Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Poradna a pomoc v terénu > Práce > Jsem dlouhodobě bez práce

JSEM DLOUHODOBĚ BEZ  PRÁCE (Jak se s tím vyrovnat?)

Být bez práce a nemít příjem. Problém. Jak se s touto situací vyrovnat a kde vzít prostředky na zaplacení složenek?  Jako nezaměstnaný máte možnost být v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Chodíte se pravidelně hlásit, měly by Vám být nabízeny kontakty na zaměstnavatele a informace o volných pracovních místech.  I přes to se ale může stát, že se Vám nedaří práci získat. V České republice máme sociální systém, díky kterému nemusí člověk zůstat úplně bez prostředků. Za splnění určitých podmínek může každý dostávat dávky, které pomohou přežít.  Cílem této brožury je nabídnout Vám přehled o sociálních dávkách a podmínkách pro jejich získání. Dále bychom Vám rádi nabídli informace, které by mohly být užitečné při hledání práce. 

 

Tato brožurka se věnuje tématu dlouhodobé nezaměstnanosti, což je nezaměstnanost delší než jeden rok. Po této době již nezaměstnaný evidovaný u úřadu práce nemá možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud je však v evidenci Úřadu práce, nezůstane úplně bez prostředků. Má možnost požádat o sociální dávky – tzv. dávky hmotné nouze. Pro to, abyste tedy mohl požádat jako nezaměstnaný o dávky hmotné nouze je zapotřebí být v evidenci příslušného úřadu práce.

 

Člověk po době jednoho roku mnohdy ztrácí naději, že práci najde, že bude znovu zaměstnaný, setkal se jistě s mnoha opakovanými neúspěchy při hledání zaměstnání, kdy byl odmítnut. V mnohých to může vyvolat negativní postoj k aktivnímu hledání práce, k rezignaci na hledání práce a ztrácí mnohdy chuť i pracovat. Zvyká si na život ze sociálních dávek. Důležité je si ale uvědomit, že v takové situaci nejste sami, což Vám může pomoci při vyrovnávání se s tímto problémem a mít neustále motivaci najít si práci i přes opakované odmítání.

EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE

Pokud je člověk nezaměstnaný a nemá jiný zdroj příjmů (např. není osobou samostatně výdělečně činnou, nepobírá starobní důchod apod.), má možnost zaevidovat se jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Takový člověk je evidovaný u Úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště.  Důvodů, proč být v evidenci úřadu práce je několik. Mezi hlavní patří jistě to, že Vám úřad práce může pomoci s hledáním zaměstnání. Dalším důvodem je také to, že za Vás stát platí zdravotní pojištění, tato částka není zanedbatelná – sami byste si museli hradit 1.148,- Kč měsíčně.  V případě, že jste neměl nebo již nemáte nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti či je nízká máte možnost požádat si o dávky hmotné nouze. Pro možnost získání dávek hmotné nouze je zapotřebí být v evidenci Úřadu práce!  Jako nezaměstnaný v evidenci úřadu práce máte svá práva a povinnosti.

NELEGÁLNÍ PRÁCE  –  PRÁCE NA ČERNO

Práce na černo je nezákonná a je tvrdě postihována.  Vám hrozí vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatel se vystavuje riziku pokuty.  Prací na černo není výpomoc v rodině nebo dobrovolnická činnost.

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Pokud jste vedený v evidenci úřadu práce a nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, tak bez příjmů nemusíte zůstat, ale je potřeba jít na oddělení hmotné nouze při úřadech práce a požádat o dávky hmotné nouze. Tyto sociální dávky by měly umožnit zajištění základních osobních potřeb a bydlení tak, aby nebylo ohroženo jeho zdraví a život. V laické rovině se říká, že sociální dávky umožňují přežití. V případě, že splňujete také podmínky dávek státní sociální podpory, je třeba požádat také o ně. Dávky hmotné nouze Vám nebudou poskytnuty dříve, než vyčerpáte všechny možnosti zajistit se prostřednictvím sebe sama nebo své rodiny nebo dávek státní sociální podpory. Např. vybrání spoření, prodej majetku, který aktuálně neužívám, požádat si o výživné, podat žádost o příspěvek na bydlení (pokud máte v bytě trvalé bydliště a nájemní smlouvu) atd.  Princip sociální politiky našeho státu je velmi zjednodušeně postaven na 3 schodech, po kterých je třeba stoupat postupně; 1. Sám člověk, 2. Rodina, 3. Stát.

 • Nejdříve je třeba, aby člověk vyčerpal veškeré své možnosti ( své spoření, prodej majetku, vlastní aktivita při změně své situace) – zjednodušeně řečeno princip Pomož si sám.
 • Pokud si člověk nemůže pomoci sám, má se obrátit s žádostí o pomoc na rodinu ( vyživování z příjmu rodiny, pomoc s bydlením, žádost o výživné) – opět jednoduše řečeno princip Pomůže rodina.
 • Teprve pokud nemůže pomoci rodina, nemá člověk rodinu, pak může pomoci stát ( požádat o dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze) – princip Pokud nikoho nemáš pomůže stát

Obecně o nároku na sociální dávky, ať státní sociální podporu tak hmotnou nouzi.  Každý má právo o jakoukoli dávku požádat, tj. vypsat si formulář a podat. Pokud je žádost neúplná je Úřad povinen Vás písemně vyzvat k doložení potřebných podkladů. Úřad má právo přiznání dávky zamítnout, pokud nesplňujete zákonné podmínky pro její získání, odůvodnění proč je nesplňujete, jsou povinni uvést v rozhodnutí o nepřiznání dávky. Pokud s nimi nesouhlasíte, můžete se do 15 dní od převzetí rozhodnutí odvolat. Pokud úřednice odmítá převzít žádost, sděluje, že nemáte nárok na dávku atd., máte možnost svou žádost podat na podatelně Úřadu. Pokud žádost nepodáte, nebude o ní nikdo rozhodovat a nemáte se proti čemu odvolávat. Dále se tedy budeme zabývat sociálními dávkami a pojmy na které při žádosti o dávky nezbytně narazíte.

 

SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY

Společně posuzované osoby jsou osoby, které spolu bydlí a hospodaří, jsou to rodiče či partneři nebo rodiče či partneři s dětmi:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • druh a družka
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendií,odměn za darování krve, daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Jste-li bez příjmů, nebo jsou-li vaše příjmy nedostačující, máte možnost si požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi.

 

Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří:

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

 

Výtah z boružy vytvořenou pracovníky Sociálně právní poradny, Vzájemné soužití o.p.s.

Brožura ke stažení: JSEM DLOUHODOBĚ BEZ PRÁCE

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE