobírání. V případě uznání invalidity III. stupně či naplnění věku pro starobní důchod to pro Vás znamená, že se nebudete již muset hlásit na Úřadě práce. Pokud jste před tím pracoval a nyní již ne a jste bez prostředků, požádejte si o sociální dávky.

 

 

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Jste-li bez příjmů, nebo jsou-li vaše příjmy nedostačující, máte možnost si požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi.  Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří:

o příspěvek na živobytí

o    doplatek na bydlení

o    mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí

Ten kdo je v hmotné nouzi – nemá dostatečný příjem a je v evidenci Úřadu práce nebo není na Úřadu práce a je starší 68 let, starobní důchodce, invalida ve třetím stupni, pobírá rodičovský příspěvek, nemocenskou z důvodu těhotenství a mateřství, pobírá příspěvek na péči nebo pečuje o toho kdo má příspěvek na péči, nezaopatřené dítě.

Nárok nemá ten, kdo:

 • Neprojevuje snahu zvýšit si příjem (např. využitím majetku, výživného)
 • Odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo rekvalifikaci
 • Neposílá děti řádně do školy
 • Je ve vazbě nebo výkonu trestu

Při výpočtu dávky se přihlíží k příjmu, majetku a tomu, jestli se snažíte zvýšit si příjem sami – a to se týká toho, kdo žádá, ale i těch, kteří jsou s vámi společně posuzováni (společně posuzované osoby)

Kolik dostanu? - Částka živobytí

 •  pro každého se stanovuje zvlášť, a pokud je vás v domácnosti více, částky se sčítají
 • jakýkoli příjem je započítáván, dle jeho výše se dávka sníží (např. částečný invalidní důchod, rodičovský příspěvek)
 • dávka vychází z životního a existenčního minima

Kdo dostane pouze existenční minimum?

Osoba která:

 •  dluží na výživném pro nezletilé dítě více než trojnásobek stanovené měsíční splátky
 • je vedena  v evidenci  uchazečů  o zaměstnání  a  v posledních vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování tj. byl vyhozen
 • je ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc

Jak se bránit, když dávku nedostanu?

 • Proti oznámení o dávce je možné podat námitku.
 • Proti jakémukoli rozhodnutí o dávkách je možné podat odvolání
 • Na odvolání máte jen 15 dnů, pozor na lhůty.

 

Předčasný důchod – výhoda nebo nevýhoda???

S neustálým prodlužováním důchodového věku je častější odchod do předčasného důchodu. Při rozmýšlení zda je pro Vás nástup do předčasného důchodu vhodný je dobré dodržet pár zásad, tak aby se Vám důchod snižoval co nejméně. Podmínky pro výplatu předčasného důchodu se stále zpřísňují. Jsou okamžiky, kdy pro Vás odchod do předčasného důchodu může být výhodnější a kdy si mnoho finančně nepomůžete (např. jste dlouhodobě vedeni v evidenci Úřadu práce, předpokládáte, že práci již nezískáte).

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu můžete nyní odejít nejdříve 3 roky před dovršením důchodového věku. Viz. Přílohy

Jaké je krácení předčasného důchodu?

Penze se skládá ze dvou částí, základní výměry důchodu (2 340 Kč) a procentní výměry důchodu (závisí na výši výdělků dosahovaných v produktivním věku). Při předčasné penzi se snižuje pouze procentní výměra, což znamená, že celá penze je krácena za každých 90 dní méně než o 0,9 % (nebo 1,5 %).

 

Když budete vyhledávat informace o předčasném důchodu a jak se krátí, zjistíte, že krácení činí 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní. Tato informace však nic moc neřekne. Navíc, když odcházíte do předčasného důchodu, máte také nižší počet odpracovaných let a i toto hraje ve výpočtu výše důchodu dost podstatnou roli. Procentní výměra pro výpočet předčasného důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dní, a o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, a to od 721. dne předčasnosti. Vzhledem ke složitosti tohoto sdělení je nejlepší cestou pro porozumění výše uvedeného je nejlepší využít nějakou kalkulačku např. na stránkách: http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/porovnani-predcasneho-duchodu/

Předčasný důchod a práce

Při výkonu výdělečné činnosti nebo při pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci výplata předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nenáleží.

 

 

 Výtah z boružy která byla vytvořena pracovníky Sociálně právní poradny, Vzájemné soužití o.p.s. v rámci projektu Jak z toho ven podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Stáhnou boružuru: "Mám důchodový věk, ale nemám důchod"

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE